Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

21. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 268.333 383.680
Kredyty w rachunku bieżącym (508.988) (222.128)
Razem (240.655) 161.552
Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
Należności z tytułu dostaw i usług
w tysiącach złotych
 Nota za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług   435.202 (334.672)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej   14.650 17.380
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
17 - (55.367)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
  449.852 (372.659)

 


Pozostałe aktywa
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych
i krótkoterminowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
(198.440) (183.919)
Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości 977 -
Zmiana stanu pozostałych aktywów finansowych 23.617 79.507
Zmiana stanu należności inwestycyjnych 654 (1.531)
Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży udziałów (400) 400
Kompensata zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z należnościami z tytułu VAT (26.436) (29.413)
Zmiana stanu prowizji od kredytów odnawialnych rozliczanych w czasie (365) (1.754)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 62 4.685
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
- (2.840)
Pozostałe (836) (3.308)
Zmiana stanu pozostałych aktywów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (201.167) (138.173)

 

Zapasy
w tysiącach złotych
Nota za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej   (109.865) (1.349.049)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej   868 16.590
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
17 - (24.728)
Pozostałe   214 4.279
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych   (108.783) (1.352.908)

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2012

za rok zakończony
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
(642.982) 989.197
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej (1.217) (21.306)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
- 15.783
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
(644.199) 983.674

 

Pozostałe zobowiązania i rezerwy
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
(88.552) 288.724
Zmiana stanu rezerwy na morskie kopalnie ropy naftowej (75.363) (29.374)
Korekta z tytułu lokat zarezerwowanych na spłatę kredytów (14.185) (168.346)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (42.343) 16.955
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wierzytelności - 38.793
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów 40.699 (15.363)
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego
z zobowiązaniami z tytułu VAT
76.613 7.562
Otrzymane dotacje - (2.211)
Korekta z tytułu środków zarezerwowanych na nabycie udziałów 26.169 (26.169)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 6.899 (66.030)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
- 3.669
Pozostałe (2.346) 713
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
(72.409) 48.923

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
(115.347) 1.079
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym (286.860) 42.240
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
(402.207) 43.319
Przyczyny występowania różnic pomiędzy pozycjami ujawnionymi w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach a pozycjami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
Amortyzacja
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Amortyzacja wykazana w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych 666.592 608.667
Koszty amortyzacji bezpośrednio związane z nakładami na rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy (2) (59)
Amortyzacja wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 666.590 608.608

 

Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wykazany w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych (802.965) (769.074)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 54.077 (22.895)
Nabycie rzeczowe aktywa trwałe w drodze leasingu (15.015) 110.955
Pozostałe 5.978 3.019
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych wykazany w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (757.925) (677.995)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×