Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

8. Segmenty działalności

 
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (2) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2012
Przychody ze sprzedaży: 759.799 32.899.919 27.205 (575.923) 33.111.000
między segmentami 512.675 43.467 19.781 (575.923) -
poza Grupę Kapitałową 247.124 32.856.452 7.424 - 33.111.000
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) (680.235 ) (2) 977.481 5.377 (1.550) 301.073
Amortyzacja 137.980 520.066 10.339 (1.795) 666.590
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) (542.255) 1.497.547 15.716 (3.345) 967.663
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (2) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  31 grudnia 2012
Aktywa razem 3.366.025 17.334.548 148.607 (792.801) 20.056.379
- w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów 150.033 - - - 150.033

 

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (2) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
 

za rok zakończony 31 grudnia 2011

  (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży: 582.259 29.062.269 23.350 (408.292) 29.259.586
między segmentami 350.476 40.461 17.355 (408.292) -
poza Grupę Kapitałową 231.783 29.021.808 5.995 - 29.259.586
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 21.663 (2) 1.061.327 3.119 (636) 1.085.473
Amortyzacja 119.989 480.305 9.704 (1.390) 608.608
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed
uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA)
141.652 1.541.632 12.823 (2.026) 1.694.081
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (2) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  31 grudnia 2011
Aktywa razem 3.078.573 17.901.203 147.187 (703.743) 20.423.220
- w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów 89.581 - - - 89.581

(1) W tym odpis z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożem YME w kwocie 935.247 tys. zł (31 grudnia 2011: 239.775 tys. zł) opisany szerzej w Nocie 13 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(2) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

Struktura geograficzna sprzedaży
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2012
Sprzedaż krajowa 304 24.142.354 7.424 24.150.082
- produkty i usługi 65 23.107.959 7.424 23.115.448
- towary i materiały 239 1.034.395 - 1.034.634
Sprzedaż zagraniczna 246.820 8.714.098 - 8.960.918
- produkty i usługi 207.679 8.368.721 - 8.576.400
- towary i materiały 39.141 345.377 - 384.518
Razem 247.124 32.856.452 7.424 33.111.000

 

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2011
Sprzedaż krajowa 240 22.684.726 5.995 22.690.961
- produkty i usługi 91 22.286.029 5.995 22.292.115
- towary i materiały 149 398.697 - 398.846
Sprzedaż zagraniczna 231.543 6.337.082 - 6.568.625
- produkty i usługi 193.334 5.772.411 - 5.965.745
- towary i materiały 38.209 564.671 - 602.880
Razem 231.783 29.021.808 5.995 29.259.586
Struktura asortymentowa sprzedaży
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2012
Benzyny - 5.221.788 - 5.221.788
Benzyna surowa - 1.097.071 - 1.097.071
Reformat - 458.827 - 458.827
Oleje napędowe - 16.374.326 - 16.374.326
Paliwo bunkrowe - 111.347 - 111.347
Lekki olej opałowy - 1.145.857 - 1.145.857
Ciężki olej opałowy - 2.226.874 - 2.226.874
Paliwo lotnicze - 1.855.654 - 1.855.654
Oleje smarowe - 367.701 - 367.701
Oleje bazowe - 568.804 - 568.804
Asfalty - 1.730.266 - 1.730.266
Gazy płynne - 502.388 - 502.388
Ropa naftowa 239.828 - - 239.828
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne - 765.660 - 765.660
Pozostałe produkty, towary i materiały 599 172.838 7.386 180.823
Usługi 6.697 274.142 38 280.877
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - (17.091) - (17.091)
Razem 247.124 32.856.452 7.424 33.111.000

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2011
Benzyny - 4.511.001 - 4.511.001
Benzyna surowa - 480.080 - 480.080
Reformat - 477.264 - 477.264
Oleje napędowe - 15.112.466 - 15.112.466
Paliwo bunkrowe - 115.782 - 115.782
Lekki olej opałowy - 1.223.309 - 1.223.309
Ciężki olej opałowy - 1.600.701 - 1.600.701
Paliwo lotnicze - 1.397.304 - 1.397.304
Oleje smarowe 701 318.930 - 319.631
Oleje bazowe - 551.806 - 551.806
Asfalty - 1.912.436 - 1.912.436
Gazy płynne - 274.185 - 274.185
Ropa naftowa 224.248 - - 224.248
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 12 598.200 - 598.212
Pozostałe produkty, towary i materiały 150 206.644 5.960 212.754
Usługi 6.672 241.790 35 248.497
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - (90) - (90)
Razem 231.783 29.021.808 5.995 29.259.586

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

W 2012 roku Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%. W 2011 roku Grupa Kapitałowa LOTOS posiadała jednego odbiorcę, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%. Była to firma Shell POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której udział w przychodach ze sprzedaży wynosił 10,25%.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×