Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

36. Zobowiązania i aktywa warunkowe

 

36.1 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych

Istotne postępowania sądowe wszczęte przeciwko Grupie LOTOS S.A.
Postępowanie z powództwa PETROECCO JV Sp. z o.o. o odszkodowanie za szkodę doznaną na skutek stosowanych praktyk monopolistycznych

Pozwem z dnia 18 maja 2001 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosła powództwo o zasądzenie od Spółki kwoty 6.975 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 maja 1999 roku tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV Sp. z o.o. Stosowanie przez Spółkę zarzuconych jej praktyk monopolistycznych stwierdzone zostało decyzją Urzędu Antymonopolowego z dnia 26 września 1996 roku, którą Urząd nakazał Spółce ich zaniechanie. Zaniechanie praktyk monopolistycznych nakazano Spółce także wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 22 października 1997 roku.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 21 grudnia 2002 roku, oddalił powództwo PETROECCO JV Sp. z o.o. o odszkodowanie, w całości uwzględniając zgłoszony przez Spółkę zarzut przedawnienia. Wyrok ten został jednak uchylony w dniu 4 grudnia 2003 roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku i przekazany do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. Spółka kwestionowała fakt wystąpienia jakiejkolwiek szkody po stronie PETROECCO JV Sp. z o.o., jej wysokości i istnienia związku przyczynowego pomiędzy praktyką monopolistyczną a szkodą. Po dwóch kolejnych rozprawach, podczas których były przeprowadzane dowody z opinii biegłych, wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2007 roku powództwo zostało oddalone.

W wyniku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego prowadzonego z inicjatywy PETROECCO JV Sp. z o.o. w 2007 roku, sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. W następstwie kolejnych rozpraw (w dniach: 3 listopada 2009 roku, 1 października 2010 roku, 6 grudnia 2012 roku, 8 lutego 2013 roku), po przeprowadzeniu dowodu z korzystnej dla Grupy LOTOS S.A. opinii biegłego Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz po wymianie pism procesowych pomiędzy stronami, w dniu 22 lutego 2013 roku Sąd oddalił w całości powództwo PETROECCO JV Sp. z o.o.  Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Z uwagi na niewielkie ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy Grupa LOTOS S.A. nie tworzyła rezerwy na potencjalne zobowiązania z tego tytułu. Sąd wyrokiem z dnia 22 lutego 2013 roku zasądził na rzecz Grupy LOTOS S.A. 57,6 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Postępowanie z powództwa Ministra Skarbu Państwa o unieważnienie umowy sprzedaży udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o.

W dniu 3 listopada 2005 roku wpłynął do Grupy LOTOS S.A. pozew wniesiony przez Ministra Skarbu Państwa o unieważnienie umowy z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tys. zł. W dniu 21 kwietnia 2006 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok oddalający powództwo w całości. W dniu 27 listopada 2012 roku, po długotrwałym postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym toczącym się z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa, którego szczegółowy przebieg każdorazowo opisywano w rocznych sprawozdaniach finansowych, wpłynęło do Grupy LOTOS S.A. postanowienie Sądu o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej Skarbu Państwa do rozpoznania. Umowa z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawarta pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotycząca sprzedaży dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tys. zł nie została uznana za nieważną. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest zakończona.

Sąd wyrokiem z dnia 23 listopada 2011 roku zasądził na rzecz Grupy LOTOS S.A. 116 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.

Postępowania sądowe wszczęte przez oraz przeciwko jednostkom z Grupy Kapitałowej
Postępowanie sądowe z powództwa WANDEKO, którego stroną jest spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Przeciwko spółce LOTOS Paliwa Sp. z o.o. toczy się postępowanie sądowe z powództwa Pana Andrzeja Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WANDEKO. W dniu 28 października 2009 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy wydał wyrok zaoczny i zasądził od spółki na rzecz powoda kwotę 1.921 tys. zł wraz z odsetkami umownymi. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. utworzyła w 2009 roku rezerwę na zasądzoną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 15.318 tys. zł. Spółka zaskarżyła wyrok składając sprzeciw od wyroku zaocznego do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 10 listopada 2009 roku. Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 roku Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Pana Andrzeja Wójcika na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku o odmowie uchylenia postanowienia w przedmiocie uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego i zasądził na rzecz spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zwrot kosztów postępowania. Rozprawy sądowe odbyły się 22 maja 2012 roku oraz 12 września 2012 roku i na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Komornik  Sądowy  w  dniu  11  stycznia 2013 roku wydał postanowienie, w którym uchylił wcześniejsze, z dnia 14 grudnia 2009 roku, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o., w celu zabezpieczenia roszczenia Pana Andrzeja Wójcika (patrz Nota 18 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Postępowania, których stroną jest spółka LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

W dniu 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ogłosił upadłość KRAK-GAZ Sp. z o.o. Majątkiem spółki zarządza syndyk masy upadłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie upadłościowe jest w toku. W dniu 13 marca 2012 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. wydał postanowienie uwzględniające sprzeciwy do listy wierzytelności i uznał wierzytelność LOTOS Gaz S.A. w likwidacji w łącznej kwocie 23.695 tys. zł, w tym kwotę należności głównej w wysokości 21.435 tys. zł oraz uznał, jako zabezpieczone hipotekami wierzytelności w wysokości 21.132 tys. zł, na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego postanowienie to jest prawomocne. W dniach 11-12 grudnia 2012 roku Sędzia-komisarz wydał postanowienia o zatwierdzeniu sporządzonych w postępowaniu upadłościowym, list wierzytelności.

Postępowanie, którego stroną jest spółka GK LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 16 stycznia 2012 roku odbyła się rozprawa sądu arbitrażowego dotycząca roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) - dostawcy platformy MOPU (ang. Mobile Operating and Production Unit) przeznaczonej do eksploatacji złoża YME. Wniosek z roszczeniem SBM został wniesiony do sądu arbitrażowego w Norwegii w dniu 25 stycznia 2011 roku przeciwko Talisman Energy Norge AS oraz pozostałym udziałowcom projektu YME i dotyczył:

  • kwoty 90.000 tys. USD tytułem dodatkowego wynagrodzenia - bonusu za dostarczenie platformy w terminie określonym w umowie na dostawę platformy,
  • kwoty 3.700 tys. USD tytułem zwrotu kosztów w związku z innym sposobem transportu platformy.

Udział LOTOS Exploration and Production Norge AS w kwocie roszczenia SBM wynosił 20% kwot określonych powyżej, tj. łącznie 18.740 tys. USD. W dniu 20 lutego 2012 roku ogłoszono werdykt postępowania arbitrażowego. Całość roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. została odrzucona a postępowanie arbitrażowe zostało zakończone.

Ponadto, toczyło się drugie postępowanie arbitrażowe dotyczące roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) wobec konsorcjum YME oraz roszczeń wzajemnych. Roszczenia SBM zostały zgłoszone, a następnie zmodyfikowane pismami z 14 grudnia 2011 roku, 2 maja 2012 roku i 16 października 2012 roku i obejmowały sporne koszty dotyczące stosunku stron w ramach umowy na dostawę platformy MOPU (ang. Mobile Operating and Production Unit) do Norwegii opiewające na kwotę około 330.000 tys. USD.

W dniu 12 marca 2013 roku spółka Talisman Energy Norge AS (operator złoża YME) i SBM (właściciel platformy wydobywczej) ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie zakończenia obowiązywania wszystkich dotychczas zawartych w związku z realizacją projektu YME umów i porozumień pomiędzy stronami oraz usunięcia platformy ze złoża YME, patrz Nota 38 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Częścią porozumienia jest nota o zakończeniu wszystkich istniejących postępowań arbitrażowych pomiędzy Single Buoy Moorings Inc. i Talisman Energy Norge AS.

Ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu było niewielkie, w związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie były tworzone rezerwy na potencjalne zobowiązania.

36.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe

  • Na dzień 31 grudnia 2012 roku Jednostka Dominująca posiada złożony do Urzędu Celnego w Gdańsku weksel własny in blanco w kwocie 240.000 tys. zł, jako zabezpieczenie akcyzowe ryczałtowe na kwotę 800.000 tys. zł. Zabezpieczenie jest ważne do dnia 19 sierpnia 2013 roku.
  • Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku obowiązywała wystawiona w dniu 17 czerwca 2008 roku prze spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja na rzecz rządu Norweskiego za  działania LOTOS Exploration and Production Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka Petrobaltic S.A. w wystawionej gwarancji zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność finansową tytułem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań mogących powstać w związku z działalnością spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS w ramach poszukiwań i wydobycia naturalnych złóż znajdujących się pod dnem morza, w tym składowania i transportu przy pomocy innych środków transportu niż statki na norweskim szelfie kontynentalnym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×