Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

17. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 1 stycznia 2011
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (1) 2.428 1.797 6.012
Aktywa jednostek powiązanych przeznaczonych
do sprzedaży
- 107.327 (2) 1.899
w tym:      
Rzeczowe aktywa trwałe - 22.280 6
Zapasy - 24.728 -
Należności z tytułu dostaw i usług - 55.367 711
Pozostałe aktywa - 4.952 1.182
Razem aktywa przeznaczone do sprzedaży 2.428 109.124 7.911
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami jednostek powiązanych przeznaczonymi do sprzedaży - 40.398 (2) 173
w tym:      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy - 19.539 173
Kredyty - 20.859 -
Razem zobowiązania bezpośrednio związane
z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
- 40.398 173

(1) Na dzień 31 grudnia 2012 roku ujęte przez Grupę aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży obejmują: łodzie, lokal mieszkalny wraz z przynależną mu nieruchomością gruntową, urządzenia techniczne i maszyny do przerobu tworzyw sztucznych (31 grudnia 2011: lokal mieszkalny wraz z przynależną mu nieruchomością gruntową, nieruchomość w postaci rozlewni gazu).

(2) Aktywa związane ze spółką LOTOS Parafiny Sp. z o.o., która została sprzedana w styczniu 2012 roku (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku aktywa przeznaczone do sprzedaży prezentowane są w segmencie wydobywczym w kwocie 1.658 tys. zł oraz w segmencie produkcji i handlu w kwocie 770 tys. zł (31 grudnia 2011 odpowiednio: 697 tys. zł; 108.427 tys. zł).


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×