Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

31. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy

 
NA TEJ STRONIE
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
Zobowiązania finansowe      
Długoterminowe zobowiązania finansowe      
Pozostałe zobowiązania finansowe: 1.204 15.194 26.211
Zobowiązania inwestycyjne - 13.296 22.874
Pozostałe 1.204 1.898 3.337
Razem 1.204 15.194 26.211
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 2.178.760 2.821.742 1.832.545
- wobec jednostek powiązanych 138 6.823 -
Pozostałe zobowiązania finansowe: 286.735 224.313 189.603
Zobowiązania inwestycyjne 178.074 172.706 142.935
Zobowiązania wobec ubezpieczycieli 36.580 30.259 22.201
Rozliczenia z tytułu wspólnych przedsięwzięć (złoża norweskie) 58.077 - -
Pozostałe 14.004 21.348 24.467
Razem 2.465.495 3.046.055 2.022.148
Razem zobowiązania finansowe 2.466.699 3.061.249 2.048.359
Zobowiązania niefinansowe      
Długoterminowe zobowiązania niefinansowe      
Rezerwy 370.486 283.190 227.752
Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego 27.481 24.491 21.668
Dotacje 13.089 14.415 13.615
Pozostałe - 271 315
Razem 411.056 322.367 263.350
Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe      
Rezerwy 21.256 20.790 20.678
Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy (1) 686.520 966.530 759.184
Dotacje 26.359 24.906 26.397
Rozliczenia z tytułu wspólnych przedsięwzięć (złoża norweskie) 55.092 - -
Pozostałe 22.220 24.893 24.846
Razem 811.447 1.037.119 831.105
Razem zobowiązania niefinansowe 1.222.503 1.359.486 1.094.455
Razem 3.689.202 4.420.735 3.142.814
w tym:      
część długoterminowa 412.260 337.561 289.561
część krótkoterminowa 3.276.942 4.083.174 2.853.253

część krótkoterminowa 3.276.942 4.083.174 2.853.253

(1) W tym 629.443 tys. zł zobowiązań z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej (31 grudnia 2011: 728.310 tys. zł).

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 7 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.3.1 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie  33.5  Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

31.1 Rezerwy

  Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji Pozostałe rezerwy Razem
w tysiącach złotych Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne Rezerwa na lądowe kopalnie
ropy naftowej
Rezerwa na morskie kopalnie
ropy naftowej
   
1 stycznia 2012 41.641 18.916 222.586 20.837 303.980
Utworzenie 140 959 68.329 16.581 86.009
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 263 1.356 10.682 43 12.344
Objęcie kontrolą
(GK AB LOTOS Geonafta) (1)
- 4.097 - - 4.097
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (1.424) (1.740) (95) (3.259)
Wykorzystanie - - (22) (1.703) (1.725)
Rozwiązanie (274) (3.588) (1.886) (1.908) (7.656)
Dekonsolidacja
(GK AB LOTOS Geonafta) (1)
- (2.048) - - (2.048)
31 grudnia 2012 41.770 18.268 297.949 33.755 391.742
w tym:          
część długoterminowa 41.497 18.268 297.949 12.772 370.486
część krótkoterminowa 273 - - 20.983 21.256
1 stycznia 2011 41.116 - 186.350 20.964 248.430
Utworzenie 421 2.270 22.006 3.831 28.528
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 331 759 10.814 104 12.008
Objęcie kontrolą
(GK AB LOTOS Geonafta) (2)
- 14.703 - 66 14.769
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 1.184 5.328 - 6.512
Wykorzystanie - - (14) (2.973) (2.987)
Rozwiązanie (227) - (1.898) (875) (3.000)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - - - (280) (280)
31 grudnia 2011 41.641 18.916 222.586 20.837 303.980
w tym:          
część długoterminowa 41.408 18.916 222.586 280 283.190
część krótkoterminowa 233 - - 20.557 20.790

(1) Efekt objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(2) Efekt objęcia kontrolą spółki AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta). Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne dotyczą głównie rezerwy na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Czechowice S.A. w kwocie 34.839 tys. zł (31 grudnia
2011: 34.792 tys. zł).

Rezerwa na lądowe kopalnie ropy naftowej dotyczy rezerwy na przyszłe koszty likwidacji litewskich kopalń.

Rezerwa na morskie kopalnie ropy naftowej (1) dotyczy rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej na Morzu Bałtyckim na obszarach górniczych B-3 i B-8 oraz na Morzu Północnym na złożu YME.

(1) Na dzień 31 grudnia 2012 roku Zarząd spółki LOTOS Petrobaltic S.A. dokonał analizy kosztów niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji morskich kopalń ropy naftowej na obszarach górniczych B - 3 i B - 8. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w roku 2012 koszty niezbędne do poniesienia w przyszłości na likwidację morskich kopalń ropy naftowej na obszarach górniczych B - 3 i B – 8 wzrosły z tytułu zmiany przewidywanych wydatków związanych ze zmianą cen o kwotę 11.823 tys. zł (31 grudnia 2011: 2.967 tys. zł) oraz z tytułu upływu czasu i związaną z nim zmianę wartości pieniądza w czasie o kwotę 7.358 tys. zł (31 grudnia 2011: 8.760 tys. zł), odniesioną w ciężar kosztów finansowych 2012 roku. Na zmianę wartości rezerwy wpłynęło również jej rozwiązanie o kwotę 1.886 tys. zł (31 grudnia 2011: 1.898 tys. zł) z tytułu naliczonego odpisu, który został odprowadzony na konto bankowe Funduszu Likwidacyjnego Zakładu Górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku). Na rachunku Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego na dzień 31 grudnia 2012 roku zgromadzono środki w kwocie 27.481 tys. zł (31 grudnia 2011: 24.491 tys. zł). Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego wykazany jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Pozostałe aktywa długoterminowe. Na dzień 31 grudnia 2012 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiadała również zobowiązanie z tytułu naliczonego funduszu na przyszłą likwidację zakładu górniczego w kwocie 27.481 tys. zł (31 grudnia 2011: 24.491 tys. zł). Zobowiązanie z tytułu naliczonego funduszu na przyszłą likwidację zakładu górniczego wykazane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Pozostałe długoterminowe zobowiązania i rezerwy. Na dzień 31 grudnia 2012 roku rezerwa na likwidację zakładu górniczego morskich kopalń ropy naftowej B – 3 i B - 8 wynosiła łącznie 180.817 tys. zł (31 grudnia 2011: 163.522 tys. zł.).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS prezentuje rezerwę na przyszłe koszty likwidacji morskiej kopalni ropy naftowej na złożu YME w wysokości 117.132 tys. zł (tj. 210.974 tys. NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku). Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość tej rezerwy wynosiła 59.064 tys. zł (tj. 104.060 tys. NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku). Planowany termin likwidacji morskiej kopalni ropy naftowej na złożu YME i rekultywacji terenu przypada na 2029 rok. W roku 2012 nastąpił wzrost rezerwy o doszacowanie przyszłych kosztów w kwocie 56.506 tys. zł (tj. 101.012 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku) oraz o dyskonto prezentujące szacunek zmiany wartości pieniądza w czasie w wysokości 3.324 tys. zł (tj. 5.942 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku). Na zmianę wartości rezerwy w 2012 roku wpłynęło również jej rzeczywiste wykorzystanie w kwocie 22 tys. zł (tj. 40 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku). W roku 2011 rezerwa wzrosła z tytułu doszacowania przyszłych kosztów w kwocie 20.333 tys. zł (tj. 35.823 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku) oraz o dyskonto w wysokości 2.193 tys. zł (tj. 3.864 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku). Na zmianę wartości rezerwy w 2011 roku wpłynęło również jej rzeczywiste wykorzystanie w kwocie 15 tys. zł (tj. 27 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku).

Pozostałe rezerwy obejmują rezerwę dotyczącą postępowania sądowego z powództwa WANDEKO, którego stroną jest spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w kwocie 15.318 tys. zł (szerzej opisano w Nocie 36.1 Dodatkowych informacji i objaśnień). Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 roku w związku z opóźnieniem w realizacji projektu YME w Norwegii, Grupa ujęła w wyniku segmentu wydobywczego rezerwę na nieuniknione koszty wynikające z wcześniej zawartej umowy na odbiór i transport ropy naftowej wydobytej ze złoża w kwocie 12.492 tys. zł (tj. 22.500 tys. NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku).

31.2 Dotacje

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Stan na początek okresu 39.321 40.012
Otrzymane w trakcie roku 2.186 7.431
Ujęte w skonsolidowanym wyniku (2.059) (1.654)
Pozostałe - (6.468) (1)
Stan na koniec okresu 39.448 39.321
w tym:    
część długoterminowa 13.089 14.415
część krótkoterminowa 26.359 24.906

(1) Kwota nieodpłatnie otrzymanych przez Grupę LOTOS S.A. licencji, związanych z projektem zgazowania ciężkiej pozostałości i produkcji energii (IGCC), który w 2011 roku został objęty odpisem z tytułu utraty wartości w kwocie 19.352 tys. zł (patrz Nota 13 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Dotacje dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych licencji oraz dotacji z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy naftowej do celów grzewczych.

Ponadto Grupa korzysta z pomocy rządowej w rozumieniu MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”.

W okresie do 30 kwietnia 2011 roku Grupa była beneficjentem ulgi z tytułu produkcji biokomponentów, która wynikała z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 19a. Pomoc publiczna wynikająca z przytoczonych przepisów została zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej nr N 57/08 z 18 września 2009 roku w sprawie zezwolenia na pomoc operacyjną państwa w zakresie biopaliw. Ulga umożliwiała producentom biopaliw odliczanie od należnego podatku dochodowego kwoty stanowiącej maksymalnie 19% nadwyżki wartości wytworzonych biopaliw nad wartością wytworzonych paliw ciekłych o tej samej wartości kalorycznej, obliczonych według cen średnich. Zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ulgi wygasła 30 kwietnia 2011 roku Nierozliczona kwota ulgi jest rozliczana w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych. Efekt podatkowy ulgi biokomponentowej został przedstawiony w Notach 10.2, 10.3 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Grupa prowadzi działalność na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na podstawie Zezwolenia Nr 158/ARP S.A./2008 z 23 stycznia 2008 roku. Zezwolenie zostało udzielone do 15 listopada 2017 roku. W związku z inwestycją realizowaną na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grupie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, polegającej na możliwości pomniejszenia należnego podatku dochodowego o kwotę nie przekraczającą 50% poniesionych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nakładów inwestycyjnych. Efekt podatkowy ulgi strefowej został przedstawiony w Notach 10.2, 10.3 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Grupa korzysta z ulgi na nabycie nowych technologii, która wynika z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 18b. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty nie przekraczającej 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×