Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012

 

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Przychody ze sprzedaży 9.1 33.111.000 29.259.586
Koszt własny sprzedaży 9.4 (30.327.507) (26.572.381)
Zysk na sprzedaży   2.783.493 2.687.205
Koszty sprzedaży 9.4 (1.054.839) (1.000.366)
Koszty ogólnego zarządu 9.4 (463.804) (432.269)
Pozostałe przychody operacyjne 9.2 47.562 41.715
Pozostałe koszty operacyjne 9.6 (1.090.052) (337.874)
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) 2 57.747 126.383
Utrata kontroli nad jednostką zależną 2 20.966 679
Zysk operacyjny   301.073 1.085.473
Przychody finansowe 9.3 302.008 22.272
Koszty finansowe 9.7 (241.879) (559.262)
Udział w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności 16 - 2.896
Zysk przed opodatkowaniem   361.202 551.379
Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 561.768 97.943
Zysk netto   922.970 649.322
Inne całkowite dochody      
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   (39.076) 57.835
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 24 472.197 (516.892)
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 10.1 (75.853) 87.363
Inne całkowite dochody (netto)   357.268 (371.694)
Całkowite dochody ogółem   1.280.238 277.628
       
Zysk netto przypisany:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 922.943 648.994
Udziałom niekontrolującym 27 27 328
    922.970 649.322
Całkowite dochody ogółem przypisane:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   1.280.225 277.271
Udziałom niekontrolującym 27 13 357
    1.280.238 277.628
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)      
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk 11 129.873 129.873
- podstawowy 11 7,11 5,00
- rozwodniony 11 7,11 5,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×