Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

27. Udziały niekontrolujące

 
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Stan na początek okresu 947 14.658
Udział w wynikach 27 328
Udział w innych całkowitych dochodach (netto) (14) 29
Udział w całkowitych dochodach ogółem 13 357
Zmiany w strukturze udziałowców niekontrolujących - (214)
Sprzedaż akcji Jednostce Dominującej (261) (1) (13.854) (2)
Stan na koniec okresu 699 947

(1) Akcje spółki LOTOS Petrobaltic S.A., patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień.

(2) Akcje spółek: LOTOS Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Petrobaltic S.A.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×