Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

19. Zapasy

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 1 stycznia 2011
Wyroby gotowe 1.800.351 1.544.783 1.171.917
Półprodukty i produkty w toku 751.935 623.582 449.497
Towary 256.875 238.397 251.531
Materiały 3.156.544 3.449.078 2.633.846
Razem 5.965.705 5.855.840 4.506.791
w tym, zapasy wycenione:      
według kosztu wytworzenia lub ceny nabycia 5.960.210 5.837.055 4.492.232
według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 5.495 18.785 14.559

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytu Jednostki Dominującej na refinansowanie zapasów, o którym mowa w Nocie 28.1 Dodatkowych informacji i objaśnień, wynosiła 4.983.260 tys. zł (31 grudnia 2011: 5.048.329 tys. zł).

19.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Stan na początek okresu 11.437 7.586
Utworzenie 12.880 5.527
Objęcie kontrolą (GK AB LOTOS Geonafta) - 1.002 (1)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (85) 76
Wykorzystanie (5.269) (769)
Rozwiązanie (16.670) (2) (718)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (1.267)
Stan na koniec okresu 2.293 11.437
w tym:    
Wyroby gotowe 332 4.592
Półprodukty i produkty w toku 40 58
Towary 29 42
Materiały 1.892 6.745

(1) Efekt objęcia kontrolą spółki AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta). Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

(2) W tym kwota 4.820 tys. zł z tytułu rozwiązania odpisu na materiały w wyniku ich zużycia na potrzeby własne i zmiany kwalifikacji pod kątem remontu postojowego w Grupie LOTOS S.A. w 2013 roku.

Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży.

19.2 Zapasy obowiązkowe

Grupa stosuje obowiązujące od dnia 7 kwietnia 2007 roku zasady funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych, wprowadzone ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami). Ustawa, o której mowa wyżej określa zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów ropy naftowej i produktów naftowych. Zapasy obowiązkowe obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość brutto zapasów obowiązkowych wynosiła 4.353.207 tys. zł (31 grudnia 2011: 4.427.752 tys. zł).


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×