Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

20. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Środki pieniężne w banku 267.682 380.668 381.995
Środki pieniężne w kasie 362 322 273
Inne środki pieniężne 289 2.690 333
Razem 268.333 383.680 382.601

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 764.086 tys. zł (31 grudnia 2011: 1.621.940 tys. zł) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz Nota 28 Dodatkowych informacji i objaśnień), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 1.484 tys. zł (31 grudnia 2011: 773 tys. zł).


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×