Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

30. Świadczenia pracownicze

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
Długoterminowe zobowiązania      
Nagrody jubileuszowe 101.091 85.056 71.431
Świadczenia po okresie zatrudnienia 28.771 30.858 23.939
Razem 129.862 115.914 95.370
Krótkoterminowe zobowiązania      
Nagrody jubileuszowe 9.350 9.511 8.111
Świadczenia po okresie zatrudnienia 6.404 6.376 4.348
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pozostałych świadczeń pracowniczych w okresie zatrudnienia 78.619 64.273 78.162
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 16.557 14.577 13.052
Razem 110.930 94.737 103.673
Razem zobowiązania 240.792 210.651 199.043

30.1 Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty świadczeń po okresie zatrudnienia zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalne firmy aktuarialne lub na podstawie własnych szacunków ujmuje zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia na poziomie wartości bieżących. Kwotę tych zobowiązań oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawiono w poniższej tabeli:

w tysiącach złotych Nagrody jubileuszowe Świadczenia po okresie zatrudnienia Razem
1 stycznia 2012 97.330 36.844 134.174
Koszty bieżącego zatrudnienia 7.430 1.918 9.348
Koszty odsetek 4.848 1.696 6.544
Koszty przeszłego zatrudnienia 11.972 (3.879) 8.093
Nabycie/(Zbycie) jednostek powiązanych (2.763) (713) (3.476)
Wypłacone świadczenia (10.995) (2.494) (13.489)
(Zyski)/Straty aktuarialne 2.619 1.334 3.953
31 grudnia 2012 110.441 34.706 145.147
w tym:      
część długoterminowa 101.091 28.302 129.393
część krótkoterminowa 9.350 6.404 15.754
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych
oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1)
- 469 469
31 grudnia 2012 110.441 35.175 145.616
w tym:      
część długoterminowa 101.091 28.771 129.862
część krótkoterminowa 9.350 6.404 15.754

 

w tysiącach złotych Nagrody jubileuszowe Świadczenia po okresie zatrudnienia Razem
1 stycznia 2011 79.564 28.265 107.829
Koszty bieżącego zatrudnienia 6.311 2.103 8.414
Koszty odsetek 4.144 1.421 5.565
Koszty przeszłego zatrudnienia 14.237 5.805 20.042
Wypłacone świadczenia (8.103) (2.283) (10.386)
(Zyski)/Straty aktuarialne 1.177 1.533 2.710
31 grudnia 2011 97.330 36.844 134.174
w tym:      
część długoterminowa 87.599 30.362 117.961
część krótkoterminowa 9.731 6.482 16.213
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych
oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1)
- 1.103 1.103
Przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
(2.763) (713) (3.476)
31 grudnia 2011 94.567 37.234 131.801
w tym:      
część długoterminowa 85.056 30.858 115.914
część krótkoterminowa 9.511 6.376 15.887

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta oraz ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek zostały zaprezentowane odrębnie w pozycji Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych.

30.2 Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych

(w tysiącach złotych) Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
31 grudnia 2012 145.616
31 grudnia 2011 131.801
31 grudnia 2010 107.829
31 grudnia 2009 98.694
31 grudnia 2008 92.092

Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych jest tożsama z wartością księgową.

30.3 Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Koszty bieżącego zatrudnienia 9.348 8.414
Koszty odsetek 6.544 5.565
Koszty przeszłego zatrudnienia 8.093 20.042
(Zyski)/Straty aktuarialne 3.953 2.710
Efekt spółek zagranicznych (140) 478
Razem 27.798 37.209

30.4 Założenia aktuarialne

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

  31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Stopa dyskontowa (%) 4,5% 5,7%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,5% 2,5%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 2,6% 2,9%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 2,7% 2,8%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych(%) 2,7% 4,5%
  • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 4,5%, tj. na poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym, według stanu na dzień wyceny (31 grudnia 2011: 5,7 %).
  • Przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 3,5%, tj. na poziomie o 1 punkt procentowy wyższym od przewidywanej długookresowej rocznej stopy inflacji na poziomie 2,5% (celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego).
  • Przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń w Grupie na poziomie 2,7% (31 grudnia 2011: średnia długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń w roku 2012 na poziomie 2,8%, w poprzednim roku wskaźnik ten był prezentowany w przedziałach i wynosił na dzień 31 grudnia 2011 roku 0%-3,5%). Zaprezentowane wartości wskaźników stanowią syntetyczne zestawienie tych wielkości ustalonych na poziomie bezwzględnym odrębnie dla poszczególnych podmiotów Grupy.
  • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży. Wskaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale na mężczyzn i kobiety oraz na 9 kategorii wiekowych w przedziałach dziesięcioletnich. Obecnie, wskaźnik rotacji pracowników jest prezentowany jako średnia ważona. W roku poprzednim, wskaźnik ten był prezentowany w przedziałach i wynosił na dzień 31 grudnia 2011 roku 1% 11,4%.
  • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2011, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2011: Tablicami Trwania Życia 2010).
  • Uwzględniono zmiany wynikające ze znowelizowanej Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawy emerytalnej), w szczególności zmiany dotyczące ustalenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, w tym wydłużenia tego wieku emerytalnego w zdefiniowanym horyzoncie czasowym do 67 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Nowelizacja ustawy emerytalnej skutkowała zmianą zasad funkcjonowania poszczególnych programów świadczeń, co spowodowało powstanie kosztów przeszłego zatrudnienia.
  • Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacji dostarczonych przez spółkę spełnia warunki wymagane do przejścia na wcześniejsza emeryturę.
  • W założeniach przyjęto wielkości z pominięciem przypadków związanych z realizacją zmian organizacyjnych.

30.5 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w 2012 roku wynosiły łącznie 5.349 tys. zł (w roku 2011: 5.703 tys. zł).

Wartość rezerw na koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w 2012 roku wynosiła łącznie 1.502 tys. zł (w roku 2011: 18 tys. zł).


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×