Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

38. Istotne zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

 
  • W dniu 12 marca 2013 roku operator złoża YME - spółka Talisman Energy Norge AS i właściciel platformy wydobywczej - spółka Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie zakończenia obowiązywania wszystkich dotychczas zawartych w związku z realizacją projektu YME umów i porozumień pomiędzy stronami oraz usunięcia platformy ze złoża YME. Zgodnie z zapisami porozumienia, SBM zapłacił członkom konsorcjum kwotę 470 mln USD. Talisman Energy Norge AS działając w imieniu udziałowców koncesji, zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na platformie i usunięcia jej ze złoża. W zakresie spółki SBM będzie przetransportowanie platformy do portu oraz jej utylizacja. Jednocześnie udziałowcy konsorcjum przejmą prawo własności do elementów podwodnej infrastruktury na złożu YME, dostarczonej przez SBM. Każda ze stron poniesie koszty uzgodnionego porozumieniem zakresu realizowanych prac. Porozumienie zostało zawarte za zgodą wszystkich udziałowców koncesji YME, w tym LOTOS Exploration and Production Norge AS. Częścią porozumienia jest ustalenie dotyczące zakończenia wszystkich istniejących postępowań arbitrażowych (pomiędzy SBM i Talisman Energy Norge AS), patrz Nota 36.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.
  • W dniu 11 marca 2013 roku wpłynęło do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. od spółki AGR Subsea Ltd. („AGR”) ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę około 6,5 mln GBP. Roszczenie dotyczy wynagrodzenia AGR z tytułu realizacji umowy na odkopanie nóg platformy Baltic Beta. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zakwestionowała wysokość wynagrodzenia żądanego przez AGR i w dotychczasowych negocjacjach proponowała ustalenie zobowiązania spółka LOTOS Petrobaltic S.A. wobec AGR w kwocie 16 mln zł (tj. 3,2 mln GBP według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku). Spółka AGR Subsea Ltd. nie przyjęła warunków ugody i skierowała do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. wezwanie do zapłaty. Przedmiotem sporu pomiędzy stronami jest charakter zawartej umowy, przyczyny jej wykonania po terminie i w niepełnym zakresie, jak również zasadność dokonanego przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.  wypowiedzenia, a także istnienia podstaw do żądania zwrotu kosztów poniesionych na wykonawcę zastępczego zaangażowanego przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. do ukończenia prac. Mając na względzie skomplikowany charakter sprawy spółka LOTOS Petrobaltic S.A.  uwzględnia ryzyko związane z prowadzeniem postępowania sądowego, którego skutkiem w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla spółki LOTOS Petrobaltic S.A. może być konieczność poniesienia dodatkowych kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych. Grupa na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazuje zobowiązanie w wysokości 16 mln zł (tj. 3,2 mln GBP według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku) na rzecz AGR Subsea Ltd. w związku z pracami odkopanie nóg platformy Baltic Beta.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×