Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

37. Informacje o podmiotach powiązanych

 

37.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Jednostki współzależne    
Sprzedaż do jednostek powiązanych 6.831 6.579
Zakupy od jednostek powiązanych 35.702 34.510

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki współzależne    
Należności od jednostek powiązanych 2.507 90
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 138 6.823

W roku 2012 i 2011 Grupa przeprowadziła transakcje ze spółkami: UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas (przed objęciem kontrolą tej spółki w dniu 28 listopada 2012 roku, o czym mowa w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień). Transakcje z ww. spółkami dotyczyły głównie sprzedaży usług oraz zakupu ropy naftowej. Na dzień 31 grudnia 2012 Grupa wykazuje saldo nierozliczonych transakcji ze spółką UAB Minijos Nafta (31 grudnia 2011: UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas).

37.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W latach 2011 i 2012 nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.

37.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ

W 2012 roku Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. Transakcje dotyczyły głównie sprzedaży paliw, usług magazynowania oraz zakupu energii, paliw, usług transportowych, usług magazynowania i dzierżawy. W 2012 roku sprzedaż z tytułu wyżej wymienionych transakcji wynosiła 531.533 tys. zł (w roku 2011: 162.056 tys. zł), natomiast zakupy wynosiły 1.337.438 tys. zł (w roku 2011: 964.776 tys. zł).

37.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Zarząd    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 1.404 1.261
- wypłacona nagroda roczna 249 (1) 249 (2)
Nagrody jubileuszowe - -
Świadczenia pracownicze w formie akcji - -
Zarząd – jednostki zależne (3)    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 3.104 2.795
Rada Nadzorcza    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 242 309
Razem wynagrodzenie wypłacone (4) 4.750 4.365

(1) Wypłacone w 2012 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2011.
(2) Wypłacone w 2011 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2010.
(3) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych i radzie dyrektorów spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.
(4) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, które miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego.

Pozostałe świadczenia pracownicze:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zarząd    
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych i świadczeń po okresie zatrudnienia 570 (1) 350
Pozostałe krótkoterminowe świadczenia pracownicze w okresie zatrudnienia (nagroda roczna) (2) 249 249
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze - -

(1) Wartość zobowiązania uwzględnia zmiany w składzie Zarządu Spółki, które miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego.
(2) Zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa).

W roku 2012 oraz 2011 Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

37.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 30.205 30.769
- wypłacona nagroda roczna 7.045 (1) 6.188 (2)
Razem wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej
(za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
30.205 30.769

(1)  Wypłacone w 2012 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2011.
(2)  Wypłacone w 2011 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2010.


Pozostałe świadczenia pracownicze:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych i świadczeń po okresie zatrudnienia 7.457 7.155
Pozostałe krótkoterminowe świadczenia pracownicze w okresie zatrudnienia (nagroda roczna) 7.339 7.275
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze 16 21

W roku 2012 oraz 2011 Grupa nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej.

37.5 Inne transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

W roku 2012 oraz 2011, Spółka nie zawierała żadnych znaczących transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej (1), nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W roku 2012 oraz 2011 na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.

(1) Z uwzględnieniem zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×