Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wydatki na ochronę środowiska

 

 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego

Skalę podejmowanych inicjatyw potwierdzają wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska zrealizowane w ostatnich latach przez Grupę LOTOS, a także pozostałe spółki grupy kapitałowej.

Pozycja Koszty i nakłady [tys. zł]
2010 r. 2011 r. 2012 r.
Grupa LOTOS      
Koszty      
Koszty związane z zarządzaniem środowiskiem b. d. 2 685 3 143
Wydatki na ochronę środowiska b. d. 20 011 15 842
Finansowanie działań prośrodowiskowych instytucji zewnętrznych b. d. 285 525
Nakłady      
Inwestycje proekologiczne 16 812 12 116 67 606
Inwestycje rzeczowe* 705 663 114 733 141 913
Grupa Kapitałowa LOTOS      
Koszty      
Koszty związane z zarządzaniem środowiskiem b. d. 25 450 4 729
Wydatki na ochronę środowiska b. d. 34 564 19 003
Finansowanie działań prośrodowiskowych instytucji zewnętrznych b. d. 295 547
Ubezpieczenie środowiskowe** b. d. 104 105
Nakłady      
Inwestycje proekologiczne 33 647 34 709 75 515
Inwestycje rzeczowe*** 1 161 327 805 265 814 264

* W 2012 r. nastąpiła zmiana podejścia i prezentowane są inwestycje rzeczowe zgodnie z danymi przedstawianymi w Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. 2012.
** - Opłata za ubezpieczenie środowiskowe wnoszona jest dla całej grupy kapitałowej.
*** W 2012 r. nastąpiła zmiana podejścia i prezentowane są inwestycje rzeczowe zgodnie z danymi przedstawianymi w Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS 2012.
b. d. - brak danych

W skład kosztów związanych z zarządzaniem środowiskiem wchodzą m.in. nakłady poniesione na rzecz badań środowiska, zewnętrznych poświadczeń systemów zarządzania oraz dodatkowych usług świadczonych przez firmy zewnętrzne.

Wydatki na ochronę środowiska obejmują koszty utylizacji odpadów, utrzymania oraz konserwacji infrastruktury i sprzętu, z wyłączeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W okresie objętym raportowaniem zaznaczył się wyraźny wzrost wielkości nakładów finansowych przeznaczanych na inwestycje proekologiczne. Po zakończeniu rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+, którego efektem było zwiększenie możliwości przerobowych całego zakładu, Grupa LOTOS skupiła się na zwiększeniu wydajności instalacji zbudowanych przed 2008 r. Podjęto inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poszczególnych komponentów, zmniejszenie ilości zużywanych mediów, ograniczenie emisji niezorganizowanych, czy zawracanie gazów zrzucanych na pochodnie.

W 2012 r. Grupa LOTOS zrealizowała inicjatywę służącą zmniejszeniu wpływu produktów na środowisko. Spółka, wykorzystując zaawansowane technologie i optymalnie gospodarując zasobami surowcowymi, opracowała technologię produkcji oleju bazowego II Grupy o niskiej lepkości według klasyfikacji API (American Petroleum Institute).

Olej bazowy II Grupy charakteryzuje wysoka zawartość (>90%m/m) węglowodorów nasyconych, niska zawartość żywic oraz węglowodorów aromatycznych. Jest to mineralny olej bazowy o podniesionej jakości, wskaźniku lepkości ok. 120 oraz zawartości siarki poniżej 0,03%m/m. Nowy olej jest produkowany z ropy naftowej w oparciu o nowoczesne technologie, pozwalające otrzymać produkt o zmodyfikowanym składzie i strukturze węglowodorów. Surowcem do jego otrzymywania jest wąska frakcja destylatu próżniowego z frakcji parafinowych po hydrokrakingu. Stosowanie olejów bazowych o niskiej zawartości siarki oraz składników aromatycznych do produkcji eksploatacyjnych olejów smarowych przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu olejów na środowisko naturalne.

Poza olejem bazowym II Grupy rozpoczęliśmy produkcję wosku o bardzo niskiej zawartości siarki. Parametry wosku niskosiarkowego, produkowanego na bazie frakcji parafinowej, są zgodne z wymaganiami normy amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), dla produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Pozytywna opinia FDA to wyznacznik wysokiej jakości produktu i potwierdzenie, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie.

Zakrojone na szeroką skalę inwestycje proekologiczne przeprowadzono w 2012 r. również w niektórych spółkach grupy kapitałowej:

  • LOTOS Asfalt zakończyła hermetyzację procesu ekspedycji asfaltów, który został przeprowadzony przy wykorzystaniu nalewaków autocysternowych i cystern kolejowych w Gdańsku.
  • W LOTOS Jasło przeprowadzono modernizację dwóch zbiorników magazynowych, polegającą na wyposażeniu ich w geomembranę.
  • LOTOS Kolej zakończyła budowę najnowocześniejszej w Polsce instalacji do czyszczenia cystern. Hermetyzacja procesów technologicznych, zmiana technologii oczyszczania i zastosowanie nowoczesnych urządzeń spowodowały mniejsze zużycie mediów i ilości wytwarzanych ścieków zaolejonych. Wyeliminowano emisję węglowodorów do atmosfery oraz poprawiono warunki BHP.  
  • LOTOS Paliwa od 2011 r. wykorzystuje odnawialne źródła energii w pompach ciepła instalowanych w nowo budowanych stacjach paliw Premium. W latach 2011-2012 zainstalowano je na 10 stacjach. 
  • W LOTOS Petrobaltic zmodernizowano instalację do ponownego wtłaczania wody zrzutowej. W wiertniach LOTOS Geonafta zastąpiono przestarzałe oświetlenie jarzeniowe nowoczesnym oświetleniem LED. W LOTOS Norge wdrożono system wymiany niebezpiecznych chemikaliów używanych w czasie pracy platformy, aby zmniejszyć ilość niebezpiecznych odpadów. W sumie, jako przeznaczone do wymiany, sklasyfikowano 7 substancji.

Efektem wymienionych przedsięwzięć, oprócz wymiernych korzyści ekonomicznych, jest ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na poszczególne, wykorzystywane w działalności komponenty środowiska, co obrazują dane dotyczące wielkości opłat za korzystanie ze środowiska (trend malejący).

Pozycja Wydatki [tys. zł]
2010 r. 2011 r. 2012 r.
Grupa LOTOS      
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 3 817 4 268 2 980
Pobór wody 160 144 140
Odprowadzanie ścieków 306 313 298
Składowanie odpadów 0 0 0
Łącznie 4 283 4 725 3 418
Grupa Kapitałowa LOTOS      
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 4 306 4 805 3 218
Pobór wody 245 210 173
Odprowadzanie ścieków 528 487 388
Składowanie odpadów 2 0 0
Łącznie 5 081 5 502 3 779

W związku z prowadzoną działalnością ponosimy określone ustawowo koszty związane z korzystaniem ze środowiska. Zauważalny spadek wydatków poniesionych z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wynika z całokształtu prowadzonych w Grupie Kapitałowej LOTOS inwestycji proekologicznych, w tym głównie zastosowania gazu ziemnego jako materiału do produkcji wodoru i paliwa w zakładowej elektrociepłowni Grupy LOTOS.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×