Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wkład w społeczeństwo

 

Jednym z celów Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. jest realizacja strategii społecznej odpowiedzialności, która stanowi wsparcie w procesie osiągania celów wynikających ze strategii biznesowej grupy kapitałowej. Stwarza to możliwość jak najlepszego wykorzystania  zasobów i kompetencji organizacji na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych, z korzyścią dla firmy i naszego otoczenia. O strategicznych kierunkach działalności w tym zakresie decyduje Zarząd Grupy LOTOS.

Zawarte w strategii społecznej odpowiedzialności kwestie społeczne, środowiskowe, etyczne oraz wynikające z praw człowieka zostały przez nas zintegrowane z podstawową działalnością i strategią biznesową Grupy Kapitałowej LOTOS. Dzięki temu zapewniliśmy istnienie mechanizmu ukierunkowanego na:

 • zwiększanie pozytywnego wkładu naszej firmy w rozwój społeczny,
 • minimalizowanie negatywnych skutków naszej działalności i ograniczanie ryzyka z tym związanego.

W latach 2011-2012 przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w celu optymalnego wyznaczenia celów organizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności. Konsultacjami oraz badaniami opinii objęliśmy kluczowe grupy interesariuszy zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W wyniku tego działania określiliśmy nową perspektywę Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r.

FILARY STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS DO 2015 ROKU
I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
II
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA
III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA
Tworzenie wartości korzystnych dla otoczenia społecznego Tworzenie wartości korzystnych dla środowiska naturalnego Tworzenie wartości korzystnych ekonomicznie i gospodarczo
Nasza działalność cechuje się poszanowaniem kapitału intelektualnego i różnorodności, przestrzeganiem praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolności zrzeszania się. Przyczyniamy się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy jakości kapitału ludzkiego w regionie swego oddziaływania. Przeciwdziałamy wykluczeniu oraz innym problemom społecznym w obszarach zgodnych ze swoimi kompetencjami. Dążymy do stałego ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne poprzez stosowanie wysokich standardów wydobywania, produkcji i przerobu węglowodorów, a także spełnianie wymagających norm środowiskowych w procesie produkcji, transportu i sprzedaży produktów ropopochodnych. W działalności wydobywczej stosujemy najlepsze dostępne obecnie techniki i zasady postępowania, stale analizując możliwości stwarzane w tym zakresie przez nowe technologie. Zmierzamy do rozpoznania i rozwinięcia możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przykładamy wagę do zarządzania relacjami z otoczeniem w sposób przewidywalny i obliczalny, zgodny z zasadami etyki, z zachowaniem przejrzystości i partnerstwa. Wpływa to na sposób, w jaki dążymy do osiągania zysków i wzrostu wartości w długiej perspektywie. Nasza odpowiedzialność przejawia się w inicjowaniu działań zmierzających do zwiększania bezpieczeństwa w sektorze energii w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.  Zapewniamy stabilne dostawy paliw na rynek, a także uczestniczymy w poszukiwaniach i wydobyciu złóż węglowodorów, w tym niekonwencjonalnych. 

Wnikliwie przeanalizowaliśmy opinie członków lokalnych społeczności, mieszkańców kluczowych gmin i województw, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, administracji państwowej oraz ośrodków naukowo-badawczych i edukacyjnych. Mieszkańcy terenów, w których zlokalizowane są nasze główne zakłady produkcyjne, bazy magazynowe i instalacje, tj. Pomorza oraz rejonów położonych na południu kraju – Jasła i Czechowic-Dziedzic, stanowią dla nas adresatów kluczowych programów współpracy. Programy te ukierunkowane są na rozwój lokalnych wspólnot oraz przeciwdziałanie istotnym problemom społecznym i środowiskowym, z jakimi one się borykają.

W każdej z wymienionych lokalizacji na terenie trzech województw: pomorskiego, śląskiego i podkarpackiego prowadzi działalność po kilka podmiotów naszej grupy kapitałowej, włącznie z rafinerią Grupy LOTOS w Gdańsku i byłymi rafineriami, a obecnie spółkami: LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło.
 

W toku konsultacji zidentyfikowaliśmy podstawowe obszary zaangażowania, na których – w opinii interesariuszy – powinniśmy koncentrować współpracę z partnerami społecznymi. Należą do nich:

 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym, na które oddziałujemy zarówno jakością produktów, jak i kompleksowymi programami edukacyjnymi,
 • wyrównywanie różnic społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, do których kierujemy pomoc stypendialną oraz projekty edukacyjne z dziedziny ekologii i wychowania poprzez kształcenie umiejętności sportowych,
 • ochrona środowiska i ekologia, zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego z uwagi na nadmorskie położenie naszej rafinerii oraz w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych spółek.

O tym, jak ważne miejsce w naszych działaniach zajmują relacje z otoczeniem społecznym, świadczy także fakt uwzględnienia tego aspektu w obowiązującym od 2013 r. Kodeksie etyki.

Naszym celem jest utrzymywanie długoterminowych, pozytywnych, obustronnie korzystnych relacji społecznych w otoczeniu Grupy Kapitałowej LOTOS. Dokładamy starań, by być sąsiadem, który troszczy się o innych, prowadzi dialog nakierowany na rozwiązywanie występujących problemów i bierze udział w życiu społeczności lokalnych.

Wspieramy wartościowe inicjatywy społeczne i kulturalne, dbamy o rozwój dzieci i młodzieży zamieszkującej okolice zakładów należących do grupy kapitałowej oraz podejmujemy działania pozwalające zachować cenne przyrodniczo obszary w naszym otoczeniu dla przyszłych pokoleń.

Przyjęte podejście do budowania relacji ze społecznością lokalną wyraża się przez:

 • poszanowanie godności oraz niedyskryminowanie żadnego jej przedstawiciela;
 • profesjonalną współpracę z partnerami społecznymi;
 • prezentowanie otwartej i nastawionej na porozumienie postawy wobec społecznego otoczenia oraz przeciwdziałanie sytuacjom, mogącym stać się źródłem konfliktów, niepokoju lub nieporozumień we wzajemnych relacjach.

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS

Kluczowym celem Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. w obszarze integracji z lokalnym otoczeniem jest zapewnienie jego przychylności oraz wzmocnienie reputacji przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego poprzez podejmowanie działań przyczyniających się do trwałego rozwiązywania istotnych dla niego problemów społecznych i środowiskowych.

Skuteczna realizacja strategii wymaga od nas odpowiedzialnego zarządzania relacjami z naszymi partnerami społecznymi: organizacjami pozarządowymi, ekspertami różnych dziedzin, samorządem terytorialnym oraz lokalnymi społecznościami. Wiedza partnerów, ich kompetencje oraz dobra znajomość zagadnień problemowych w danej dziedzinie życia społecznego w połączeniu z naszym strategicznym podejściem do zarządzania tym obszarem w firmie przyczyniają się do wzrostu efektywności i skuteczności realizowanych projektów oraz programów społecznych i środowiskowych. 

Zgodnie z założeniami naszej strategii w 2012 r. przystąpiliśmy do projektu, który w długoterminowej perspektywie ma szansę istotnie wesprzeć rozwój regionu pomorskiego, w którym zlokalizowana jest działalność przeważającej części spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Forum Inicjowania Rozwoju, którego inauguracja odbyła się w 2012 r. w Gdańsku, to inicjatywa zrodzona z doświadczeń oraz zapotrzebowania przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Projekt ma na celu efektywny rozwój społeczny i gospodarczy regionu, polegający na realizacji projektów międzysektorowych.

Unikalne cechy Forum Inicjowania Rozwoju:
 • uczenie się współpracy międzysektorowej w działaniu;
 • możliwość wymiany dobrych praktyk;
 • stosowanie sprawdzonych strategii współpracy i aktywizacji, na przykładach zrealizowanych z sukcesem projektów;
 • możliwość budowania  sieci nieformalnych kontaktów i aktywnego poszukiwania partnerów w atmosferze współpracy.

W kolejnych latach planowany jest rozwój inicjatywy. Elementem spajającym będzie konferencja organizowana raz w roku. Pomiędzy jedną, a drugą konferencją, realizowane będą projekty międzysektorowe finansowane w ramach tzw. Funduszu Grantowego –  Forum Inicjowania Rozwoju. Ideą Funduszu będzie wspieranie projektów międzysektorowych, które odpowiedzą na faktyczne potrzeby pomorskiego regionu i tym samym będą miały szansę przyczynić się do jego rozwoju.

Wkładem Grupy LOTOS wniesionym w prace Forum jest nie tylko udział finansowy, ale również dzielenie się naszym doświadczeniem w zakresie inicjatyw infrastrukturalnych, edukacyjnych, środowiskowych i kulturalnych, od lat wspierających rozwój Pomorza.

Angażujemy się w realizację wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych najważniejszych dla regionów, w których są obecne spółki Grupy Kapitałowej LOTOS. Podobnie wspieramy inicjatywy służące poprawie jakości życia społeczności, z którymi sąsiadujemy, i z których wywodzą się nasi pracownicy. Zarówno system edukacji, jak i system zdrowotny w naszym otoczeniu są rozwinięte, jednak w sposób szczególny angażujemy się w te inicjatywy, które mogą wesprzeć naszych partnerów społecznych w zakresie dostępu do ważnego dla ich działalności profesjonalnego sprzętu. Wybór projektów jest zazwyczaj poprzedzony konsultacjami z władzami samorządowymi lub partnerami społecznymi, mającymi odpowiednie kompetencje. Zasady współpracy oraz dobór odpowiednich działań są przedmiotem uzgodnień przeprowadzanych ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwala budować odpowiedzialne relacje z korzyścią dla tych regionów w długiej perspektywie.

W 2012 r. wsparliśmy szereg inicjatyw, które wpłynęły na rozwój infrastruktury i przyniosły pozytywne efekty członkom społeczności lokalnych, w wielu sferach życia. Należy podkreślić, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS w czerwcu 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 r., przeznaczając 1.500 tys. zł na fundusz celowy wykorzystywany na finansowanie przez Spółkę przedsięwzięć społecznych, związanych m.in. z ochroną i promocją zdrowia. Więcej informacji znajduje się w Skonsolidowanym sprawozdaniu.

Przekazane przez nas środki zostały zainwestowane m.in. w sprzęt medyczny dla instytucji zdrowia publicznego, sprzęt niezbędny do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska i ekologią, inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, działania związane z edukacją w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inwestycje te były działaniami pro publico bono.

Zaangażowanie Grupy Kapitałowej LOTOS w 2012 r. w inicjatywy służące rozwojowi lokalnych społeczności
Lp. Podmiot Miejscowość Cel wsparcia
1. Gmina Bisztynek Bisztynek  Remont przedszkola samorządowego po nawałnicy z gradobiciem.
2. Ochotnicza Straż Pożarna  Trzcinica Zakup sprzętu – aparatu powietrznego z czujnikiem ruchu. 
3. Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym  Gdańsk  Zakup sprzętu. 
4. Cappella Gedanensis  Gdańsk Zakup instrumentu. 
5. Politechnika Gdańska  Gdańsk Dofinansowanie kosztów remontu i modernizacji stanowiska obrotowego filtra próżniowego. 
6. Szkoła Podstawowa  Osowo Zakup komputera.
7. Szpital Specjalistyczny w Jaśle Jasło  Zakup sprzętu medycznego – diatermii elektrochirurgicznej.
8. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy  Gdańsk Zakup sprzętu medycznego – kardiomonitora dla Oddziału Dziecięcego. 
9. Stacja Pogotowia Ratunkowego  Gdańsk Dofinansowanie zakupu motocykla ratunkowego.
10. Wojewódzkie Centrum Onkologii Gdańsk  Zakup sprzętu medycznego.
11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym Gdańsk Zakup wyposażenia medycznego – platformy informatycznej Body Wizz3D. 
12. Szpital Morski im. PCK  Gdynia Zakup aparatu do biopsji.
13. Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Aglomeracji Gdańskiej Gdańsk  Wymiana kontenera stacji pomiarowej AM1 w Gdańsku i jego włączenie do systemu monitoringu.
14. Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytut Zoologii PAN Gdańsk  Dofinansowanie działań statutowych, w tym zakup 3 szklanych gablot do przechowywania i prezentacji wypreparowanych ptaków, do celów edukacyjnych dla Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN, Gdańsk. 
15. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  Gdańsk Dofinansowanie działań statutowych związanych z celami badawczymi tj. wykonanie wyposażenia do jednostki badawczej Zelint oraz zakup sprzętu badawczego. 
16. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych  KULING  Gdańsk  Dofinansowanie działań statutowych, w tym:  budowa platformy obserwacyjnej, naprawa ścieżki przyrodniczej oraz czynne działania ochronne w Rezerwacie Mewia Łacha. 
17. Gmina Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański Dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Jesionowej w Przejazdowie. 
18. Szpital Specjalistyczny w Jaśle  Jasło  Dofinansowanie kosztów remontu dachu budynku  poradni specjalistycznej  przy Szpitalu  Specjalistycznym w Jaśle. 

Poprzez spółkę AB LOTOS Geonafta wspieramy także działalność non-profit na Litwie. Spółka realizuje inwestycje społeczne w obszarze edukacji, kultury i sportu. W ramach działań społecznych LOTOS Geonafta wspiera działalność niewidomych i niedowidzących dzieci na Litwie. Spółka była m.in. sponsorem nagranej i wydrukowanej w języku Braille'a książki.

Jesteśmy głównym sponsorem klubów sportowych, wydarzeń sportowych, instytucji kultury oraz wydarzeń kulturalnych w regionach, w których funkcjonują spółki Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2012 r. realizowaliśmy 56 projektów z zakresu sponsoringu sportu oraz kultury i sztuki oraz 12 projektów społecznych, w tym działań edukacyjnych i ekologicznych. Jednym z kryteriów wyboru działań sponsoringowych jest wymiar społeczny i ich znaczenie dla społeczności lokalnej oraz wpływ na promocję poszczególnych regionów na arenie ogólnopolskiej czy międzynarodowej. W przypadku potencjalnego zaprzestania przez nas tego typu działalności może nastąpić zubożenie oferty kulturalnej oraz obniżenie potencjału aktywności sportowej młodych ludzi. 

Spółki należące do naszej grupy kapitałowej nie wywierają negatywnego wpływu na jakość życia w swoim otoczeniu. Jednak z uwagi na fakt, iż w naszej strukturze działają zakłady o dużym ryzyku, podejmujemy działania prewencyjne oraz realizujemy obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska. Zgodnie z nimi przekazujemy władzom samorządowym informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Są one zamieszczane na stronach internetowych spółek wraz z instrukcją postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej. Zawiadamiamy o sposobie postępowania i podejmowanych środkach bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej podmioty i instytucje służące społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami tych awarii. Publicznie dostępne są także informacje zawarte w dokumentach takich jak oceny oddziaływania środowiskowego, opracowywanych na nasze zlecenie na potrzeby odpowiednich instytucji - Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska. Nie dokonujemy zastrzeżeń o poufności tych opracowań, dzięki czemu każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać. Są one także dostępne w publikacjach o stanie środowiska w danych województwach, jako materiał informacyjny na potrzeby lokalnej społeczności.

Znaczące wsparcie otrzymane od państwa
Grupa LOTOS 2010 r. 2011 r. 2012 r.
      tys. zł
Dotacje otrzymane w trakcie roku - 5.206 2.186
Dotacje rozliczone w trakcie roku - 433 733
Wartość bilansowa dotacji na koniec roku 25.275 23.580 25.033

Dotacje dotyczą nieodpłatnie otrzymanych licencji

Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 r. 2011 r. 2012 r.
      tys. zł
Dotacje otrzymane w trakcie roku 791 7.431 2.186
Dotacje rozliczone w trakcie roku 122 1.654 2.059
Wartość bilansowa dotacji na koniec roku 40.012 39.321 39.448

Dotacje dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych licencji oraz dotacji z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskich kopalń ropy naftowej do celów grzewczych (Nota 31.2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2012).

Ponadto Grupa Kapitałowa LOTOS korzysta z pomocy rządowej w rozumieniu MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”.

W okresie do 30 kwietnia 2011 r. Grupa Kapitałowa LOTOS (spółka LOTOS Biopaliwa) była beneficjentem ulgi z tytułu produkcji biokomponentów, która wynikała z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 19a. Pomoc publiczna wynikająca z przytoczonych przepisów została zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej nr N 57/08 z 18 września 2009 r. w sprawie zezwolenia na pomoc operacyjną państwa w zakresie biopaliw. Ulga umożliwiała producentom biopaliw odliczanie od należnego podatku dochodowego kwoty stanowiącej maksymalnie 19% nadwyżki wartości wytworzonych biopaliw nad wartością wytworzonych paliw ciekłych o tej samej wartości kalorycznej, obliczonych według cen średnich. Zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ulgi wygasła 30 kwietnia 2011 r. Nierozliczona kwota ulgi jest rozliczana w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych. Efekt podatkowy ulgi biokomponentowej został przedstawiony w Notach 10.2 ; 10.3 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2012.

LOTOS Asfalt prowadzi działalność na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na podstawie Zezwolenia Nr 158/ARP S.A./2008 z 23 stycznia 2008 r. Zezwolenie zostało udzielone do 15 listopada 2017 r. W związku z inwestycją realizowaną na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, polegającej na możliwości pomniejszenia należnego podatku dochodowego o kwotę nie przekraczającą 50% poniesionych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nakładów inwestycyjnych. Efekt podatkowy ulgi strefowej został przedstawiony w Notach 10.2 ; 10.3 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2012. 

Grupa Kapitałowa LOTOS korzysta z ulgi na nabycie nowych technologii, która wynika z  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 18b. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty nie przekraczającej 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×