Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Zgodność z przepisami

 

 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego

W 2012 r. jedynie spółka LOTOS Paliwa poniosła podwyższone opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Podwyższone opłaty naliczone zostały dla trzech obiektów, które krótkookresowo nie posiadały ważnych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do środowiska. Brak aktualnych pozwoleń wynikał z konieczności wykonania modernizacji kanalizacji deszczowej i dokonania uzgodnień z lokalnymi gestorami sieci deszczowej, co wydłużyło proces uzyskiwania wymaganych decyzji. Obecnie wszystkie obiekty posiadają wymagane pozwolenie wodnoprawne, a spółka wnosi standardowe opłaty za korzystanie ze środowiska .

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×