Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

35. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w związku z prognozowaną ilością uprawnień na rok 2012 oraz planowaną emisją dwutlenku węgla (CO2) w 2012 roku w Grupie utworzono rezerwy na prawa do emisji dwutlenku węgla (CO2) w kwocie 954 tys. zł. W roku 2012 Grupa dokonała sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). Na dzień 31 grudnia 2011 roku, biorąc pod uwagę limit przyznanych uprawnień na lata 2008-2012, w Grupie występowała nadwyżka przyznanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) w stosunku do wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) i w związku z powyższym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone rezerwy.

Średnioroczne limity przyznanych uprawnień
do emisji dwutlenku węgla (CO2) 2008 – 2012 (tys. ton)
2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM
Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1.217 1.217 1.236 1.228 1.228 6.126
Dodatkowe uprawnienia (2)         -            -    143 751 761 1.655
Razem 1.217 1.217 1.379 1.979 1.989 7.781
Rzeczywista emisja dwutlenku węgla (CO2) (3) 1.192 1.102 1.163 2.061 2.033 7.551

(1) Z dniem 1 lipca 2008 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przyjęła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na lata 2008 - 2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) dla instalacji istniejących i zmienianych (Dz.U. Nr. 202 poz.1248 z dnia 14 listopada 2008 roku). Zgodnie z obowiązującym prawem wyżej wymienione uprawnienia na drugi okres rozliczeniowy (2008 - 2012)  zostały rozdzielone bezpłatnie dla wszystkich instalacji objętych systemem handlu emisjami.

(2) Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku oraz z dnia 29 lipca 2011 roku Grupie LOTOS S.A. zostały przyznane dodatkowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2).

(3) Emisja dwutlenku węgla (CO2) wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami oraz zweryfikowana zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia  28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na lata 2013 - 2020 łączny prognozowany przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) według projektu złożonego do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej wynosi 13.108 tys. ton, w tym na rok 2013 1.665 tys. ton.

Informacje na temat ryzyka cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) zaprezentowano w Nocie 33.2 Dodatkowych informacji i objaśnień.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×