Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

13. Rzeczowe aktywa trwałe

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
Grunty 428.922 401.744 398.030
Budynki, budowle 3.497.440 3.583.780 2.851.534
Urządzenia techniczne i maszyny 4.244.449 4.441.854 2.535.512
Środki transportu, pozostałe 491.533 538.102 388.722
Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy 888.829 1.485.902 4.174.319
Rzeczowe aktywa trwałe z tytułu poszukiwań
i oceny zasobów mineralnych (1)
134.677 72.168 39.365
Razem 9.685.850 10.523.550 10.387.482

(1) W tym aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych na Morzu Bałtyckim.

w tysiącach złotych Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Rzeczowe aktywa trwałe z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych Razem

Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2012
(dane przekształcone)

414.608 4.502.781 5.556.750 1.032.442 1.766.080 138.254 13.410.915
Zwiększenia: 29.786 127.890 119.695 90.445 345.369 60.721 773.906
- zakup - 41 3.309 67.828 592.012 65.264 728.454
- z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 29.782 115.937 84.385 32.758 (280.987) - (18.125)
- objęcie kontrolą (GK AB LOTOS Geonafta) (1) 4 16 33.138 433 2.073 - 35.664
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (146) (8.868) (11.392) (36.265) (147) (56.818)
- przeklasyfikowanie rzeczowych aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych (2) - - 4.396 - - (4.396) -
- koszty finansowania zewnętrznego - - - - 11.299 - 11.299
- aktywa z tytułu likwidacji kopalń ropy naftowej - 11.823 959 - 56.506 - 69.288
- pozostałe - 219 2.376 818 731 - 4.144
Zmniejszenia: (525) (6.922) (38.711) (29.437) (13.803) - (89.398)
- sprzedaż (94) (3.723) (6.523) (5.356) (2.693) - (18.389)
- likwidacja (429) (3.134) (3.763) (6.738) - - (14.064)
- dekonsolidacja (GK AB LOTOS Geonafta) (1) (2) (8) (25.287) (308) (1.037) - (26.642)
- pozostałe - (57) (3.138) (17.035) (10.073) - (30.303)

Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2012

443.869 4.623.749 5.637.734 1.093.450 2.097.646 198.975 14.095.423

(1) Efekt objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(2) Rzeczowe aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych dla których potwierdzono techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania.

w tysiącach złotych Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Rzeczowe aktywa trwałe z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych Razem

Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2011

409.820 3.574.186 3.427.961 793.722 4.247.788 102.511 12.555.988
Zwiększenia: 6.553 949.755 2.168.596 279.796 (2.402.395) 35.743 1.038.048
- zakup - - 11.817 52.829 658.205 33.085 755.936
- z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 6.134 941.408 2.062.892 210.385 (3.268.628) - (47.809)
- objęcie kontrolą (GK AB LOTOS Geonafta) (1) 2 1.818 81.127 591 3.701 4.993 92.232
- przeklasyfikowanie z aktywów przeznaczonych do sprzedaży - 293 - - - - 293
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 121 7.112 15.666 148.949 166 172.014
- przeklasyfikowanie rzeczowych aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych (2) - - 2.501 - - (2.501) -
- koszty finansowania zewnętrznego - - - - 36.191 - 36.191
- aktywa z tytułu likwidacji kopalń ropy naftowej - 2.967 2.269 - 19.040 - 24.276
- pozostałe 417 3.148 878 325 147 - 4.915
Zmniejszenia: (1.765) (21.160) (39.807) (41.076) (79.313) - (183.121)
- sprzedaż (346) (187) (5.368) (3.641) (528) - (10.070)
- likwidacja (452) (615) (9.010) (4.465) (469) - (15.011)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (953) (20.145) (19.219) (2.081) (191) - (42.589)
- pozostałe (14) (213) (6.210) (30.889) (78.125) (3) - (115.451)

Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)

414.608 4.502.781 5.556.750 1.032.442 1.766.080 138.254 13.410.915

(1) Efekt objęcia kontrolą spółki AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta). Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

(2) Rzeczowe aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych dla których potwierdzono techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania.

(3) W tym kwota 69.243 tys. zł dotycząca zaniechanych inwestycji (dokumentacje projektowe) w Spółce.

w tysiącach złotych Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Rzeczowe aktywa trwałe z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych Razem
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2012
12.456 902.616 1.112.523 493.303 - - 2.520.898
Zwiększenia: 1.575 202.270 279.417 115.554 - - 598.816
- amortyzacja 1.488 202.054 279.310 121.270 - - 604.122
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (7) (1.938) (7.697) - - (9.642)
- pozostałe 87 223 2.045 1.981 - - 4.336
Zmniejszenia: (25) (2.802) (15.728) (8.186) - - (26.741)
- sprzedaż (25) (1.033) (5.866) (3.406) - - (10.330)
- likwidacja - (1.740) (3.319) (3.607) - - (8.666)
- dekonsolidacja (GK AB LOTOS Geonafta) (1) - - (6.541) (92) - - (6.633)
- pozostałe - (29) (2) (1.081) - - (1.112)

Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2012

14.006 1.102.084 1.376.212 600.671 - - 3.092.973
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2011
11.382 718.635 892.086 404.978 - - 2.027.081
Zwiększenia: 1.398 189.266 252.215 128.041 - - 570.920
- amortyzacja 1.398 187.300 250.040 117.003 - - 555.741
- przeklasyfikowanie z aktywów przeznaczonych do sprzedaży - 264 - - - - 264
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 4 1.538 10.338 - - 11.880
- pozostałe - 1.698 637 700 - - 3.035
Zmniejszenia: (324) (5.285) (31.778) (39.716) - - (77.103)
- sprzedaż (22) (49) (5.034) (3.264) - - (8.369)
- likwidacja - (204) (7.972) (4.485) - - (12.661)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (302) (4.979) (12.619) (1.592) - - (19.492)
- pozostałe - (53) (6.153) (30.375) - - (36.581)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2011
12.456 902.616 1.112.523 493.303 - - 2.520.898

(1) Efekt objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

w tysiącach złotych Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Rzeczowe aktywa trwałe z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych Razem
Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2012 (dane przekształcone)
408 16.385 2.373 1.037 280.178 66.086 366.467
Utworzenie 940 9.157 15.234 616 943.512 364 969.823
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - - - (390) - - (390)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - (12.764) (119) (12.883)
Przeklasyfikowanie aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych (1) - - 2.033 - - (2.033) -
Dekonsolidacja (GK AB LOTOS Geonafta) (2) - - (2.033) - - - (2.033)
Wykorzystanie / Rozwiązanie (407) (1.317) (534) (13) (2.109) - (4.380)
Pozostałe - - - (4) - - (4)
Odpisy z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2012
941 24.225 17.073 1.246 1.208.817 64.298 1.316.600
Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2011
408 4.017 363 22 73.469 63.146 141.425
Utworzenie - 13.691 2.561 978 259.846 (3) 2.805 279.881
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - 16.355 135 16.490
Wykorzystanie / Rozwiązanie - (1.323) (571) (148) (69.492) (4) - (71.534)
Pozostałe - - 20 185 - - 205
Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2011 (dane przekształcone)
408 16.385 2.373 1.037 280.178 66.086 366.467
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2012
428.922 3.497.440 4.244.449 491.533 888.829 134.677 9.685.850
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2011 (dane przekształcone)
401.744 3.583.780 4.441.854 538.102 1.485.902 72.168 10.523.550
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2011
398.030 2.851.534 2.535.512 388.722 4.174.319 39.365 10.387.482

(1) Rzeczowe aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych dla których potwierdzono techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania.

(2) Efekt objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(3) W tym odpis z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożem YME w kwocie 239.775 tys. zł oraz odpis z tytułu utraty wartości nakładów związanych z projektem zgazowania ciężkiej pozostałości i produkcji energii (IGCC) w kwocie 19.352 tys. zł (w kwocie odpisu dotyczącego IGCC zawiera się odpis nieodpłatnie otrzymanych licencji w kwocie 6.468 tys. zł, o których mowa w Nocie 31.2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(4) W tym wykorzystanie odpisu w kwocie 69.239 tys. zł dotyczącego zaniechanych inwestycji (dokumentacje projektowe) w Spółce.

W poniższej tabeli przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację rzeczowych aktywów trwałych:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Koszt własny sprzedaży 503.547 453.936
Koszty sprzedaży 52.025 51.306
Koszty ogólnego zarządu 32.207 32.285
Zmiana stanu produktów oraz korekta kosztu własnego 16.341 18.155
Razem 604.120 555.682

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania w rzeczowych aktywach trwałych w toku budowy wynosiła 43.211 tys. zł (31 grudnia 2011: 35.078 tys. zł).

W roku 2012 wartość aktywowanych kosztów finansowania w rzeczowych aktywach trwałych w toku budowy wynosiła 11.299 tys. zł (w roku 2011: 36.191 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania Grupy wynikające z podpisanych umów dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe wynosiły 82.633 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy wynosiła 7.150.215 tys. zł (31 grudnia 2011: 7.850.904 tys. zł).

Grupa ponosi nakłady na poszukiwania i ocenę zasobów mineralnych. W 2012 roku koszty bezpośrednich zakupów materiałów i usług inwestycyjnych związanych z nakładami na poszukiwania i ocenę zasobów mineralnych wynosiły 66.231 tys. zł (w roku 2011: 12.765 tys. zł), z czego bezpośrednie przepływy pieniężne dotyczące działalności inwestycyjnej związanej z nakładami na rzeczowe aktywa trwałe z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych wynosiły 65.263 tys. zł (w roku 2011: 10.843 tys. zł), natomiast wartość zobowiązań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 968 tys. zł (31 grudnia 2011: 1.922 tys. zł).

Grupa klasyfikuje rzeczowe aktywa trwałe z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do czasu gdy uzyska pewność technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania tych zasobów. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych, dla których potwierdzono techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobycia zasobów mineralnych wynosiła 109.030 tys. zł (31 grudnia 2011: 108.303 tys. zł), a koszty ich amortyzacji w roku 2012 wynosiły 7.300 tys. zł (w roku 2011: 5.436 tys. zł). Na dzień kończący okres sprawozdawczy aktywa te nie są już prezentowane w pozycji rzeczowych aktywów trwałych z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych a w ramach rzeczowych aktywów trwałych wchodzących w skład infrastruktury wydobywczej, amortyzowanych metodą naturalną.

Grupa w ramach rzeczowych aktywów trwałych wchodzących w skład infrastruktury wydobywczej, amortyzowanych metodą naturalną wykazuje aktywo na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej (szerzej opisane w Nocie  31.1 Dodatkowych informacji i objaśnień). Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość netto aktywa z tytułu likwidacji kopalń ropy naftowej wynosiła 188.523 tys. zł (31 grudnia 2011: 133.094 tys. zł).

W 2012 roku Grupa dokonała odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 969.823 tys. zł (w roku 2011: 279.881 tys. zł). Odpisy te dotyczyły głównie aktywów spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (segment wydobywczy) związanych ze złożem YME w Norwegii w kwocie 935.247 tys. zł (w roku 2011: 239.775 tys zł), opisanych poniżej w informacji dotyczącej udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych i poszukiwawczych, a także utraty wartości aktywów spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (segment produkcji i handlu) związanych z Zakładem Materiałów Hydroizolacyjnych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w kwocie 22.840 tys. zł (w roku 2011: 15.050 tys. zł).

Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o., w związku z wolniejszym tempem dochodzenia do pierwotnie zakładanych wolumenów sprzedaży wyrobów gotowych i ponoszeniem straty w ww. obszarze działalności, przeprowadziła test na utratę wartości aktywów związanych z Zakładem Materiałów Hydroizolacyjnych, dokonując analizy zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych planowanych do wygenerowania przez ten zakład w latach 2013 – 2017. Test przeprowadzono przy założeniach przewidywanego stopniowego wzrostu wolumenów sprzedaży: o 35% w roku 2013 (w porównaniu z rokiem 2012), o 10% (w latach 2014 - 2017 rok do roku), z uwzględnieniem korekty o przewidywaną inflację na poziomie 2,44% - 2,74% (w latach 2014 - 2017) i z założeniem średnioważonego kosztu kapitału na poziomie 11,17%. W wyniku testu dokonano odpisania aktywów w pełnej wysokości.

Informacja dotycząca udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych i poszukiwawczych

Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy obejmują m.in. nakłady poniesione przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS na zakup udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych oraz nakłady na zagospodarowanie dotyczące udziałów w złożu YME w kwocie 1.768 mln zł (tj. 3.184 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku), w tym zapłacone zaliczki w kwocie 137 mln zł (tj. 247 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku).

Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości projektu YME na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz 31 grudnia
2012 roku. W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości dokonano odpisu aktualizującego na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz nie stwierdzono konieczności dokonywania dalszego odpisu aktualizującego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W związku z faktem wystąpienia znaczących opóźnień podczas realizacji projektu YME w Norwegii, przekroczenia zakładanych nakładów inwestycyjnych oraz prowadzonego postępowania arbitrażowego z wykonawcą platformy, operator złoża YME – spółka Talisman Energy Norge AS – przeprowadził dalsze wewnętrzne i zewnętrzne analizy na temat projektu YME, zakończone w kwietniu 2012 roku, a następnie zaktualizował szacunki odnośnie kosztów projektu jak i planowanego terminu ukończenia. Skutkowało to dokonaniem odpisu aktualizującego tego projektu przez operatora złoża YME. Jako główną przyczynę dokonania odpisu operator wskazał trwające opóźnienia w realizacji projektu oraz konieczność przeprowadzenia znaczących prac w celu uruchomienia produkcji. Spółka Talisman Energy Norge AS poinformowała ponadto, że kontynuuje ścisłą współpracę z partnerami projektu oraz dostawcą platformy MOPU (część produkcyjna platformy, z ang. Mobile Offshore Production Unit), firmą Single Buoy Moorings Inc., („SBM") w celu pełnego zrozumienia zakresu pozostałych do przeprowadzenia prac, niemniej jednak rozważa również realizację innych możliwych opcji dokończenia zagospodarowywania złoża YME.

Przy zastosowaniu powyższych informacji, w związku z wystąpieniem przesłanek świadczących o utracie wartości, Grupa przeprowadziła na dzień 30 czerwca 2012 roku test na utratę wartości aktywów w oparciu o szacowane wartości użytkowe stosując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla posiadanych przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS udziałów w zasobach węglowodorów w ramach nabytych koncesji wydobywczych obejmujących projekt zagospodarowania złoża YME. W wyniku testu Grupa dokonała odpisu aktualizującego, po uwzględnieniu którego wartość rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy zaangażowanych w projekt YME na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiła 445 mln zł (tj. 787 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2012 roku).

Test na utratę wartości złoża YME na dzień 30 czerwca 2012 roku dokonany został przy zastosowaniu podejścia zakładającego zmianę cen ropy o +/-15%/ bbl względem cen spotowych i terminowych ropy naftowej Brent według stanu na dzień 29 czerwca 2012 roku, zmianę o +/-15% względem kursu walutowego terminowego USD/NOK według stanu na dzień 29 czerwca 2012 roku, zmianę +/-15% względem wielkości zasobów złoża YME i analizując średni ważony koszt kapitału w wysokości 7,5% po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 78% (obowiązującą w Norwegii). Dla potrzeb testu na dzień 30 czerwca 2012 roku przyjęto scenariusz zakładający rozpoczęcie produkcji w trzecim kwartale 2015 roku.

Przy powyżej określonych założeniach ustalono, że wartość aktywów związanych ze złożem YME na dzień 30 czerwca 2012 roku jest wyższa od górnej granicy przedziałów wartości odzyskiwalnych i wobec tego na koniec czerwca 2012 roku dokonano odpisu aktualizującego testowane aktywo na kwotę 928 mln zł (tj. 1.672 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku), ponad odpis aktualizujący dokonany na koniec 2011 roku w kwocie 256 mln zł (tj. 451 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku). W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2012, odpis aktualizujący z tytułu utraty wartość aktywów związanych ze złożem YME został ujęty w pozycji Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 935 mln zł (tj. 1.672 mln NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku) wobec 240 mln zł (tj. 451 mln NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku) odpisu za rok 2011. Wpływ na wynik netto za rok 2012 dokonanego odpisu aktualizującego testowane aktywo, po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego wyniósł 286 mln zł (tj. 510,4 mln NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku) wobec 84,6 mln zł (tj. 159 mln NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku) wpływu na wynik netto 2011 roku.

Jak przedstawiono w Nocie 38 Dodatkowych informacji i objaśnień o istotnych zdarzeniach następujących po dniu kończącym okres sprawozdawczy, w dniu 12 marca 2013 roku spółka Talisman Energy Norge AS (operator złoża YME) i spółka Single Buoy Moorings Inc. (właściciel platformy wydobywczej) ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej i ewakuowanej od połowy lipca 2012 roku platformy ze złoża YME oraz zakończenia obowiązywania wszystkich dotychczas zawartych pomiędzy stronami umów i porozumień w związku z realizacją projektu YME.

Przeprowadzając test na utratę wartości aktywów związanych ze złożem YME na dzień 31 grudnia 2012 roku, w związku z rozważaniem możliwości wyjścia spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS z projektu zagospodarowania tego złoża, Grupa zastosowała odmienne podejście w stosunku do metodyki weryfikacji wartości odzyskiwalnej nakładów zastosowanej w teście na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2012 roku. W związku z powyższym Grupa wyliczyła wartość odzyskiwalną aktywów na podstawie szacowanej wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży związane z przeprowadzeniem transakcji. Na potrzeby określenia możliwej do uzyskania ceny sprzedaży udziałów w złożu YME skalkulowano ich wartość na podstawie potwierdzonych zasobów ropy naftowej (wg kategorii 2P – zasoby pewne i zasoby prawdopodobne) oraz ceny za jednostkę zasobów dla podobnych transakcji rynkowych dla złóż o zbliżonym poziomie zagospodarowania, przy uwzględnieniu wartości pozycji podatkowej. Ustalona w ten sposób możliwa do uzyskania cena sprzedaży potwierdziła realizowalność wartości aktywów związanych ze złożem YME ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku, co powoduje brak konieczności dokonywania dalszych odpisów aktualizujących ich wartość.

Dodatkowo Grupa dokonała wielowariantowej analizy scenariuszy związanych z zagospodarowaniem złoża YME przy założeniu dalszego uczestnictwa Grupy w kontynuacji projektu YME, przyjmując założenia różnych poziomów nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych oraz daty rozpoczęcia produkcji. Przeprowadzone analizy wartości użytkowej potwierdziły wyniki testu przeprowadzonego w oparciu o szacunki wartości godziwej projektu YME pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Łączna wartość odpisów aktualizujących na dzień 31 grudnia 2012 roku koryguje wartość nakładów związanych z projektem YME o 1.179 mln zł (tj. 2.123 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku). Wartość netto wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy dotyczące YME, z uwzględnieniem odpisu aktualizującego, wyniosła na dzień 31 grudnia 2012 roku 589 mln zł (tj. 1.061 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku).

Ze względu na dokonane odpisy aktualizujące wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych na złoże YME oraz poniesione wcześniej straty i uzyskane z tego tytułu korzyści podatkowe możliwe do rozliczenia w przyszłości, na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa rozpoznała w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w łącznej kwocie 1.077 mln zł (tj. 1.939 mln NOK według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku). Na podstawie przeprowadzonych analiz, w tym posiadanych opinii prawnych, oraz biorąc pod uwagę przepisy podatkowe obowiązujące w Norwegii, które nie ograniczają czasowo realizacji uzyskanych wcześniej korzyści podatkowych możliwych do rozliczenia w przyszłości, Grupa uważa, iż rozpoznane na dzień 31 grudnia 2012 roku aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest w pełni realizowalne w wartości nominalnej wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń i zmiany te mogą spowodować konieczność dalszego zmniejszenia wartości bilansowej aktywów związanych z projektem YME w wyniku przekroczenia ich wartości odzyskiwalnej. Stąd też Zarząd wskazuje na szereg niepewności, co do wysokości realizacji aktywów ujętych w związku ze złożem YME dotyczących między innymi:

  • wahań rynkowych cen ropy naftowej,
  • szacowanej wielkości oraz rynkowej wartości wydobywalnych zasobów węglowodorów ze złoża YME uzależnionych od projektu zagospodarowania złoża (tzw. PDO),
  • szacowanej wartości godziwej aktywów podatkowych uwzględnionych w teście na utratę wartości projektu YME przeprowadzonym na koniec roku,
  • wartości zobowiązań rekultywacyjnych przejmowanych wraz z elementami podwodnej infrastruktury SBM w ramach porozumienia zawartego 11 marca 2013 roku pomiędzy operatorem projektu YME a SBM, o którym mowa w Nocie 38 Dodatkowych informacji i objaśnień o istotnych zdarzeniach następujących po dniu kończącym okres sprawozdawczy,
  • ewentualnego terminu rozpoczęcia wydobycia ze złoża YME,
  • zmienności kursów walut NOK/USD,
  • stóp dyskontowych.
Informacja dotycząca perspektyw zagospodarowania złóż gazowych B - 4 i B - 6

Nakłady poniesione przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. na poszukiwania złóż gazowych w obszarach B - 4 i B – 6, wykazane w pozycji Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy w kwocie 593 tys. zł (31 grudnia 2011: 593 tys. zł) oraz w pozycji Aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych w kwocie 48.672 tys. zł (31 grudnia 2011: 48.308 tys. zł) od 2010 roku są w całości obejmowane odpisami z tytułu utraty wartości. Rezultaty przeprowadzonych analiz wskazywały na konieczność poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych umożliwiających uzyskanie przemysłowego przypływu węglowodorów z zachowaniem dodatniej rentowności projektu zagospodarowania złóż B – 4 i B - 6. W związku z powyższym spółka LOTOS Petrobaltic S.A. podjęła starania zmierzające do pozyskania partnera branżowego do kontynuacji projektu zagospodarowania złóż B - 4 i B - 6. W październiku 2012 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. i CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w zakresie zagospodarowania złóż B – 4 i B - 6. Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi. Projekt przewiduje współpracę prowadzoną w formie spółki celowej. Zgodnie z programem prac przygotowawczych, pozyskanie danych sejsmicznych i wybór wstępnej koncepcji zagospodarowania zaplanowano na lata 2013 i 2014. Po zakończeniu tego etapu, partnerzy będą mogli podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną odnośnie zagospodarowania złóż B - 4 i B - 6.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×