Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodziły: Grupa LOTOS S.A. jako jednostka dominująca oraz 34 jednostki o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:

  • 14 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A.
  • 20 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A.

Ponadto, Grupa posiada udziały w spółce współzależnej.

Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności ww. jednostek objętych konsolidacją, a także dane na temat procentowego udziału Grupy w ich kapitale podstawowym oraz wskazanie stosowanej przez Grupę metody konsolidacji:

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji
 
Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
31.12.2012 31.12.2011
 Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej  pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Serwis Sp. z o.o.  Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Lab Sp. z o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Jasło Produkcja i sprzedaż mas parafinowych pełna          -  (1)     100,00%
LOTOS Tank Sp. z o.o.  Gdańsk Handel paliwem lotniczym do dnia 16 października 2011 roku oraz od dnia 1 stycznia 2013 roku, usługi logistyczne pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Czechowice S.A.)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Jasło S.A.  Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pełna 99,96% (2) 99,95%
LOTOS Park
Technologiczny Sp. z o.o.
Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) pełna 100,00% 100,00%
Miliana Shipholding Company Ltd.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)
Cypr, Nikozja Magazynowanie i transport ropy naftowej oraz inne usługi w obszarze transportu morskiego oraz zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi pełna 99,96 % (3) 99,95 %
Technical Ship
Management Sp. z o.o. (4)
Gdańsk Z dniem 1 października 2012 roku spółka rozpoczęła prowadzenie działalności usługowej wspomagającej transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków. pełna 99,96 % (3, 4) 100,00%
Miliana Shipmanagement Ltd. Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego pełna 99,96% (3) 99,95 %
Miliana Shipping Group Ltd.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.)
Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami  pełna 99,96% (3) 99,95 %
Bazalt Navigation Co. Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95 %
Granit Navigation Company Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95 %
Kambr Navigation Company Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95 %
St. Barbara Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95 %
Petro Icarus Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95 %
Petro Aphrodite Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95 %
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej  pełna 99,96% (3) 99,95 %
Aphrodite Offshore Services N.V. Antyle Holenderskie, Curaçao Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej od dnia 17 października 2011 roku pełna 99,96% (3) 99,95 %
Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo  Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego pełna 99,96% (3) 99,95%
AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej pełna 99,96% (3) 99,95%
UAB Genciu Nafta Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej pełna 99,96% (3) 99,95%
UAB Manifoldas Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej pełna 99,96% (3, 5) 49,98%
Baltic Gas Sp. z o.o. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej nie objęte konsolidacją (6) 99,96% (3, 6) -
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej nie objęte konsolidacją (7) 99,96% (3,7) -
Spółki wyceniane metodą proporcjonalną
UAB Minijos Nafta Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej proporcjonalna 49,98% (3) 49,98%

(1) W dniu 10 stycznia 2012 roku nastąpiła sprzedaż 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego tj. na rzecz spółki Krokus Chem Sp. z o.o.

(2) Korzystając z przysługującego prawa poboru, w dniu 15 grudnia 2011 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zapisy na akcje nowej emisji serii C spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A. objęła 279.996 sztuk akcji o łącznej wartości 53.980 tys. zł. W dniu 2 lutego 2012 roku dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A.

Ponadto, Grupa LOTOS S.A. kontynuowała proces wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących w procesie dobrowolnego wykupu akcji, który został zakończony pod koniec marca 2012 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do zakończenia procesu dobrowolnego wykupu akcji Grupa LOTOS S.A. nabyła 26 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 3 tys. zł stanowiących 0,0003% kapitału podstawowego.

Wobec pozostałych akcji będących w posiadaniu udziałowców niekontrolujących, z wyłączeniem akcji należących do Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w dniu 8 maja 2012 roku podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego, tj. Grupę LOTOS S.A.

W ramach przymusowego wykupu akcji do dnia 31 grudnia 2012 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 1.421 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 179 tys. zł stanowiących 0,0146% kapitału podstawowego, z czego 218 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 28 tys. zł stanowiących 0,0022% kapitału podstawowego zostało wpisanych do księgi akcyjnej.

Zgodnie z MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, wyżej opisane transakcje nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu dobrowolnego i przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących zostały rozliczone jako transakcje kapitałowe, w wyniku których do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej odniesiona została kwota 79 tys. zł oraz zmniejszyła się wartość udziałów niekontrolujących o 261 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu dobrowolnego i przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących oraz podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadała 99,96% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A., w tym 9.935.069 sztuk akcji, wpisanych do księgi akcyjnej stanowiących 99,95% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

(3) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (2) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek GK LOTOS Petrobaltic S.A. oraz spółki współzależnej UAB  Minijos Nafta.

(4) W dniu 31 lipca 2012 roku Grupa LOTOS S.A. sprzedała 100% udziałów spółki LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. na rzecz Miliana Shipholding Company Ltd. Z dniem 17 października 2012 roku została zarejestrowana zmiana nazwy spółki z: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. na: Technical Ship Management Sp. z o.o.

(5) W dniu 28 listopada 2012 roku nastąpiło nabycie przez spółkę AB LOTOS Geonafta, 50% udziałów spółki UAB Manifoldas. Po przeprowadzonej transakcji spółka AB LOTOS Geonafta posiada 100% udziałów w spółce UAB Manifoldas.

(6) W dniu 12 listopada 2012 roku pomiędzy spółką LOTOS Petrobaltic S.A. a Kancelarią Prawną Domański i Wspólnicy sp.k. została zawarta umowa nabycia udziałów, na mocy której spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 100% udziałów spółki Baltic Gas Sp. z o.o. Podmiot wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.

(7) W dniu 12 listopada 2012 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła od Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy sp.k. wszystkie prawa i obowiązki w spółce Baltic Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. i tym samym stała się jedynym komandytariuszem tej Spółki. Komplementariuszem spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. jest Baltic Gas Sp. z o.o. Podmiot wyłączono  z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.

Sprzedaż udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego

W dniu 10 stycznia 2012 roku nastąpiła sprzedaż 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego tj. na rzecz spółki Krokus Chem Sp. z o.o. Dodatkowym elementem transakcji było zawarcie w dniu 29 listopada 2011 roku siedmioletniej umowy na dostawy gaczy parafinowych przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku. Jej szacunkowa wartość wynosi 780 mln zł netto.

Efekt utraty kontroli nad jednostką zależną został zaprezentowany w pozycji Utrata kontroli nad jednostką zależną w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2012 w kwocie 20.966 tys. zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok 2012 wpływy pieniężne netto w kwocie 78.000 tys. zł z tytułu opisanej powyżej transakcji zostały zaprezentowane w pozycji Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu zbytych środków pieniężnych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku aktywa oraz zobowiązania spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. były prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w ramach aktywów jednostek powiązanych przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązań z nimi związanych. Spółka LOTOS Parafiny Sp. z o.o. wchodziła w skład segmentu produkcji i handlu.

Nabycie udziałów spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta

W dniu 27 września 2012 roku spółka AB LOTOS Geonafta podpisała umowę zakupu 50% udziałów w spółce UAB Manifoldas od osoby fizycznej. Po uzyskaniu zgody litewskiego urzędu antymonopolowego oraz spełnieniu pozostałych warunków umowy, w dniu 28 listopada 2012 roku nastąpiło nabycie przez spółkę AB LOTOS Geonafta dającego kontrolę pakietu 50% udziałów spółki UAB Manifoldas.

Na cenę nabycia wymienionych wyżej 50% udziałów spółki UAB Manifoldas składała się kwota bazowej ceny nabycia w wysokości 101.773 tys. zł, powiększona o kwotę różnicy pomiędzy należnościami a zobowiązaniami spółki UAB Manifoldas w wysokości 7.899 tys. zł.

Po przeprowadzonej transakcji, na dzień 31 grudnia 2012 roku, spółka AB LOTOS Geonafta wchodząca w skład grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) posiadała 100% udziałów w spółce UAB Manifoldas.

Spółka AB LOTOS Geonafta posiada swoją grupę kapitałową (GK AB LOTOS Geonafta). Na dzień 31 grudnia 2012 roku spółka ta objęła konsolidacją następujące podmioty:

  • UAB Manifoldas (AB LOTOS Geonafta  posiada 100% udziałów w spółce, konsolidacja metodą pełną),
  • UAB Genciu Nafta ( AB LOTOS Geonafta  posiada 100% udziałów w spółce, konsolidacja metodą pełną),
  • UAB Minijos Nafta (AB LOTOS Geonafta  posiada 50% udziałów w spółce, konsolidacja metodą proporcjonalną).

W związku z faktem, iż przed dniem 28 listopada 2012 roku, spółka AB LOTOS Geonafta posiadała 50% udziałów spółki UAB Manifoldas, opisana wyżej transakcja przejęcia, w rozumieniu przepisów standardu MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”, rozliczana jest jako połączenie jednostek realizowane etapami. W połączeniu jednostek realizowanym etapami, jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio należące do niej udziały kapitałowe w jednostce przejmowanej do wartości godziwej na dzień połączenia i ujmuje powstały zysk lub stratę z tego tytułu w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa przeprowadziła początkowe księgowe rozliczenie połączenia jednostek dokonanego w dniu 28 listopada 2012 roku („dzień nabycia", „dzień przejęcia", „dzień połączenia") w następujący sposób:

(w tysiącach złotych) 28 listopada 2012 roku
Przekazana zapłata według wartości godziwej na dzień nabycia 50% udziałów jednostki przejmowanej (A) 109.672
Wartość godziwa 50% udziałów jednostki przejmowanej, należących uprzednio do jednostki przejmującej, ustalona na dzień połączenia jednostek (B) 109.672
Razem (A+B) 219.344
Udział w kapitale własnym jednostki przejmowanej 100%
Aktywa i zobowiązania przejętej jednostki:  
Aktywa obrotowe, w tym: 45.095
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13.713
Należności z tytułu dostaw i usług 29.612
   
Aktywa trwałe,  w tym: 213.184
Rzeczowe aktywa trwałe 35.121
Możliwe do zidentyfikowania aktywa niematerialne 177.725
Nabyte aktywa razem 258.279
   
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 30.414
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 26.659
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 3.755
   
Zobowiązania krótkoterminowe  8.521
Przejęte zobowiązania razem 38.935
Nabyte aktywa netto (C) 219.344
Wartość udziału w nabytych aktywach netto  219.344
Wartość firmy / Zysk z okazyjnego nabycia (C-A-B) -

(A) Reprezentuje wartość godziwą zapłaty za 50% udziałów spółki UAB Manifoldas nabytych w dniu 28 listopada 2012 roku.

(B) Reprezentuje wartość godziwą uprzednio posiadanych przez AB LOTOS Geonafta (przed dniem 28 listopada 2012 roku) 50% udziałów konsolidowanych aktywów netto spółki UAB Manifoldas.

(C) Reprezentuje wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów netto spółki UAB Manifoldas na dzień przejęcia.

Do przedstawionego wyżej, początkowego rozliczenia księgowego transakcji nabycia kontroli nad spółką UAB Manifoldas, Grupa przyjęła wstępne wartości godziwe zidentyfikowanych nabytych aktywów oraz przejętych zobowiązań, które mogą różnić się od wartości godziwych, jakie będą zastosowane do ostatecznego rozliczenia transakcji. Zgodnie z przepisami standardu MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”, ostateczne rozliczenie transakcji połączenia należy przeprowadzić w ciągu roku od dnia przejęcia.

Grupa ujęła możliwe do zidentyfikowania aktywa niematerialne reprezentujące przyznane spółce UAB Manifoldas koncesje, z których wynika prawo do eksploatacji złóż ropy naftowej na terenie Republiki Litwy. Wartość tych koncesji w kwocie  177.725 tys. zł (tj. 149.311 tys. LTL według średniego kursu NBP na dzień połączenia) ustalona została z uwzględnieniem efektu podatkowego w kwocie  26.659 tys. zł  (tj. 22.397 tys. LTL według średniego kursu NBP na dzień 28 listopada 2012 roku) obliczonego według 15 % stawki podatkowej obowiązującej na terenie Republiki Litwy.

Wzrost wartości 50% udziałów w kapitale spółki UAB Manifoldas, należących do spółki AB LOTOS Geonafta przed dniem 28 listopada 2012 roku, w wysokości  57.747 tys. zł (tj. 48.515 tys. LTL według średniego kursu NBP na dzień nabycia, 28 listopada 2012 roku), wynikający z ich przeszacowania do wartości godziwej na dzień połączenia został zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2012 w pozycji Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta).

Kwoty przychodów ze sprzedaży i straty netto spółki UAB Manifoldas od dnia połączenia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszą odpowiednio 4.074 tys. zł oraz (1.632)  tys. zł (tj. równowartość odpowiednio 3.370 tys. LTL oraz 1.350 tys. LTL według średniego kursu NBP za okres od dnia nabycia do 31 grudnia 2012 roku) i zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2012.

Gdyby okres konsolidacji metodą pełną dla przejętej w dniu 28 listopada 2012 roku spółki UAB Manifoldas, rozpoczął się 1 stycznia 2012 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za rok 2012 obejmowałoby przychody łączne tej jednostki (jako spółki zależnej) w kwocie 73.375  tys. zł oraz jej zysk netto w kwocie 33.091 tys. zł (tj. 60.706 tys. LTL oraz 27.377 tys. LTL według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku).

W dniu 28 listopada 2012 roku spółka AB LOTOS Geonafta uregulowała w całości zobowiązania z tytułu nabycia 50% udziałów w UAB Manifoldas w kwocie 109.672 tys. zł (tj. 92.138 tys. LTL według średniego kursu NBP na dzień 28 listopada 2012 roku).

Po odjęciu nabytych w ramach transakcji połączenia jednostek, środków pieniężnych spółki przejmowanej w wysokości 6.820 tys. zł. (tj. 5.760 tys. LTL według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku), wartość nabycia spółki UAB Manifoldas wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok 2012 wyniosła 104.405 tys. zł (tj. 86.378 tys. LTL według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku).

Opisana powyżej transakcja związana jest z realizacją strategii Grupy w zakresie rozwoju segmentu wydobywczego. Spółka AB LOTOS Geonafta została objęta przez Grupę kontrolą w dniu 3 lutego 2011 roku poprzez objęcie udziałów w spółce UAB Meditus, co zostało opisane w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011. W dniu 3 lutego 2012 roku Grupa uregulowała całość pozostałego na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania z tytułu nabycia UAB Meditus, w związku z czym w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok 2012 wykazano z tego tytułu wydatek w wysokości 24.727 tys. zł (tj. 20.457 tys. LTL według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku).


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×