Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Zakres i zasięg

 

W procesie definiowania zawartości rozdziałów Raportu Rocznego prezentujących pozafinansowe wyniki działalności kierowano się Ramowymi Zasadami Raportowania GRI. Dobór treści zaprezentowanych w Raporcie miał miejsce w oparciu o zasadę istotności. Przez istotność rozumiemy znaczenie i wagę danego czynnika nie tylko dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale i dla zewnętrznych interesariuszy oczekujących lub poszukujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji, mających wpływ na dokonywane przez nich wybory, czy podejmowane decyzje.

W niniejszym Raporcie, w zakresie prezentującym dokonania pozafinansowe, wykorzystaliśmy większość podstawowych i dodatkowych wskaźników wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, przewidzianych Wytycznymi GRI.

Istotną zmianę w porównaniu z poprzednim raportem stanowi wykorzystanie przez nas po raz pierwszy nowo ustanowionego tzw. Suplementu Sektorowego (GRI Oil & Gas Sector Supplement). Oznacza to, że obecny Raport został wzbogacony o dodatkowe wskaźniki opracowane specjalnie dla branży, w jakiej działa nasz koncern. Należy zaznaczyć, iż Suplement został przygotowany przy wykorzystaniu wersji G3.1. GRI, co spowodowało konieczność zaktualizowania części raportowanych przez nas w poprzednich latach wskaźników, zgodnych z wersją G3. Nie mieliśmy takiego obowiązku, jednak z uwagi na zamiar wykorzystania Suplementu Sektorowego, zmiana wersji Wytycznych GRI okazała się niezbędna.

Do kalkulacji prezentowanych w Raporcie danych finansowych przyjęliśmy metody tożsame z zastosowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012 r., tj. zgodne z MSSF obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2012 r.

W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Raporcie informacje i dane pozafinansowe odnoszą się do podmiotu dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożyliśmy jednak wszelkiej staranności w celu uwzględnienia tam, gdzie było to możliwe, również skonsolidowanych danych Grupy Kapitałowej LOTOS. W obszarach kluczowych dla odpowiedzialności społecznej i środowiskowej zaprezentowaliśmy dane odnoszące się także do największych spółek handlowych grupy kapitałowej oraz – wobec wykorzystania Suplementu Sektorowego – dane Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic. W każdym przypadku zastosowaliśmy w Raporcie wyraźne rozróżnienie poprzez dodanie informacji wskazującej konkretny podmiot Grupy Kapitałowej LOTOS.

Przez największe (zarówno pod względem przychodów, jak i liczby pracowników) spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS rozumiemy: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil oraz LOTOS Paliwa. W obecnym Raporcie po raz pierwszy w tak przekrojowy sposób podeszliśmy do zaprezentowania danych wynikowych największych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic, prowadzących działalność poszukiwawczo-wydobywczą. Poza podmiotem dominującym, działającą w Polsce spółką LOTOS Petrobaltic, zaliczamy do nich: LOTOS Geonafta na Litwie oraz LOTOS Norge w Norwegii. W Raporcie uwzględniliśmy także istotną spółkę tej grupy, zarządzającą m.in. elektrociepłownią we Władysławowie, tj. Energobaltic. Z uwagi na pierwszy okres sprawozdawczy po ustanowieniu Suplementu Sektorowego nie było możliwe zaprezentowanie wszystkich danych wynikowych wskazanych spółek w sposób całkowicie jednolity i spójny. Jednak z powodu wagi wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przed jakimi stoi branża wydobywcza, zdecydowaliśmy się zaprezentować zgromadzone dane. W kolejnych latach będziemy dążyli do udoskonalenia sposobu agregowania danych pozafinansowych dotyczących podmiotów specjalizujących się w działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

W obecnym Raporcie w istotny sposób uległ zwiększeniu zasób wskaźników wyników sprawozdawanych przez wspomniane spółki handlowe. Wynika to z ciągłego doskonalenia sprawozdawczości pozafinansowej w kierunku jak najszerszego prezentowania skali i charakteru wpływu, jaki wywieramy swoją działalnością oraz produktami i usługami na kluczowych interesariuszy oraz środowisko.

W minionym okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany czy inne istotne okoliczności w odniesieniu do podmiotów grupy kapitałowej, które miałyby wpływ na całościową ocenę organizacji w poszczególnych aspektach lub w porównaniu z innymi krajowymi podmiotami z branży. W styczniu 2012 r. Grupa LOTOS dokonała sprzedaży 100% akcji jednej ze spółek segmentu handlowego – LOTOS Parafiny. W obecnym Raporcie Rocznym wyniki tego podmiotu już nie zostały zaprezentowane.
 

Wskaźniki wyników GRI raportowane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic* (LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta, LOTOS Norge, Energobaltic)
Aspekty GRI Raportowane wskaźniki GRI w 2012 r. Spółki zależne Raportowane wskaźniki GRI w 2011 r. Spółki zależne

Produkty i usługi

EN26

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta, LOTOS Norge

EN26

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

EN27

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

EN27

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

Transport

EN29

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

EN29

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta

PR1

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

PR1

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

Bezpieczeństwo procesowe

OG13

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic

-

-

Oznakowanie produktów i usług

PR3, PR5

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa 

PR3, PR5

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

Komunikacja marketingowa

PR6

LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

PR6

LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

PR7

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

PR7

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

Prywatność klienta

PR8

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

PR8

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

Zgodność z prawem

PR2, PR4, PR9

 

 

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Kolej

PR2, PR4, PR9

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

Bioróżnorodność

EN11, EN12, EN13, EN14, OG4

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic

 

EN11

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

EN12

LOTOS Asfalt, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

EN13

LOTOS Paliwa

EN14

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Emisje, ścieki, odpady

EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN21, EN22, EN23, OG5, OG7

 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

-

-

Pośredni wpływ ekonomiczny

EC9

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta

EC9

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

Społeczność lokalna OG11 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa) - -

Zasoby

OG1

LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

-

-

Surowce i materiały EN1 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa) - -
Energia EN3, EN4 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa) - -
Woda EN8, EN9 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa) - -

Pozycja rynkowa

EC5, EC6, EC7

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

EC5, EC6, EC7

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

Zatrudnienie

LA1, LA2, LA8, LA14

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

LA1

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic

Prawa człowieka

HR1, HR2

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

-

-

* W przypadku gdy raportowane są wyniki wszystkich wymienionych spółek, w zestawieniu widnieje zapis „LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)”, zaś gdy nie wszystkie spółki tej grupy raportują dany wskaźnik, wskazano nazwy poszczególnych podmiotów objętych raportowaniem.

W Raporcie Rocznym 2012 uwzględniliśmy łącznie 84 wskaźniki wyników GRI, wobec 74 w 2011 r. Zdecydowaliśmy w tym roku o nieraportowaniu 12 wskaźników: podstawowych HR5, HR6, HR7, HR9, HR10, HR11, EN2, OG2, OG3, OG9, OG12 oraz dodatkowego HR9 z uwagi na brak istotności kwestii, których dotyczyły, dla naszej działalności. 

Indeks ułatwiający wyszukiwanie konkretnych wskaźników wyników oraz treści opisowych odpowiadających przedstawianym zagadnieniom zawarty jest w Tabeli treści GRI i zasad UN Global Compact w rozdziale „Użyteczne informacje” niniejszego Raportu.
 

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×