Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

9. Przychody i koszty

 

9.1 Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Sprzedaż produktów 31.410.971 28.009.363
 - w tym efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (17.091) (90)
Sprzedaż usług 280.877 248.497
Sprzedaż produktów i usług razem 31.691.848 28.257.860
Sprzedaż towarów 1.005.871 798.264
Sprzedaż materiałów (1) 413.281 203.462
Sprzedaż towarów i materiałów razem 1.419.152 1.001.726
Razem 33.111.000 29.259.586
- w tym do jednostek powiązanych 6.569 6.579

(1) W tym sprzedaż ropy naftowej.

9.2 Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17.493 (1) 1.420
Zysk ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży 118 2.490
Dotacje 2.059 1.654
Rezerwy 1.295 380
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 8.018 4.151
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 511 681
Odszkodowania 9.647 10.558
Pozostałe 8.421 20.381 (2)
Razem 47.562 41.715

(1) W tym 14.469 tys. zł przychodów związanych ze sprzedażą uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).

(2) W tym 14.391 tys. zł tytułem przedawnienia zobowiązań.

9.3 Przychody finansowe

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Otrzymane dywidendy 700 514
Odsetki 25.555 20.717
Różnice kursowe: 156.112 -
- od kredytów w walutach obcych 165.726 -
- od pożyczek w walutach obcych (19.503) -
- od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 25.560 -
- od dłużnych papierów wartościowych (3.454) -
- pozostałe różnice kursowe (12.217) -
Zysk ze zbycia inwestycji 150 958
Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 117.772 -
- wycena pochodnych instrumentów finansowych 159.096 -
- rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych (41.324) -
Rezerwy 1.699 4
Pozostałe 20 79
Razem 302.008 22.272

9.4 Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Amortyzacja 21 666.590 608.608
Zużycie materiałów i energii   28.191.721 25.008.836
 - w tym różnice kursowe (1)   31.196 319.366
Usługi obce   1.135.525 1.187.705
Podatki i opłaty   175.491 155.661
Koszty świadczeń pracowniczych 9.5 653.638 633.639
Pozostałe koszty rodzajowe   197.513 193.982
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   1.320.772 888.812
Razem koszty według rodzaju   32.341.250 28.677.243
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego   (495.100) (672.227)
Razem   31.846.150 28.005.016
w tym:      
Koszt własny sprzedaży   30.327.507 26.572.381
Koszty sprzedaży   1.054.839 1.000.366
Koszty ogólnego zarządu   463.804 432.269

(1) Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej zostały ujęte w koszcie własnym sprzedaży.

9.5 Koszty świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Koszty bieżących wynagrodzeń 483.860 468.719
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych 141.980 127.711
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia 27.798 37.209
Koszty świadczeń pracowniczych 653.638 633.639
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (13.534) (15.310)
Razem 640.104 618.329
w tym:    
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 369.964 358.773
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 32.602 33.366
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 237.538 226.190

9.6 Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   787 2.500
Aktualizacja wartości należności   3.006 11.053
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych, w tym:   1.064.536 305.507
     -odpis aktualizujący wartość aktywów związanych ze złożem YME 13 935.247 239.775
     -odpis aktualizujący wartość aktywów związanych z Zakładem
     Materiałów Hydroizolacyjnych
13 22.840 15.050
     -odpis aktualizujący wartość norweskich koncesji
      poszukiwawczych
15 74.481 30.646
     -odpis aktualizujący wartość aktywów związanych z litewskim
      złożem Kretinga
15 14.504 -
Aktualizacja wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży   502 -
Aktualizacja wartości pozostałych aktywów   - 264
Rezerwy   4.001 3.710
Kary i odszkodowania   2.255 587
Pozostałe   14.965 14.253
Razem   1.090.052 337.874

9.7 Koszty finansowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Odsetki, w tym:   232.945 207.525
- dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej (1)   12.038 11.573
Różnice kursowe:   - 234.787
- od kredytów w walutach obcych   - 390.914
- od pożyczek w walutach obcych   - (95.475)
- od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych   - (34.112)
- od dłużnych papierów wartościowych   - (15.539)
- pozostałe różnice kursowe   - (11.001)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym:   - 130.485
- wycena pochodnych instrumentów finansowych   - 9.769
- rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   - 120.661
Prowizje bankowe   15.443 19.652
Pozostałe   4.790 3.004
Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji 13 (11.299) (36.191)
Razem   241.879 559.262

(1) Dyskonto związane z szacunkiem rezerw na kopalnie ropy naftowej przedstawiono także w Nocie 31.1  Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×