Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

14. Wartość firmy

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 1 stycznia 2011
Wartość księgowa wartości firmy powstałej w wyniku nabycia jednostek:      
- LOTOS Partner Sp. z o.o. 1.862 1.862 1.862
- Energobaltic Sp. z o.o. 1.126 1.126 1.126
Razem 2.988 2.988 2.988
Wartość księgowa wartości firmy powstałej przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa:      
- LOTOS Gaz S.A. (1) 10.009 10.009 10.009
- sieci stacji paliw ESSO (2) 31.759 31.759 31.759
- sieci stacji paliw Slovnaft Polska (2) 1.932 1.932 1.932
Razem 43.700 43.700 43.700
Razem wartość firmy 46.688 46.688 46.688

(1) Wartość firmy dotyczy nabytej przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. (hurtowa sprzedaż paliw).

(2) Wartość firmy dotyczy przejętych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. sieci stacji paliw od ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska. Grupa ustala wartość odzyskiwalną wartości firmy dla przejętych sieci stacji paliw od ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska w oparciu o ich wartości użytkowe stosując metodę zdyskontowanych przepływów finansowych. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych, zostało dokonane na podstawie prognoz przepływów pieniężnych na okres 5 lat. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Zastosowana została ekstrapolacja dotyczącą przepływów pieniężnych wykraczających poza okres 5 lat przy użyciu stałej stopy wzrostu w wysokości 1,94% (w roku 2011: 1,84%) w oparciu o ilościową prognozę dynamiki wzrostu konsumpcji paliw w Polsce w latach 2009 - 2015. Grupa dla celów testu wartości firmy przyjęła średni ważony koszt kapitału WACC netto na poziomie 7,53% (w roku 2011: 8,73%). Indywidualnie wyliczone dla każdego ośrodka wypracowującego środki pieniężne zdyskontowane przepływy pieniężne zostały ubruttowione.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości dla wartości firmy alokowanej do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne. Grupa na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku nie dokonała odpisów z tytułu utraty wartości firmy. Przeprowadzone testy na utratę wartości nie wykazały konieczności dokonywania odpisów wartości firmy.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×