Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

11. Zysk netto przypadający na jedną akcję

 
  za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w tys. zł (A) 922.943 648.994
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk (B) 129.873 129.873
Zysk netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 7,11 5,00

Zysk netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk netto na jedną akcję.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×