Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

15. Pozostałe aktywa niematerialne

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
Licencje, patenty, pozostałe koncesje, znaki towarowe 91.286 86.664 49.123
Koncesje poszukiwawczo - wydobywcze (1) 426.882 361.975  -     
Aktywa niematerialne z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych (2) 15.356 17.413 33.828
Pozostałe 10.944 9.528 11.874
Razem 544.468 475.580 94.825

(1) Koncesje poszukiwawczo-wydobywcze związane ze złożami ropy naftowej na terenie Republiki Litwy.
(2) W tym norweskie koncesje poszukiwawcze na Morzu Północnym w kwocie 13.896 tys. zł (31 grudnia 2011: 15.176 tys. zł) oraz koncesje poszukiwawcze na Morzu Bałtyckim w kwocie 771 tys. zł (31 grudnia 2011: 1.024 tys. zł).

Grupa ponosi nakłady na aktywa niematerialne w związku z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych. Wartość przepływów pieniężnych związanych z poniesionymi nakładami na aktywa niematerialne z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych w roku 2012 wynosiła 73.714 tys. zł (w roku 2011: 12.114 tys. zł).

Grupa klasyfikuje aktywa niematerialne z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do czasu gdy uzyska pewność technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania tych zasobów. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość aktywów niematerialnych, dla których potwierdzono techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów mineralnych wynosiła 430.755 tys. zł (31 grudnia 2011: 365.895 tys. zł), a koszty ich amortyzacji w roku 2012 wynosiły 49.869 tys. zł (w roku 2011: 39.981 tys. zł).

W 2012 roku Grupa dokonała odpisu z tytułu utraty wartości aktywów niematerialnych w kwocie 88.985 tys. zł (w roku 2011: 30.646 tys. zł), które dotyczyły litewskich koncesji poszukiwawczo-wydobywczych oraz norweskich koncesji poszukiwawczych, o których szerzej mowa poniżej. Odpis z tytułu utraty wartości ww. aktywów niematerialnych został ujęty w segmencie wydobywczym w pozycji Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) w Nocie 8 Dodatkowych informacji i objaśnień.

W związku z brakiem pozytywnych rezultatów wierceń w ramach norweskich koncesji poszukiwawczych PL 498 oraz PL 497 dokonano odpisu z tytułu utraty wartości skapitalizowanych kosztów badań wykonanych w ramach norweskich koncesji poszukiwawczych w kwocie 74.481 tys. zł (tj. 133.145 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku). W roku 2011 wartość odpisu wynosiła 30.646 tys. zł i dotyczyła koncesji PL 455 (tj. 57.660 tys. NOK według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku).

Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych związanych z koncesjami litewskimi wynikała przede wszystkim z ujawnienia nowej informacji geologicznej skutkującej obniżeniem szacunku wielkości zasobów złóż. W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, które przeprowadzono odrębnie dla każdego aktywa generującego samodzielnie środki pieniężne, tj. dla złóż Girkaliai, Kretinga i Nausodis dokonano odpisu aktualizującego aktywa w wysokości 14.504 tys. zł (tj. 12.000 tys. LTL według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku), związane ze złożem Kretinga.

Do kalkulacji przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano profile produkcyjne według aktualnych raportów złożowych sporządzonych przez niezależnego doradcę branżowego (podstawą generowania środków pieniężnych przez ww. testowane aktywa jest wydobycie ropy naftowej, profile produkcyjne warunkują okres szczegółowej prognozy przepływów pieniężnych dla każdego ze złóż). Analizowane przepływy pieniężne w okresach produkcyjnych uwzględniały przychody ze sprzedaży ropy naftowej, koszty operacyjne oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do prowadzenia działalności wydobywczej złóż, a uzyskane wartości przepływów pieniężnych zostały zdyskontowane w celu wyrażenia przyszłych płatności w wartości bieżącej. Do dyskontowania zastosowano średni ważony koszt kapitału po opodatkowaniu, którego wartość oszacowano na poziomie 11%. Ponieważ efekty finansowe eksploatacji danego złoża ropy naftowej wykazują dużą wrażliwość na zmiany cen sprzedaży ropy naftowej a poziom tych cen podlega częstym fluktuacjom rynkowym, w celu uniknięcia sytuacji, w której rewaluacja składników aktywów odbywa się po ich każdorazowej zmianie, Grupa zastosowała podejście przedziałowe w testowaniu wartości posiadanych złóż uwzględniając zmienność następujących parametrów: cena ropy +/- 15%, wolumeny produkcyjne +/- 15%, kurs USD/LTL +/- 15%. Przeprowadzone testy wykazały, iż wartość księgowa złóż Girkaliai i Nausodis mieściła się na dzień 31 grudnia 2012 roku w zakresach określonych testem przedziałów. W przypadku złoża Kretinga wartość bilansowa testowanych aktywów była wyższa niż wartości wyceny przedziałowej tego złoża, co skutkowało dokonaniem ww. odpisu aktualizującego jego wartość.

Zmiany stanu pozostałych aktywów niematerialnych
w tysiącach złotych Licencje, patenty, pozostałe koncesje, znaki towarowe Koncesje poszukiwawczo - wydobywcze Aktywa niematerialne z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych Pozostałe Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2012
(dane przekształcone)
150.007 403.716 87.880 29.834 671.437
Zwiększenia: 15.698 147.312 71.425 3.421 237.856
- zakup 180 - 73.526 805 74.511
- z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 15.518 - 188 2.419 18.125
- objęcie kontrolą (GK AB LOTOS Geonafta) (1) - 180.472 - - 180.472
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -  (33.160)  (2.289)  (80)  (35.529)
- pozostałe - - - 277 277
Zmniejszenia:  (2.079)  (28.042) -  (277)  (30.398)
- sprzedaż - - -  (2)  (2)
- likwidacja  (584) - -  (270)  (854)
- dekonsolidacja (GK AB LOTOS Geonafta) (1) -  (28.042) - -  (28.042)
- pozostałe  (1.495) - -  (5)  (1.500)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2012 163.626 522.986 159.305 32.978 878.895
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2011 103.134 - 67.306 30.432 200.872
Zwiększenia: 46.971 403.716 21.176 1.088 472.951
- zakup - - 12.739 302 13.041
- z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 47.068 - 456 382 47.906
- objęcie kontrolą (GK AB LOTOS Geonafta) (2) - 378.436 - 106 378.542
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 25.280 7.884 270 33.434
- przeklasyfikowanie aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych (3)  (97) - 97 - -
- pozostałe - - - 28 28
Zmniejszenia:  (98) -  (602)  (1.686)  (2.386)
- sprzedaż - - -  (14)  (14)
- likwidacja  (14) -  (602)  (957)  (1.573)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży  (15) - -  (683)  (698)
- pozostałe  (69) - -  (32)  (101)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
150.007 403.716 87.880 29.834 671.437
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2012
(dane przekształcone)
63.340 41.741 6.156 20.280 131.517
Zwiększenia: 10.309 45.133 965 2.005 58.412
- amortyzacja 10.309 49.142 965 2.054 62.470
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -  (4.009) -  (56)  (4.065)
- pozostałe - - - 7 7
Zmniejszenia:  (1.312)  (4.978) -  (277)  (6.567)
- sprzedaż - - -  (2)  (2)
- likwidacja  (584) - -  (270)  (854)
- dekonsolidacja (GK AB LOTOS Geonafta) (1) -  (4.978) - -  (4.978)
- pozostałe  (728) - -  (5)  (733)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2012 72.337 81.896 7.121 22.008 183.362

(1) Efekt objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(2) Efekt objęcia kontrolą spółki AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta). Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

(3) Aktywa niematerialne z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych, dla których potwierdzono techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania.

w tysiącach złotych Licencje, patenty, pozostałe koncesje, znaki towarowe Koncesje poszukiwawczo - wydobywcze Aktywa niematerialne z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych Pozostałe Razem
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2011
54.008 - 5.261 18.455 77.724
Zwiększenia: 9.362 41.741 1.497 3.150 55.750
- amortyzacja 9.362 39.127 1.497 2.940 52.926
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 2.614 - 181 2.795
- pozostałe - - - 29 29
Zmniejszenia:  (30) -  (602)  (1.325)  (1.957)
- sprzedaż - - -  (12)  (12)
- likwidacja  (15) -  (602)  (881)  (1.498)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży  (15) - -  (400)  (415)
- pozostałe - - -  (32)  (32)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
63.340 41.741 6.156 20.280 131.517
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2012
3 - 64.311 26 64.340
Utworzenie - 14.504 74.481 - 88.985
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -  (296)  (1.964) -  (2.260)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2012
3 14.208 136.828 26 151.065
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2011
3 - 28.217 103 28.323
Utworzenie - - 30.646 - 30.646
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 5.448 - 5.448
Wykorzystanie / Rozwiązanie - - -  (77)  (77)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2011
3 - 64.311 26 64.340
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2012
91.286 426.882 15.356 10.944 544.468
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
86.664 361.975 17.413 9.528 475.580
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2011
49.123 - 33.828 11.874 94.825

W poniższej tabeli przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację pozostałych aktywów niematerialnych:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Koszt własny sprzedaży 51.392 42.489
Koszty sprzedaży 1.380 1.332
Koszty ogólnego zarządu 9.590 8.907
Zmiana stanu produktów oraz korekta kosztu własnego 108 198
Razem 62.470 52.926

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×