Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

28. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
Kredyty bankowe 6.373.535 7.368.073 6.293.802
Pożyczki 17.056 23.556 32.992
Obligacje - - 52.670
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 166.109 197.000 74.255
Razem 6.556.700 7.588.629 6.453.719
w tym:      
część długoterminowa 4.462.098 5.161.474 4.475.012
część krótkoterminowa 2.094.602 2.427.155 1.978.707

28.1 Kredyty bankowe i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2012 roku
w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte
w EUR
Kredyty zaciągnięte
w USD
Kredyty zaciągnięte
w PLN
Razem
2013 16.712 1.818.861 239.419 2.074.992
2014 2.409 415.753 74.553 492.715
2015 2.409 444.706 20.382 467.497
2016 - 416.167 17.606 433.773
2017 - 409.554 9.333 418.887
po 2017 - 2.494.643 8.084 2.502.727
Razem 21.530 5.999.684 369.377 6.390.591
Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2011 roku
w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte
w EUR
Kredyty zaciągnięte
w USD
Kredyty zaciągnięte
w PLN
Razem
2012 219.540 1.976.983 211.217 2.407.740
2013 2.603 297.063 59.229 358.895
2014 2.603 405.466 74.553 482.622
2015 2.603 421.101 20.381 444.085
2016 - 459.145 17.606 476.751
po 2016 - 3.204.118 17.418 3.221.536
Razem 227.349 6.763.876 400.404 7.391.629

Zabezpieczenie spłaty powyższych kredytów stanowią:

 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi,
 • zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych,
 • zastaw rejestrowy na zapasach,
 • zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych,
 • hipoteka,
 • przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych,
 • cesja z umów ubezpieczenia zapasów,
 • cesja z umów na przechowywanie zapasów,
 • cesja praw do odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych poniżej ich ceny rynkowej,
 • cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+,
 • cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku,
 • cesja umów licencyjnych,
 • cesja umów sprzedaży produktów,
 • cesja praw z kontraktów sprzedaży ropy naftowej,
 • akcje i udziały w spółkach zależnych,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • weksle in blanco,
 • gwarancje bankowe.

Oprocentowanie kredytów jest oparte o:

 • dla kredytów zaciągniętych w USD - LIBOR USD 1M, 3M lub 6M w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego,
 • dla kredytów zaciągniętych w EUR – EURIBOR 1M lub 3M,
 • dla kredytów zaciągniętych w PLN – WIBOR ON, 1M lub 3M.

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów mieszczą się w przedziale 0,3 pp. – 4,00 pp.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD i EUR kształtuje się na średnim poziomie około 2,47 % (31 grudnia 2011: 2,44 %). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 4,81 % (31 grudnia 2011: 5,81 %).

Podział kredytów i pożyczek według instytucji udzielających finansowania
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Część długoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 8.987 14.988
Pekao S.A. 20.008 24.530
PKO BP S.A. 15.125 16.625
NFOŚiGW 6.056 12.056
WFOŚiGW Gdańsk 4.250 5.000
Nordea Bank Litwa 44.240 -
Bank Ochrony Środowiska S.A. 36.902 36.902
Konsorcjum banków (2) ** 2.988.669 3.513.826
Konsorcjum banków (3) *** 1.080.892 1.273.067
Konsorcjum banków (5) ***** 43.448 86.895
Konsorcjum banków (6) ****** 67.022 -
Razem część długoterminowa 4.315.599 4.983.889
Część krótkoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 6.000 7.607
Pekao S.A. 174.866 179.178
ING Bank Śląski S.A. 4.830 5
PKO BP S.A. 308.815 246.656
NFOŚiGW 6.000 6.500
WFOŚ Gdańsk 750 -
Nordea Bank Polska S.A. 23.810 18.564
Nordea Bank Litwa 14.747 -
BRE Bank S.A. 10.278 33.251
Konsorcjum banków (1) * - 1.369.959
Konsorcjum banków (2) ** 207.042 225.715
Konsorcjum banków (3) *** 83.182 91.054
Konsorcjum banków (4) **** 409.245 169.585
Konsorcjum banków (5) ***** 43.462 43.573
Konsorcjum banków (6) ****** 42.587 193.104
Konsorcjum banków (7) ******* 930.574 -
Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych******** (191.196) (177.011)
Razem część krótkoterminowa 2.074.992 2.407.740
Razem 6.390.591 7.391.629

* Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Nordea Bank Polska S.A

** Konsorcjum banków (2): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Credit Agricole CIB (dawniej Calyon), DnB Nor Bank ASA, DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd., 

*** Konsorcjum banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A.,

**** Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

***** Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A.,

****** Konsorcjum banków (6): Nordea Bank Finland Plc. Lithuania Branch, Nordea Bank Polska S.A.,

******* Konsorcjum banków (7): Pekao S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank AB, Société Générale S.A.,

******** Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku dokonała skompensowania składnika aktywów finansowych (środków zabezpieczonych na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowego z tytułu otrzymanych kredytów i wykazała zgodnie z MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Służy to odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.

Kredyty bankowe Jednostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kredyty inwestycyjne, udzielone przez Konsorcja banków (2) i (3), wykorzystane były w kwocie nominalnej 1.423,7 mln USD (tj. 4.412,8 mln zł według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku). Na dzień 31 grudnia 2011 roku była to kwota 1.510,6 mln USD (tj. 5.162,4 mln zł według średniego kursu NBP na dzień  31 grudnia 2011 roku).

Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. przez Konsorcjum banków (4), w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy.

W dniu 10 października 2012 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła umowę na refinansowanie i finansowanie zapasów z konsorcjum pięciu banków (Konsorcjum banków (7)), w skład którego wchodziły:

 • Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie,
 • Société Générale S.A z siedzibą w Paryżu.

Przedmiotem powyższej umowy jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 mln USD (tj. 1.268 mln zł według kursu średniego NBP na dzień 10 października 2012 roku). Na mocy tej umowy zrefinansowany został poprzedni kredyt na finansowanie zapasów, wynikający z umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2007 roku, z późniejszymi zmianami, z konsorcjum czterech banków (Konsorcjum banków (1)), w skład którego wchodziły:

 • Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

Na dzień 31 grudnia 2012 wykorzystanie kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów, udzielonego przez Konsorcjum banków (7), wynosi 300 mln USD (tj. 929,9 mln zł według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku). Kwota ta została przekazana na spłatę poprzedniego kredytu, udzielonego przez Konsorcjum banków (1), w drodze rozliczeń pomiędzy bankami. Pozostałe 100 mln USD zostało spłacone ze środków Grupy LOTOS S.A. w związku z czym w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za 2012 rok, w przepływach z działalności finansowej, wykazano z tego tytułu wydatek w kwocie 313,6 mln zł.

Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytów opisanych jako Konsorcjum banków (2), Konsorcjum banków (3), Konsorcjum banków (4), Konsorcjum banków (7), określonych szerzej powyżej, zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth na poziomie nie niższym niż zapisany w umowach kredytowych.

Ponadto, w ramach kredytu opisanego jako Konsorcjum banków (7) Spółka dodatkowo zobowiązana jest do utrzymywania wartości wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową.

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku spełnia opisane powyżej zobowiązania.

28.2 Obligacje

W 2012 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. dokonywała emisji krótkoterminowych obligacji na okaziciela w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji z dnia 27 lipca 2010 roku.

W ramach programu emisji obligacji spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji. Łączne zadłużenie spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może przekroczyć kwoty 300.000 tys. zł licząc według wartości nominalnej. Czas trwania programu wynosi 5 lat. Emitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i są oferowane w trybie emisji niepublicznej. Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, zerokuponowe. Wykup obligacji odbywa się według wartości nominalnej obligacji.

Nabywcami wyemitowanych obligacji byli inwestorzy zewnętrzni oraz podmioty z Grupy. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji poza Grupę w 2012 roku oraz w roku poprzednim prezentuje poniższa tabela:

w tysiącach złotych Wartość nominalna emitowanych obligacji Dyskonto Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
1 stycznia 2011 53.000 (330) 52.670
Zwiększenia (emisja) 575.000 (2.248)  
Zmniejszenia (wykup) (628.000) 2.578  
31 grudnia 2011 - - -
1 stycznia 2012 - - -
Zwiększenia (emisja) 364.000 (1.607)  
Zmniejszenia (wykup) (364.000) 1.607  
31 grudnia 2012 - - -

Wpływy z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji dla inwestorów zewnętrznych, bez uwzględnienia wydatków związanych z emisją obligacji, w 2012 roku wynosiły 362.393 tys. zł (w roku 2011: 572.752 tys. zł). Wydatki z tytułu wykupionych przez Grupę obligacji w 2012 roku wynosiły 364.000 tys. zł (w roku 2011: 628.000 tys. zł).

28.3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

  Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Nie dłużej niż jeden rok 36.794 41.113 19.610 19.415
Od 1 roku do 5 lat 134.813 153.520 92.155 91.357
Powyżej 5 lat 57.639 98.221 54.344 86.228
Razem 229.246 292.854 166.109 197.000
Minus koszty finansowe (63.137) (95.854) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 166.109 197.000 166.109 197.000
w tym:        
część długoterminowa     146.499 177.585
część krótkoterminowa     19.610 19.415

Grupa na podstawie umów leasingu finansowego użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×