Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

32. Instrumenty finansowe

 

32.1 Wartość bilansowa

Kategorie instrumentów finansowych
31 grudnia 2012
w tysiącach złotych
Nota Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych            
Aktywa finansowe   121.334 2.162.373 9.756 - 2.293.463
Pochodne instrumenty finansowe 29 121.334 - - - 121.334
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 1.640.360 - - 1.640.360
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 268.333 - - 268.333
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 253.680 9.756 - 263.436
Zobowiązania finansowe    (179.325) - -  (9.023.399)  (9.202.724)
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
28 - - -  (6.556.700)  (6.556.700)
Pochodne instrumenty finansowe 29  (179.325) - - -  (179.325)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31 - - -  (2.178.760)  (2.178.760)
Pozostałe zobowiązania finansowe 31 - - -  (287.939)  (287.939)
Razem    (57.991) 2.162.373 9.756  (9.023.399)  (6.909.261)

 

Kategorie instrumentów finansowych
31 grudnia 2011
w tysiącach złotych
Nota Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone
do obrotu
Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych            
Aktywa finansowe   49.300 2.686.689 9.746 - 2.745.735
Pochodne instrumenty finansowe 29 49.300 - - - 49.300
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 2.075.562 - - 2.075.562
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 383.680 - - 383.680
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 227.447 9.746 - 237.193
Zobowiązania finansowe    (267.778) - -  (10.649.878)  (10.917.656)
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
28 - - -  (7.588.629)  (7.588.629)
Pochodne instrumenty finansowe 29  (267.778) - - -  (267.778)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31 - - -  (2.821.742)  (2.821.742)
Pozostałe zobowiązania finansowe 31 - - -  (239.507)  (239.507)
Razem    (218.478) 2.686.689 9.746  (10.649.878)  (8.171.921)

(1) Na dzień 31 grudnia 2012 oraz na dzień 31 grudnia 2011 Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości zaprezentowane w Nocie 18 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Na dzień 31 grudnia 2012 oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.

32.2 Hierarchia wartości godziwej

w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Aktywa finansowe - 132.858 8.304 40.996
Swap towarowy - 45 - -
Futures (emisja CO2) - - 8.304 -
Forwardy i spoty walutowe - 84.976 - 16.175
Swap procentowy (IRS) - 11.318 - 23.738
Swap walutowy - 36.519 - 1.083
Zobowiązania finansowe  (3.787)  (187.062)  (15.607)  (252.171)
Swap towarowy -  (337) - -
Futures (emisja CO2)  (3.787) -  (15.607) -
Forwardy i spoty walutowe -  (20.685) -  (51.889)
Swap procentowy (IRS) -  (148.007) -  (172.134)
Swap walutowy -  (18.033) -  (28.148)
Razem  (3.787)  (54.204)  (7.303)  (211.175)

32.3 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

Kategorie instrumentów finansowych
za rok zakończony
31 grudnia 2012
w tysiącach złotych
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych            
Udziały i akcje:   - - 150 - 150
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży ujęte w przychodach finansowych   - - 150 - 150
Należności z tytułu dostaw i usług:   -  (43.876) - -  (43.876)
Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach finansowych   - 8.812 - - 8.812
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w koszcie własnym sprzedaży
  -  (54.471) - -  (54.471)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w przychodach finansowych
  -  (3.229) - -  (3.229)
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących ujęte w pozostałych przychodach/(kosztach) operacyjnych   - 5.012 - - 5.012
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   -  (27.085) - -  (27.085)
Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach finansowych   - 1.309 - - 1.309
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w przychodach finansowych
  -  (28.394) - -  (28.394)
Pozostałe aktywa finansowe:   -  (99.495) - -  (99.495)
Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach finansowych   - 14.959 - - 14.959
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w przychodach finansowych
  -  (114.454) - -  (114.454)
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): 9.3 117.772 - - - 117.772
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych ujęte
w przychodach finansowych
  159.096 - - - 159.096
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych ujęte w przychodach finansowych    (41.324) - - -  (41.324)
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   - - - 564.636 564.636
Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych   - - -  (191.754)  (191.754)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w przychodach finansowych
  - - - 284.193 284.193
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte
w innych całkowitych dochodach (netto)
  - - - 472.197 472.197
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - - 24.202 24.202
Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych   - - -  (88)  (88)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w koszcie własnym sprzedaży
  - - - 23.275 23.275
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w przychodach finansowych
  - - - 1.015 1.015
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - -  (2.266)  (2.266)
Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych   - - -  (19.247)  (19.247)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w przychodach finansowych
  - - - 16.981 16.981
Razem   117.772  (170.456) 150 586.572 534.038

 

Kategorie instrumentów finansowych
za rok zakończony
31 grudnia 2011
w tysiącach złotych
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych            
Udziały i akcje:   - - 957 - 957
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży ujęte
w przychodach/(kosztach) finansowych
  - - 957 - 957
Należności z tytułu dostaw i usług:   - 11.256 - - 11.256
Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach finansowych   - 8.197 - - 8.197
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w koszcie własnym sprzedaży
  - 5.604 - - 5.604
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w kosztach finansowych
  - 4.357 - - 4.357
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących ujęte w pozostałych przychodach/(kosztach) operacyjnych   -  (6.902) - -  (6.902)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   - 34.750 - - 34.750
Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach finansowych   - 930 - - 930
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w kosztach finansowych
  - 33.820 - - 33.820
Pozostałe aktywa finansowe:   - 150.553 - - 150.553
Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach finansowych   - 11.075 - - 11.075
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w kosztach finansowych
  - 139.478 - - 139.478
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): 9.7  (130.430) - - -  (130.430)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych ujęte
w kosztach finansowych
   (9.769) - - -  (9.769)
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych ujęte w kosztach finansowych    (120.661) - - -  (120.661)
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   - - -  (1.061.121)  (1.061.121)
Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych   - - -  (157.833)  (157.833)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w kosztach finansowych
  - - -  (386.396)  (386.396)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte
w innych całkowitych dochodach (netto)
  - - -  (516.892)  (516.892)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - -  (326.850)  (326.850)
Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych   - - -  (323)  (323)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w koszcie własnym sprzedaży
  - - -  (324.970)  (324.970)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w kosztach finansowych
  - - -  (1.557)  (1.557)
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - -  (34.689)  (34.689)
Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych   - - -  (10.200)  (10.200)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte
w kosztach finansowych
  - - -  (24.489)  (24.489)
Razem    (130.430) 196.559 957  (1.422.660)  (1.355.574)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×