Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

10. Podatek dochodowy

 

10.1 Obciążenia podatkowe

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Podatek bieżący 53.593 110.795
Podatek odroczony (615.361) (208.738)
Razem podatek dochodowy wykazany
w skonsolidowanym wyniku
(561.768) (97.943)
Obciążenie podatkowe wykazane
w innych całkowitych dochodach (netto), w tym z tytułu:
75.853 (87.363)
- różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych (13.864) 10.987
- zabezpieczeń przepływów pieniężnych 89.717 (98.350)

Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski.

Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 28%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 50%).

Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.

10.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Zysk przed opodatkowaniem 361.202 551.379
Podatek dochodowy według stawki 19% 68.628 104.762
Różnice trwałe 11.599 18.528
Różnica z tytułu rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) (1) (10.972) (24.013)
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie 101 1.129
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (1.211) (1.755)
Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności - (550)
Efekt podatkowy ulgi biokomponentowej (2) (5.518) (6.905)
Efekt podatkowy ulgi strefowej (2) - 4.755
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu
do podatku z lat ubiegłych
(2.978) 148
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%: (623.130) (193.990)
  - Norwegia (618.301) (186.569)
  - Litwa (1.485) (4.429)
  - Cypr (3.341) (2.681)
  - Antyle Holenderskie (3) (311)
Pozostałe różnice 1.713 (52)
Podatek dochodowy (561.768) (97.943)

(1) Dane za 2012 rok dotyczą początkowego rozliczenia transakcji objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane za 2011 rok dotyczą rozliczenia transakcji objęcia kontrolą spółki AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta). Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

(2) Ulgi szerzej opisano w Nocie 31.2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

10.3 Odroczony podatek dochodowy

Aktywa (zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego przed kompensatą składają się z następujących pozycji:

w tysiącach złotych Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za rok zakończony
  31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 1 stycznia 2011 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego          
Rezerwa na świadczenia pracownicze 42.715 36.701 34.783 6.014 1.918
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 448 1.877 1.473 (1.429) 404
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 100.679 40.995 23.264 59.684 17.731
Odpisy aktualizujące wartość aktywów związanych
ze złożem YME
806.962 165.741 - 641.221 165.741
Ujemna wycena instrumentów pochodnych 28.905 35.671 52.036 (6.766) (16.365)
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 80 320 35.985 (240) (35.665)
Odpisy aktualizujące wartość należności 15.693 17.767 18.011 (2.074) (244)
Leasing finansowy 32.032 33.765 14.415 (1.733) 19.350
Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego i rezerwy
na rekultywację
28.086 20.746 15.551 7.340 5.195
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży 3.120 2.382 1.789 738 593
Strata podatkowa rozliczona w czasie 986.442 769.794 380.561 216.648 389.233
Pozostałe rezerwy 6.017 6.011 8.997 6 (2.986)
Ulga biokomponentowa (2) 10.934 15.752 19.964 (4.818) (4.212)
Ulga strefowa (2) - - 4.755 - (4.755)
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 8.633 98.350 - (89.717) 98.350
Pozostałe 21.263 18.726 18.073 2.537 653
Razem 2.092.009 1.264.598 629.657 827.411 634.941
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego          
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową
i księgową rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych
1.112.151 815.482 518.132 296.669 297.350
Dodatnia wycena instrumentów pochodnych 2.159 6.088 13.180 (3.929) (7.092)
Leasing finansowy 31.814 33.527 16.089 (1.713) 17.438
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych ujęte w kapitale własnym - 13.864 2.877 (13.864) 10.987
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 34.605 6.312 21.146 28.293 (14.834)
Rezerwa z tytułu nabytych litewskich koncesji poszukiwawczo - wydobywczych 64.032 54.296 - 9.736 54.296
Naliczone odsetki 33.128 16.968 7.927 16.160 9.041
Pozostałe 14.975 23.159 13.548 (8.184) 9.611
Razem 1.292.864 969.696 592.899 323.168 376.797
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego       504.243 258.144
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych       11.654 (20.407)
Aktywa przeznaczone do sprzedaży, pozostałe różnice       - 1.599
Podatek odroczony wykazany w efekcie rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) (1)       23.611 56.765
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach (netto)       75.853 (87.363)
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów       615.361 208.738
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 799.145 294.902 36.758    
w tym:          
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2.092.009 1.264.598 629.657    
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (1.292.864) (969.696) (592.899)    

(1) Dane za 2012 rok dotyczą początkowego rozliczenia transakcji objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane za 2011 rok dotyczą rozliczenia transakcji objęcia kontrolą spółki AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta). Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

(2) Ulgi szerzej opisano w Nocie 31.2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami podatek odroczony (aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego) obliczany jest indywidualnie w poszczególnych spółkach. Spółki w Grupie kompensują aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Poniżej zaprezentowano ujęcie podatku odroczonego w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 1 stycznia 2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1.121.314 400.128 159.901
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (322.169) (105.226) (123.143)
Podatek odroczony – aktywa (zobowiązania) netto 799.145 294.902 36.758

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2013 - 2085.

Wartość strat podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku, w związku z którymi nie ujęto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego wynosiła 43.101 tys. zł (31 grudnia 2011: 69.392 tys. zł).


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×