Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
Aktywa finansowe      
Długoterminowe aktywa finansowe      
Pozostałe aktywa finansowe: 90.198 117.404 63.303
Należności z tytułu kaucji 28.555 20.919 12.594
Należności z tytułu leasingu finansowego 6.180 3.564 4.599
Pozostałe należności 7.063 8.830 11.419
Udziały 9.756 9.746 9.915
Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego (1) 27.481 24.491 21.668
Lokaty (2) - 38.106 -
Depozyty zabezpieczające (3) 11.163 11.748 3.108
Razem 90.198 117.404 63.303
Krótkoterminowe aktywa finansowe      
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: 1.640.360 2.075.562 1.740.890
- od jednostek powiązanych 2.507 90 -
Pozostałe aktywa finansowe: 173.238 119.789 26.168
Należności z tytułu kaucji 10.483 7.998 4.896
Pozostałe 21.872 21.555 15.340
Lokaty (2) 122.563 40.565 5.932
Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 18.320 (4) 49.671 (4),(5) -
Razem 1.813.598 2.195.351 1.767.058
Razem aktywa finansowe 1.903.796 2.312.755 1.830.361
Aktywa niefinansowe      
Długoterminowe aktywa niefinansowe      
Przedpłaty na leasing lokomotyw 8.990 - -
Pozostałe 8.044 6.789 7.379
Razem 17.034 6.789 7.379
Krótkoterminowe aktywa niefinansowe      
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy (6) 167.932 52.858 39.914
Ubezpieczenia majątkowe i inne 39.207 31.015 24.070
Przedpłaty na leasing lokomotyw 2.336 - -
Rozliczenia z tytułu wspólnego przedsięwzięcia
(złoża norweskie)
41.756 50 -
Pozostałe (7) 37.632 42.987 29.515
Razem 288.863 126.910 93.499
Razem aktywa niefinansowe 305.897 133.699 100.878
Razem 2.209.693 2.446.454 1.931.239
w tym:      
część długoterminowa 107.232 124.193 70.682
część krótkoterminowa 2.102.461 2.322.261 1.860.557

(1) Środki pieniężne gromadzone na koncie bankowym Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku) w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji zakładu górniczego, o czym mowa także w Nocie 31.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

(2) Na pozycję Lokaty składają się głównie lokaty Jednostki Dominującej:
- lokaty w kwocie 83.826 tys. zł (31 grudnia 2011: 38.106 tys. zł) dotyczące środków zarezerwowanych na remont postojowy w 2013 roku, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi na finansowanie Programu 10+, o których mowa w Nocie 28.1 Dodatkowych informacji i objaśnień,
- lokaty w kwocie 11.432 tys. zł (31 grudnia 2011: 7.874 tys. zł) dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu na finansowanie zapasów, o którym mowa w Nocie 28.1  Dodatkowych informacji i objaśnień,
- lokaty w kwocie 27.244 tys. zł (31 grudnia 2011: 32.623 tys. zł) dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+, o których mowa w Nocie 28.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

(3) W tym depozyt zabezpieczający Jednostki Dominującej złożony w BNP Paribas Bank Polska w celu umożliwienia realizacji transakcji na platformie internetowej ICE Futures w kwocie 11.163 tys. zł (31 grudnia 2011: depozyt zabezpieczający złożony w firmie brokerskiej Marex Financial w kwocie 11.748 tys. zł).

(4) Blokada środków pieniężnych w kwocie 18.320 tys. zł na rachunku bankowym spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonana przez komornika w sprawie postępowania sądowego dotyczącego spółki WANDEKO.

(5) Blokady środków pieniężnych, w tym:
- środki pieniężne w kwocie 26.169 tys. zł, stanowiące wartość zobowiązania spółki AB LOTOS Geonafta z tytułu nabycia udziałów spółki UAB Meditus. Kwota zobowiązania zablokowana została na rachunku escrow i stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AB LOTOS Geonafta wobec akcjonariuszy sprzedających. W dniu 3 lutego 2012 roku kwota ta została w całości zapłacona.
- środki pieniężne w kwocie 5.182 tys. zł GK LOTOS Petrobaltic S.A. dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytów, które w związku ze spłatą kredytów zostały w całości zwolnione.

(6)  W tym podatek od towarów i usług w wysokości 165.152 tys. zł (31 grudnia 2011: 42.236 tys. zł).

(7) W tym kwota dotycząca akcyzy od przesunięć międzymagazynowych w Grupie LOTOS S.A. w kwocie 29.678 tys. zł (31 grudnia 2011: 33.620 tys. zł).

Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 35 dni.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku na należnościach nie ustanowiono cesji z tytułu zabezpieczenia zobowiązań Grupy.

Charakterystyka instrumentów finansowych została zaprezentowana w Nocie 7.23 Dodatkowych informacji i objaśnień. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w Nocie 33 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.6 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.3.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.4.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

18.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Stan na początek okresu 195.646 182.354
Utworzenie (1) 11.325 14.438
Objęcie kontrolą (GK AB LOTOS Geonafta) - 16.707 (2)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1.025) 1.116
Wykorzystanie (20.179) (12.063)
Rozwiązanie (3) (8.615) (6.325)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (581)
Stan na koniec okresu 177.152 195.646
w tym:    
część długoterminowa - 17.236
część krótkoterminowa 177.152 178.410

(1) W tym kwota 3.006 tys. zł odniesiona w pozostałe koszty operacyjne (w roku 2011: 11.053 tys. zł) oraz kwota 1.416 tys. zł (w roku 2011: 412 tys. zł) pomniejszająca przychody finansowe z tytułu odsetek.

(2) Efekt objęcia kontrolą spółki AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta). Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

(3) W tym kwota 8.018 tys. zł odniesiona w pozostałe przychody operacyjne (w roku 2011: 4.151 tys. zł).

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Do 1 miesiąca 81.742 104.255
Od 1 do 3 miesięcy 11.932 10.051
Od 3 do 6 miesięcy 4.800 1.057
Od 6 miesięcy do 1 roku 2.275 4.106
Powyżej 1 roku 5.357 4.888
Razem 106.106 124.357

Na dzień 31 grudnia 2012 roku udział należności z tytułu dostaw i usług czterech największych odbiorców Grupy na koniec okresu sprawozdawczego stanowił 20,94% salda tych należności ogółem (31 grudnia 2011: 14,59% udział trzech największych odbiorców). W ocenie Spółki, w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, z wyjątkiem należności od ww. odbiorców, nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe na dzień kończący okres sprawozdawczy jest najlepiej reprezentowana przez wartość księgową tych instrumentów. Koncentracja ryzyka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze względu na fakt, iż Grupa zawiera transakcje z dużą liczbą kontrahentów.

18.2 Należności z tytułu leasingu finansowego

Grupa opracowała i wdrożyła System Partnerstwa Handlowego "Rodzina LOTOS", który określa sposób prowadzenia stacji paliw. Grupa zawarła umowy partnerstwa handlowego z podmiotami, nazywanymi Partnerami, prowadzącymi stacje paliw na własne ryzyko i rachunek. Należności z tytułu umów partnerskich dotyczą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, które zostały oddane do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5–10 lat.

  Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Nie dłużej niż jeden rok (1) 2.716 1.942 2.683 1.914
Od 1 roku do 5 lat 5.970 3.526 5.896 3.475
Powyżej 5 lat 288 90 284 89
Razem 8.974 5.558 8.863 5.478
Minus niezrealizowane przychody finansowe (111) (80) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 8.863 5.478 8.863 5.478
w tym:        
część długoterminowa     6.180 3.564
część krótkoterminowa     2.683 1.914

(1) Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych wykazana jest w pozycji Należności z tytułu dostaw i usług.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×