Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

29. Pochodne instrumenty finansowe

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
Aktywa finansowe      
Długoterminowe aktywa finansowe      
- Futures (emisja CO2) - - 580
- Swap procentowy (IRS) - 12.098 18.828
Razem - 12.098 19.408
Krótkoterminowe aktywa finansowe      
- Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 45 - 1.472
- Futures (emisja CO2) - 8.304 35
- Forwardy i spoty walutowe 73.452 16.175 13.181
- Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) - - 655
- Swap procentowy (IRS) 11.318 11.640 10.259
- Swap walutowy 36.519 1.083 24.360
Razem 121.334 37.202 49.962
Razem aktywa finansowe 121.334 49.300 69.370
Zobowiązania finansowe      
Długoterminowe zobowiązania finansowe      
- Futures (emisja CO2) 1.293 - 463
- Swap procentowy (IRS) 87.032 127.364 79.644
Razem 88.325 127.364 80.107
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe      
- Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 337 - 3.517
- Futures (emisja CO2) 2.494 15.607 -
- Forwardy i spoty walutowe 9.161 51.889 24.709
- Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) - - 340
- Swap procentowy (IRS) 60.975 44.770 148.253
- Swap walutowy 18.033 28.148 22.881
Razem 91.000 140.414 199.700
Razem zobowiązania finansowe 179.325 267.778 279.807

Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w Nocie 7.23 Dodatkowych informacji i objaśnień. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w Nocie 33 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.2.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.3.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.4.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.5 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych (pochodne instrumenty finansowe) na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.6 Dodatkowych informacji i objaśnień.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×