Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Programy rozwoju społeczności lokalnych

 

W 2012 r. zrealizowaliśmy szereg działań prewencyjnych oraz służących rozwojowi lokalnych społeczności w bliskości zakładów Grupy Kapitałowej LOTOS. W większości mają one charakter programowy i są systematycznie prowadzone już od kilku lat. Dzięki temu, że są one zgodne z obszarami naszych kompetencji, wyznaczonymi w toku konsultacji z interesariuszami, mają one szanse w sposób realny przyczynić się do poprawy sytuacji w ważnych dla lokalnych społeczności dziedzinach życia.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Niski poziom bezpieczeństwa na polskich drogach, to od lat jeden z najważniejszych problemów społecznych w Polsce. W 2012 r. doszło do ponad 36,4 tys. wypadków (o 3,6 tys. mniej niż w 2011 r.), w których rannych zostało 45 tys. osób (to o 4,5 tys. mniej), a 3,5 tys. poniosło śmierć (o ponad 600 mniej niż rok wcześniej). Mimo że odnotowano spadek wypadków w 2012 r., to Polska pod względem poziomu śmiertelności na drogach na milion mieszkańców, wciąż jest na ostatnim miejscu w Europie.

Według danych Komisji Europejskiej w 2011 r. w Polsce na milion mieszkańców było 109 ofiar wypadków drogowych, a Wielkiej Brytanii, Szwecji i Holandii, które znajdują się na przeciwległym biegunie pod względem bezpieczeństwa - 32-33 ofiary. 

Wobec takiej skali zagrożenia działania edukacyjne powinny być podejmowane już od najmłodszych lat w szkołach podstawowych, gdyż to na tym etapie najskuteczniej kształtowane są poprawne postawy i zachowania.

W Grupie LOTOS w sposób priorytetowy traktujemy zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD). Specjalnie w tym celu powołaliśmy Akademię Bezpieczeństwa LOTOS - program ukierunkowany przede wszystkim na edukację dzieci i młodzieży. Do działań zrealizowanych w ramach akademii w 2012 r. należy zaliczyć m.in. kolejną edycję programu „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły” oraz konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski” i nową  inicjatywę „W drodze do prawa jazdy”.

1. „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły”

to społeczny program edukacyjno-prewencyjny realizowany we współpracy z Policją i ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego celem jest edukacja i propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze i tym samym zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Działanie ma na celu wychowywanie świadomych i bezpiecznych przyszłych dorosłych uczestników ruchu drogowego. Program skierowany jest do pierwszoklasistów szkół podstawowych i ma na celu zwrócenie ich uwagi na zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg zarówno przez pieszych, jak i zmotoryzowanych członków społeczeństwa, np. ich rodziców. W ramach programu prowadzone są przez policjantów i instruktorów zajęcia, podczas których na początku każdego roku szkolnego omawia się zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz rozpoznawania odpowiednich miejsc do zabawy. Uczestnicy zajęć otrzymują ufundowane przez nas elementy odblaskowe i specjalnie opracowane pakiety edukacyjne BRD. Działanie realizowane jest we współpracy przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, Miejską Komendą Policji w Bielsku-Białej oraz Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego. Program rozwijamy na terenie funkcjonowania wybranych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS, tj. w województwie pomorskim oraz powiatach znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu spółek LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło. Najdłużej, bo od 1998 r. działania te są obecne w Jaśle, na Pomorzu od 2001 r., zaś w Czechowicach od 2004 r.

W roku szkolnym 2012/2013 przekazaliśmy uczestnikom programu „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły” 14 tys. odblasków i tyle samo zestawów edukacyjnych. W latach 2010-2012 w programie uczestniczyło łącznie 41 tys. uczniów.

2. Konkurs „Uwolnić odblaski”

jest adresowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, szczególnie uczestników programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Działanie ma na celu przypomnienie dzieciom i zwrócenie ich uwagi na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w ruchu drogowym oraz służy wyrobieniu nawyku noszenia elementów odblaskowych, które zmniejszają ryzyko wypadków. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół Pomorza oraz powiatów: bielskiego i jasielskiego. Partnerzy wspólnie namawiają rodziców, opiekunów i wychowawców, aby wyposażali dzieci w materiały odblaskowe. Działanie realizowane jest w II semestrze szkolnym, a finał konkursu odbywa się w czerwcu, tuż przed zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji. Każda ze szkół, które odpowiedziały na zaproszenie organizatora, typuje i przesyła do dziesięciu prac plastycznych. Spośród nich w każdym z regionów wybierane są po trzy najlepsze. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymują rowery i osprzęt do bezpiecznej jazdy. Dodatkowo szkoły uczniów, którzy zwyciężyli, otrzymują mini-zestawy znaków drogowych oraz rowery z osprzętem. Nagrodą za drugie miejsca są zestawy rolek z osprzętem, natomiast zdobywcy trzecich miejsc otrzymują zestawy gier edukacyjnych.

W 2012 r. do konkursu „Uwolnić odblaski” łącznie zgłoszono 570 prac z 96 szkół. Zdobywcami pierwszych miejsc okazali się uczniowie szkół: w woj. pomorskim - Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku, w powiecie bielskim Szkoły Podstawowej w Porąbce, a w powiecie jasielskim Szkoły Podstawowej w Dębowcu. W latach 2010-2012 do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie 876 uczniów.

3. „W drodze do prawa jazdy”

to akcja zainicjowana w 2012 r. wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Działanie ma na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i tym samym przeciwdziałanie wypadkom z udziałem młodych kierowców. Głównym elementem były spotkania z młodzieżą wybranych szkół gimnazjalnych. W ramach każdego z nich odbywały się wykłady prowadzone przez policjanta w zakresie najważniejszych zasad bezpieczeństwa na drodze oraz wykłady na temat medycznych skutków wypadków drogowych i pomocy przedmedycznej prowadzone przez specjalistę ratownictwa medycznego. Prelekcje połączone były z prezentacją multimedialną. Szczególny nacisk położony został na takie zagrożenia jak brawura, nieużywanie pasów bezpieczeństwa i nadmierna prędkość. 

W pilotażowej edycji akcji „W drodze do prawa jazdy” w maju 2012 r. udział wzięło blisko 500 uczniów z gdańskich szkół gimnazjalnych.

Wyrównywanie szans społecznych

Wyrównywanie różnic społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, to zagadnienie, któremu od lat poświęcamy uwagę. Jedną z kluczowych wartości społecznych marki LOTOS jest otwartość na przyszłość, stąd waga, jaką przykładamy do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych ludzi. Jednocześnie poczuwamy się do odpowiedzialności za los dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości naszych zakładów, zwłaszcza rafinerii w Gdańsku.

Program „Dobry Sąsiad”

Specjalnie do mieszkańców terenów sąsiadujących z Grupą LOTOS kierujemy program, którego strategicznym celem jest niwelowanie różnic społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz podwyższenie świadomości ekologicznej i propagowanie działań proekologicznych poprzez wspomaganie edukacji najmłodszych. Do naszych celów operacyjnych w ramach programu należy:

  • angażowanie się w życie lokalnych społeczności poprzez wspieranie festynów rodzinnych, imprez sportowych, itp.,
  • wspieranie działań proekologicznych, czynnej ochrony przyrody w sąsiedztwie rafinerii, 
  • wspieranie wybranych inwestycji władz samorządowych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców dzielnic objętych programem,
  • uświadamianie mieszkańców w kierunku zrozumienia specyfiki naszej działalności i przekonania, że rafineria to zakład posiadający najnowocześniejsze zabezpieczenia ekologiczne,
  • minimalizowanie różnic społecznych poprzez wspieranie organizacji oraz instytucji pożytku publicznego,
  • angażowanie się w inicjatywy mające charakter trwały, przeznaczone dla mieszkańców dzielnic sąsiadujących z nami.
1. Festyny rodzinne i imprezy sportowe

W 2012 r. w sąsiadującej z zakładem w Gdańsku dzielnicy Stogi zorganizowaliśmy rodzinny festyn pt. Piłkarski Dzień Dziecka. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 1.000 osób. Wśród uczestników przeprowadzono badanie ankietowe w zakresie oceny wydarzenia. Opinie dotyczące miejsca organizacji imprezy, samej organizacji i programu wydarzenia, jakości obsługi, ogólnego zadowolenia oraz jakości przekazywanych upominków były najwyższe w skali ocen (99% badanych). 76% ankietowanych odpowiedziało, że dbamy o najbliższe otoczenie, a 88% odpowiedziało, że wydarzenie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom społecznym.

W ramach działań realizowanych w najbliższym sąsiedztwie, uczestniczyliśmy także w programie budowy 16 boisk „Junior Gdańsk 2012”, który został zainicjowany przez Prezydenta Miasta Gdańska w 2007 r. Dzięki temu przedsięwzięciu tysiące gdańskich uczniów zyskało dostęp do najnowocześniejszych obiektów dostosowanych do rozgrywania wielu dyscyplin sportowych. Jako jedyna z uczestniczących w programie firm, sfinansowaliśmy budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Gdańska - w naszym najbliższym sąsiedztwie przy Szkole Podstawowej nr 61 na Przeróbce oraz przy Gimnazjum nr 20 na Przymorzu. Na zakończenie programu, tuż przed rozpoczęciem turnieju UEFA EURO 2012, zorganizowaliśmy turniej piłkarski obejmujący swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja, przy których powstały boiska w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”.

2. Pomoc potrzebującym

W ramach programu „Dobry Sąsiad” współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które w naszym najbliższym sąsiedztwie działają na rzecz ludzi potrzebujących, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży. Wspierane są działania Fundacji Pomóż Sobie i Innym, Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków oraz Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku. Podopiecznym tych organizacji, czyli ok. 120 dzieciom, dofinansowaliśmy w 2012 r. letni i zimowy wypoczynek. Dodatkowo dla dzieci z rodzinnych domów dziecka zorganizowaliśmy Mikołajki.

3. Edukacja ekologiczna

Najbliższe sąsiedztwo naszych zakładów w Gdańsku stanowi również Wyspa Sobieszewska i znajdujące się na jej terenie rezerwaty przyrody: Ptasi Raj i Mewia Łacha. W partnerstwie ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych Kuling oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej realizujemy program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. Projekt zakłada kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej w zakresie zachowania naturalnych walorów środowiskowych oraz edukacji ekologicznej. Efektem programu jest m.in. wybudowanie infrastruktury ochronnej, w tym stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w rezerwacie Mewia Łacha, wsparcie budowy platformy obserwacyjnej oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów. W 2012 r. zrealizowaliśmy również projekt edukacyjny „Edukacja dla Natury na Wyspie Sobieszewskiej”, na który składały się takie elementy jak  warsztaty stacjonarne i zajęcia terenowe oraz szkolenia dla nauczycieli przyrody i biologii oraz edukatorów z Pomorza. W ramach współpracy ze Stacją Ornitologiczną prowadzone są dla uczniów z gdańskich szkół bezpłatne wykłady. Zajęcia mają na celu m.in. zainteresowanie młodego pokolenia ekologią oraz ochroną przyrody, propagowanie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywają dla zachowania bioróżnorodności tereny chronione na Wyspie Sobieszewskiej. 

W 2012 r. z powstałej, w ramach programu „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”, oferty edukacyjnej na terenie Rezerwatu Przyrody Mewia Łacha skorzystało ponad 2,6 tys. osób. Zaś w zajęciach edukacyjnych, towarzyszących projektowi „Edukacja dla Natury na Wyspie Sobieszewskiej”, wzięło udział 2,1 tys. dzieci i młodzieży z opiekunami. W latach 2010-2012 w podobnych działaniach uczestniczyło łącznie 6,7 tys. osób.

Program „Skrzydła z Grupą LOTOS”

Strategicznie podchodzimy do działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans uzdolnionych dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących nie tylko z terenu Pomorza, ale i pozostałych kluczowych regionów, w których prowadzi działalność Grupa Kapitałowa LOTOS. Jest to możliwe m.in. dzięki naszemu uczestnictwu od 2010 r. w gronie partnerów strategicznych programu „Skrzydła” realizowanego przez Caritas Polska. Objęliśmy pomocą 70 uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym z trzech regionów Polski w ramach programu „Skrzydła z Grupą LOTOS”. „Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych, zajęć edukacyjnych. Program daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. Skierowaliśmy swoje wsparcie do najbardziej potrzebujących dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z terenu województwa pomorskiego, powiatu jasielskiego i gminy Czechowice-Dziedzice. Wsparcie ma formę tzw. „Skrzydeł na przyszłość”, aby każde dziecko miało taką samą szansę w realizacji swoich planów i celów. 

Programy edukacji sportowej

Angażujemy się także w projekty sportowo-społeczne, nakierowane na wsparcie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, kształcenie kolejnych pokoleń sportowców, którzy będą zasilali lokalne drużyny czy kadry narodowe. Realizujemy działania o takim charakterze, traktując je jako dowód swojej odpowiedzialności za środowisko społeczne, w którym funkcjonujemy. Wychowanie przez sport jest również sposobem na właściwe spędzanie wolnego czasu, wychowanie w duchu zdrowej, uczciwej rywalizacji i zapobieganie patologiom.

Nieprzerwanie od 2004 r. wraz z partnerem - Polskim Związkiem Narciarskim realizujemy jeden z większych programów edukacji sportowej w Polsce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich - „Szukamy Następców Mistrza”. Jego główną ideą jest wsparcie młodzieży trenującej w klubach prowadzących młodzieżowe sekcje skoków narciarskich i kombinacji norweskiej oraz szukanie największych talentów polskich skoków i biegów. W sezonie 2011/2012 trzon kadry młodzieżowej stanowili stypendyści i wychowankowie programu „Szukamy Następców Mistrza”: kryterium to spełniało 12 z 15 skoczków trenujących w kadrze A i młodzieżowej oraz wszyscy zawodnicy kombinacji norweskiej Polskiego Związku Narciarskiego.

W latach 2010-2012 najzdolniejszym, młodym skoczkom z dziewiętnastu klubów całej Polski zostało wręczonych w ramach programu „Szukamy Następców Mistrza” 85 kompletów nart z wiązaniami, 55 kombinezonów i 55 par butów skokowych. Łącznie w ciągu ośmiu lat przekazaliśmy 756 sztuk profesjonalnego sprzętu sportowego, uruchamiając największy, społeczny program wsparcia uzdolnionych skoczków narciarskich i kombinatorów z polskich klubów sportowych. Dodatkowo 96 skoczków w kategoriach młodzików i juniorów młodszych, którzy zajęli pierwszych sześć miejsc w klasyfikacji generalnej zawodów LOTOS Cup w sezonach 2004-2012, otrzymało nasze roczne stypendia sportowe.

Kolejnym obszarem naszej aktywności ukierunkowanej na wspieranie młodych sportowców jest współpraca z grupami młodzieżowymi trenującymi w Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk. W 2012 r. wspólnie z Akademią zainaugurowaliśmy program „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”. W latach 2012-2015 sukcesywnie otwartych zostanie kilkanaście zamiejscowych lokalizacji Akademii. Program obejmie miejscowości Pomorza i województw ościennych. Docelowo działania obejmą 3 tys. dzieci, z czego ok. 400 dzieci spoza Gdańska uzyska możliwość stałych treningów zgodnych z programem Akademii.

W 2012 r. kontynuowaliśmy wsparcie szkolenia juniorskich drużyn koszykówki żeńskiej w Gdyńskim Towarzystwie Koszykówki. Trenuje tam łącznie ok. 300 wychowanków i biorąc pod uwagę sukcesy sportowe oraz przyznawane nagrody, takie jak medale Mistrzostw Polski w latach 2010-2011, jest to klub prowadzony wzorcowo pod względem organizacyjnym i sportowym.

W 2012 r. kontynuowaliśmy także współpracę ze Stowarzyszeniem Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, który szkoli dzieci i młodzież. Celem Młodzieżowej Szkoły Żużlowej jest wyszkolenie młodych żużlowców do pierwszej drużyny klubu GKS Wybrzeże - LOTOS Wybrzeże Gdańsk. Tak jak w latach ubiegłych młodzi zawodnicy rywalizowali w 2012 r. w zawodach o Drużynowe Mistrzostwo Polski, podczas których uplasowali się na 2. miejscu.

Ochrona środowiska i ekologia

Nadbałtyckie położenie naszej rafinerii powoduje, iż dużą wagę przykładamy do współpracy z partnerami specjalizującymi się w problemach charakterystycznych dla środowiskowych uwarunkowań regionu. Należą do nich: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) i Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IOUG) w Helu, z którymi realizujemy projekty na rzecz ochrony walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego. W 2012 r. kontynuowaliśmy nasze zaangażowanie w inicjatywy ukierunkowane na aspekty bioróżnorodności Bałtyku.

Program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”

Od 2009 r. współpracujemy z FRUG i Stacją Morską IOUG przy projektach, mających pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków fauny morskiej, przede wszystkim morświna. Znajdującym się pod ochroną morświnom, jednym z najbardziej tajemniczych ssaków Morza Bałtyckiego, grozi wyginięcie. Są to jedyne walenie na stałe zamieszkujące wody Bałtyku, głównie u wybrzeży Danii, Niemiec, południowej Szwecji, a w Polsce – Zatoki Pomorskiej, Gdańskiej i Puckiej.

Nasza współpraca z partnerami, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje również edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informowanie o sposobach ochrony gatunków zagrożonych. W ramach wspólnie realizowanych projektów odbywają się m.in. „Błękitne szkoły” - spotkania dzieci i młodzieży z edukatorami szkolącymi w zakresie bioróżnorodności Bałtyku. Co roku uczestniczymy także w organizacji Międzynarodowego Dnia Bałtyckiego Morświna. Obchody powstały z inicjatywy Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Morza Bałtyckiego, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego - ASCOBANS.

Wspieramy działania związane z ochroną morświnów poprzez zakup narzędzi, które ułatwiają badania naukowe oraz ostrzegają morskie ssaki o obecności niebezpiecznych dla nich w morzu obiektów. Udało się m.in. zbudować między Gdynią i Helem specjalną linię akustycznych urządzeń odstraszających (tzw. pingerów), które ostrzegają morświny i utrzymują je z daleka od zatokowych łowisk.

Wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy w 2012 r. kampanię informacyjno-edukacyjną „Natura pod kilem”, promującą ochronę obszarów Natura 2000 oraz zachęcającą do włączenia się społeczeństwa w tworzenie planów ochrony tych obszarów. Kampania prowadzona była na statkach żeglugi gdańskiej, na których m.in. rozmieszczono 10 tablic edukacyjnych.

W 2012 r. po raz czwarty zaangażowaliśmy się w akcję „Sprzątania Świata”, organizując akcję „Posprzątaj z nami Bałtyk. Posprzątaj z nami świat”. Do udziału w wydarzeniu zaproszono 70 szkół podstawowych z Gdańska. Wydarzenie odbyło się w Gdańsku na plaży w Brzeźnie, skupiając dwa razy więcej uczestników niż w 2011 r. Podczas wspólnego sprzątania, zgodnie z zasadami segregacji odpadów zebrano 6.000 litrów śmieci. Po sprzątaniu dla uczestników przygotowano program edukacyjny, w tym m.in. ekologiczny Park Praw Natury, spektakl teatralny  „Śmieciowisko” i warsztaty edukacyjne. Wydarzenie miało na celu rozbudzanie odpowiedzialności za otaczający świat, a przede wszystkim czystość i ochronę środowiska Morza Bałtyckiego.

Za podstawowy miernik efektywności projektów przyjęto pomiar frekwencji.

W wydarzeniach towarzyszących Międzynarodowemu Dniu Bałtyckiego Morświna ASCOBANS w 2012 r. uczestniczyło 6 tys. osób, zaś stanowisko Stacji Morskiej podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki odwiedziło ponad 3 tys. osób. Rozdystrybuowano ok. 50 tys. egz. materiałów informacyjno-edukacyjnych i 200 kopii filmu edukacyjnego. Strona www.morswin.pl zanotowała w roku 12,6 tys. odwiedzin. Kampanię bannerową na portalu Trójmiasto.pl obejrzało blisko 5 tys. osób. Artykuł mówiący o planach ochrony morświna ukazał się w nakładzie 30 tys. egz. Wystawę Okiem Mewy obejrzało 20 tys. osób. W „Błękitnej Szkole” uczestniczyło 4,5 tys. osób, a Fokarium w Helu odwiedziło ponad 399 tys. osób. W akcji „Posprzątaj z nami Bałtyk” wzięło udział 750 uczniów z kilkunastu gdańskich szkół podstawowych.

Program Edukacji Morskiej

Wspierany przez nas program jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. Projekt, adresowany do młodych ludzi, polega na wzbogacaniu ich wiedzy z zakresu ekologii, żeglarstwa i morskiego dziedzictwa Gdańska oraz bezpieczeństwa na wodzie w sposób jak najbardziej dla nich interesujący, gwarantujący wysoki poziom opanowania nowych treści i umiejętności. Każdego roku wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów (ok. 3,5 tys. osób) odbywają kilkugodzinne edukacyjne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej. Udział w rejsach jest bezpłatny. W ramach programu realizowany jest również konkurs o tematyce ekologicznej. W 2012 r. przeprowadzono ogólnopolski konkurs pod hasłem „Wszyscy dbamy o Bałtyk”, który był skierowany do szkół gimnazjalnych w całej Polsce. Jego celem było rozwijanie wrażliwości młodzieży na otaczające ją środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakimi dotknięte jest Morze Bałtyckie. Konkurs zorganizowano pod patronatem Ministerstwa Środowiska przy merytorycznej współpracy z naszymi partnerami – FRUG i Stacją Morską IOUG oraz Komendą Miejską Policji. Głównym zadaniem konkursowym było napisanie pracy na temat „Jak dbając o wodę w swoim najbliższym otoczeniu, dbam o Bałtyk". Na konkurs wpłynęło prawie 300 prac. Nagrodą dla czternastu laureatów był udział w tygodniowym rejsie po Zatoce Gdańskiej i Pętli Żuławskiej. Ważnym punktem było szkolenie w helskiej Stacji Morskiej IOUG i zwiedzanie Fokarium.

W ramach projektu każdorazowo wśród nauczycieli przeprowadzamy badanie ewaluacyjne, a wśród uczniów badamy wiedzę zdobytą podczas rejsów. W 2012 r. 197 nauczycieli wzięło udział w ewaluacji programu, z czego aż 99% wyraziło opinię, iż program powinien być kontynuowany. 97% ankietowanych prawidłowo wskazało sponsora programu, czyli Grupę LOTOS, a 96% badanych wyraziło zdanie, że firmy komercyjne powinny angażować się w działania społeczne i ekologiczne.

W latach 2010-2012 w kolejnych edycjach Programu Edukacji Morskiej w rejsach po Zatoce Gdańskiej wzięło udział ponad 10,5 tys. uczestników, którzy przepłynęli łącznie ponad 22 tys. mil morskich.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×