Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

16. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa nie posiadała inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Do dnia 3 lutego 2011 roku Grupa posiadała 40,59% udziałów w spółce AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową) (1). W dniu 3 lutego 2011 roku Grupa nabyła 100% akcji spółki UAB Meditus, będącej właścicielem 59,41% akcji spółki AB LOTOS Geonafta. W wyniku transakcji Grupa objęła kontrolę nad spółką AB LOTOS Geonafta. Ostateczne rozliczenie transakcji połączenia zostało zaprezentowane w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011. Udział Grupy w aktywach netto spółki AB LOTOS Geonafta do dnia połączenia wynosił 93.064 tys. zł. Udział Grupy w wyniku spółki AB LOTOS Geonafta do dnia połączenia wynosił 2.896 tys. zł.

(1) Spółka AB LOTOS Geonafta obejmuje konsolidacją: UAB Geňciu Nafta, UAB Manifoldas oraz UAB Minijos Nafta.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×