Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji finansowej

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2012

 

(w tysiącach złotych) Nota 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
AKTYWA        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 13 9.685.850 10.523.550 10.387.482
Wartość firmy 14 46.688 46.688 46.688
Pozostałe aktywa niematerialne 15 544.468 475.580 94.825
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności 16 - - 93.064
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 1.121.314 400.128 159.901
Pochodne instrumenty finansowe 29 - 12.098 19.408
Pozostałe aktywa długoterminowe 18 107.232 124.193 70.682
Aktywa trwałe razem   11.505.552 11.582.237 10.872.050
Aktywa obrotowe        
Zapasy 19 5.965.705 5.855.840 4.506.791
 - w tym zapasy obowiązkowe 19.2 4.353.207 4.427.752 2.980.241
Należności z tytułu dostaw i usług 18 1.640.360 2.075.562 1.740.890
Należności z tytułu podatku dochodowego   90.566 132.876 47.492
Pochodne instrumenty finansowe 29 121.334 37.202 49.962
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 18 462.101 246.699 119.667
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 268.333 383.680 382.601
Aktywa obrotowe razem   8.548.399 8.731.859 6.847.403
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 17 2.428 109.124 7.911
Aktywa razem   20.056.379 20.423.220 17.727.364
         
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA        
Kapitały własne        
Kapitał podstawowy 22 129.873 129.873 129.873
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 23 1.311.348 1.311.348 1.311.348
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 24 (36.801) (419.281) (739)
Zyski zatrzymane 25 7.623.418 6.700.396 6.046.056
Różnice kursowe z przeliczenia 26 33.902 59.100 12.281
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej   9.061.740 7.781.436 7.498.819
Udziały niekontrolujące 27 699 947 14.658
Kapitały własne razem   9.062.439 7.782.383 7.513.477
Zobowiązania długoterminowe        
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 28 4.462.098 5.161.474 4.475.012
Pochodne instrumenty finansowe 29 88.325 127.364 80.107
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego  10.3 322.169 105.226 123.143
Świadczenia pracownicze  30 129.862 115.914 95.370
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 31 412.260 337.561 289.561
Zobowiązania długoterminowe razem   5.414.714 5.847.539 5.063.193
Zobowiązania krótkoterminowe        
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
28 2.094.602 2.427.155 1.978.707
Pochodne instrumenty finansowe 29 91.000 140.414 199.700
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  31 2.178.760 2.821.742 1.832.545
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   5.752 7.420 15.188
Świadczenia pracownicze 30 110.930 94.737 103.673
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 31 1.098.182 1.261.432 1.020.708
Zobowiązania krótkoterminowe razem   5.579.226 6.752.900 5.150.521
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 17 - 40.398 173
Zobowiązania razem   10.993.940 12.640.837 10.213.887
Kapitał własny i zobowiązania razem   20.056.379 20.423.220 17.727.364

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×