Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Tabela treści GRI i zasad Global Compact

Poniższa tabela może być pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych wymaganych przez Global Reporting Initiative oraz wynikających z przyjęcia i stosowania przez Grupę LOTOS dziesięciu fundamentalnych zasad United Nations Global Compact.

Wyszukaj w tabeli:

Wskaźniki poziomu spełnienia
wymogów raportowania:

  • pełny
  • /częściowy
  • brak
Wskaźnik Global Reporting Initiative (GRI) Poziom spełnienia wymogów raportowania Rozdziały w Raporcie
Rocznym 2012
Komentarz Zasady
UN Global Compact
Weryfikacja

Strategia i analiza

1.1. Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
 
Realizacja strategii [1]
Zrównoważony rozwój [2]
     
1.2. Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk.
 
Zarządzanie ryzykiem [1]
Realizacja strategii [2]
Zrównoważony rozwój [3]
Ład korporacyjny [4]
     

Profil organizacji

2.1. Nazwa organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.2. Główne marki, produkty i/lub usługi.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Realizacja strategii [2] [3] [4] [5]
     
2.3. Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.4. Lokalizacja siedziby głównej organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Użyteczne informacje [2]
     
2.5. Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.6. Forma własności i struktura prawna organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      
2.7. Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.
 
Organizacja i jej Raport  [1]
Realizacja strategii [2]
     
2.8. Skala działalności.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.9. Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.10. Nagrody otrzymane w raportowanym okresie.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Użyteczne informacje [2]
     

Parametry raportu

Profil raportu
3.1. Okres raportowania.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.2. Data publikacji ostatniego raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.3. Cykl raportowania.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.4. Osoba kontaktowa.
 
Użyteczne informacje [1]      
3.5. Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
  • ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy;
  • priorytetyzacją poszczególnych kwestii;
  • identyfikacją interesariuszy – adresatów raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      
3.6. Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy).
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.7. Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.8. Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.9. Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Zrównoważony rozwój [2]
     
3.10. Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru).
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.11. Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
Indeks treści GRI
3.12. Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact      
Weryfikacja
3.13. Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór
4.1. Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją.
 
Ład korporacyjny [1] [2] [3]      
4.2. Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury).
 
Ład korporacyjny [1]      
4.3. Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego).
 
Ład korporacyjny [1] [2]      
4.4. Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego.
 
Ład korporacyjny [1]      
4.5. Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry menadżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw), a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe).
 
Ład korporacyjny [1] [2]      
4.6. Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego.
 
Ład korporacyjny [1] [2]      
4.7. Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
 
Ład korporacyjny [1]      
4.8. Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji.
 
Ład korporacyjny [1]      
4.9. Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami.
 
Ład korporacyjny [1]      
4.10. Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
 
Ład korporacyjny [1]      
Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
4.11. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.
 
Zarządzanie ryzykiem [1]
Zrównoważony rozwój [1]
     
4.12. Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2] 
Ład korporacyjny [1]
     
4.13. Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:
  • jest członkiem organów nadzorczych;
  • uczestniczy w projektach lub komisjach;
  • przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi;
  • uznaje członkostwo jako działanie strategiczne.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
Angażowanie interesariuszy
4.14. Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
4.15. Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
4.16. Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
4.17. Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Społeczeństwo [1] [2]
     

Podejście do zarządzania


Ekonomia
 
Realizacja strategii [1]      
Środowisko
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Warunki pracy
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]      
Prawa człowieka
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Społeczeństwo
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]      
Odpowiedzialność za produkt
 
Zrównoważony rozwój [1]      

Wskaźniki wyników

Ekonomiczne aspekty działalności
Aspekt: Wyniki ekonomiczne          
EC1. Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [3]
Organizacja i jej Raport [4]
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz płatności na rzecz inwestorów została zaprezentowana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
 
   
EC2. Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych.
 
Zarządzanie ryzykiem [1] [2]
Zrównoważony rozwój [1] [2]
     
EC3. Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
EC4. Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Obecność na rynku
EC5. Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
EC6. Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
EC7. Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny
EC8. Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
EC9. Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Zasoby          
OG1. Wielkość i rodzaj szacowanych potwierdzonych zasobów i produkcji.
 
Realizacja strategii [1]      
Środowiskowe aspekty działalności
Aspekt: Surowce/materiały
EN1. Wykorzystane surowce/materiały według wagi.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8
EN2. Procent materiałów pochodzących
z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Grupa LOTOS jedynie w niewielkim stopniu może wykorzystywać produkty pochodzące z recyklingu. Każda ze spółek grupy kapitałowej prowadząca działalność produkcyjną, podlega ustawowemu obowiązkowi oddawania, poprzez zewnętrzne Organizacje Odzysku, zużytych materiałów do recyklingu. Jednak również w tym przypadku możliwość powtórnego wykorzystania poddanych recyklingowi produktów jest znikoma. Z opisanych przyczyn wskaźnik GRI nie jest raportowany. 8  
Aspekt: Energia
EN3. Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.   Zrównoważony rozwój [1] [2]   8
OG2. Inwestycje w energię odnawialną ogółem.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie inwestowała w 2012 r. w energię odnawialną. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
OG3. Całkowita ilość wytworzonej energii odnawialnej według źródła.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie wytwarza energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
EN4. Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.   Zrównoważony rozwój [1]   8
EN5. Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury
i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań.
 
/
 
Zrównoważony rozwój [1]   9  
EN6. Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię.
 
Zrównoważony rozwój [1]   9  
EN7. Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii z uwzględnieniem osiągniętego stopnia redukcji.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
Aspekt: Woda
EN8. Łączny pobór wody według źródła.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8
EN9. Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]      
EN10. Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]    
Aspekt: Usługi ekosystemów, w tym Bioróżnorodność
EN11. Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
EN12. Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
EN13. Siedliska chronione lub zrewitalizowane.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
EN14. Strategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8  
EN15.Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Działalność Grupy LOTOS nie powoduje zagrożenia dla gatunków ujętych w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych. W środowisku otaczającym rejon działania rafinerii w Gdańsku nie są znane stanowiska zwierząt objętych ochroną i nie ma zagrożenia ich wymarcia.    
OG4. Liczba i procentowy udział istotnych lokalizacji działalności, w których rozpoznano i monitorowano ryzyko dla bioróżnorodności.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
Aspekt: Emisje, ścieki i odpady
EN16. Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8
EN17. Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8
EN18. Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8  
EN19. Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8
EN20. Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8
EN21. Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2] [3]   8
OG5. Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej i wody powstałej w procesie produkcji.
 
Zrównoważony rozwój [1]    
EN22. Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2] [3] [4]   8
EN23. Łączna liczba i objętość istotnych wycieków.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2] [3]   8
OG6. Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
OG7. Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
EN24. Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   8  
EN25. Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów i związanych z nimi siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana przez organizację raportującą woda i wycieki.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
Aspekt: Produkty i usługi
EN26. Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.
 
Zrównoważony rozwój [1]   7, 8, 9  
OG8. Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
EN27. Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8
Aspekt: Zgodność z regulacjami
EN28. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8
Aspekt: Transport
EN29. Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8  
Aspekt: Ogólny
EN30. Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.
 
Zrównoważony rozwój [1]   8
Społeczne aspekty działalności
PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
Aspekt: Zatrudnienie
LA1. Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prace i regionu.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6
LA2. Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci i regionu.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]   6  
LA3. Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6  
LA15. Wskaźniki powrotu do pracy oraz stopy retencji pracowników po powrocie z urlopu związanego z urodzeniem dziecka, z uwzględnieniem płci.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem
LA4. Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.
 
Zrównoważony rozwój [1]   3  
LA5. Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.
 
Zrównoważony rozwój [1]    
Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
LA6. Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6  
LA7. Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych
z pracą, według regionów.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6
LA8. Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6  
LA9. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2] [3]   3
Aspekt: Edukacja i szkolenia
LA10. Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6
LA11. Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   6  
LA12. Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6
Aspekt: Różnorodność i równość szans
LA13. Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.
 
Ład korporacyjny [1] [2]
Zrównoważony rozwój [1]
  6
Aspekt: Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn      
LA14. Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6  
RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
Aspekt: Procedury odnośnie zamówień i inwestycji
HR1. Procent i całkowita liczba istotnych umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   1, 2  
HR2. Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii.
 
Zrównoważony rozwój [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6  
HR3. Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników.
 
Zrównoważony rozwój [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji
HR4. Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii.
 
Zrównoważony rozwój [1]   6  
Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych
HR5. Działania i znaczący dostawcy zidentyfikowani jako mogący stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych lub naruszać te prawa oraz inicjatywy je wspierające.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie ma możliwości dokonania weryfikacji dostawców pod kątem zagrożeń dla prawa do swobody zrzeszania oraz nie identyfikuje tego rodzaju zagrożenia w swoim otoczeniu. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
Aspekt: Praca dzieci
HR6. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera zniesienie pracy dzieci na świecie. Spółka nie raportuje tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy ten problem. W 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły działania, które zidentyfikowano jako niosące za sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci. 5  
Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa
HR7. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej. Spółka nie raportuje tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy ten problem. W 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły incydenty pracy przymusowej lub obowiązkowej. 4  
Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
HR8. Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością.
 
Zrównoważony rozwój [1]   1, 2
Aspekt: Prawa ludności rdzennej
HR9. Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera i przestrzega praw człowieka.  Spółka nie raportuje tego wskaźnika, ponieważ organizacji nie dotyczy problem naruszania praw ludności rdzennej. 1, 2  
OG9. Miejsca prowadzenia działalności, w których obecna jest ludność rdzenna lub które mają na nią wpływ oraz te, w których wdrożono specjalne strategie angażowania ludności rdzennej. 
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie identyfikuje na terenie swojej działalności grup o innej tożsamości od dominującej grupy w społeczeństwie. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
Aspekt: Ocena
HR10. Procent oraz łączna liczba miejsc prowadzenia działalności, które zostały poddane kontroli pod kątem przestrzegania praw człowieka i/lub ocenie wpływu.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie uwzględnia wśród kryteriów wyboru lokalizacji dla prowadzonej działalności kategorii, jaką stanowi przestrzeganie praw człowieka, ponieważ Spółka nie funkcjonuje na terenach charakteryzujących się ryzykiem wystąpienia przypadków łamania praw człowieka. Dlatego wskaźnik nie jest przez Spółkę raportowany.    
Aspekt: Działania korygujące
HR11. Liczba skarg związanych z obszarem ochrony praw człowieka, które zostały rozpatrzone i rozwiązane w toku formalnej procedury rozpoznawania skarg.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie zidentyfikowała w 2012 r. ryzyka pojawienia się sporów na temat wpływu swojej działalności i podejmowanych przez nią decyzji na prawa człowieka. Dlatego wskaźnik nie jest przez Spółkę raportowany.    
SPOŁECZEŃSTWO
Aspekt: Społeczność lokalna
SO1. Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
SO9. Miejsca prowadzenia działalności mające istotny, potencjalny bądź rzeczywisty, negatywny wpływ na społeczność lokalną.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
SO10. Środki prewencyjne i łagodzące wdrożone w miejscach prowadzenia działalności mających istotny, potencjalny bądź rzeczywisty, negatywny wpływ na społeczność lokalną.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]      
OG10. Liczba i dokładny opis istotnych sporów prowadzonych ze społecznością lokalną i z ludnością rdzenną.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie weszła w 2012 r. w spór ze społecznością lokalną na terenie swojej działalności. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.  
OG11. Liczba lokalizacji działalności, które zostały zlikwidowane lub znajdują się w procesie likwidacji.
 
Organizacja i jej raport [1]      
Aspekt: Korupcja
SO2. Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją.
 
Zarządzanie ryzykiem [1]   10  
SO3. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji.
 
Zarządzanie ryzykiem [1]   10  
SO4. Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji.
 
Zarządzanie ryzykiem [1]   10  
Aspekt: Udział w życiu publicznym
SO5. Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu.
 
Zrównoważony rozwój [1] [2]   10  
SO6. Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.
 
Zrównoważony rozwój [1]   10  
Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji
SO7. Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki.
 
Zrównoważony rozwój [1]   10  
Aspekt: Zgodność z regulacjami
SO8. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Przymusowe przesiedlenia
OG12. Miejsca prowadzenia działalności, w których doszło do przymusowych przesiedleń, liczba gospodarstw domowych przesiedlonych w ich trakcie oraz informacja o tym, w jaki sposób wpłynęło to na ich sytuację życiową. 
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Z tytułu prowadzonej działalności w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS nie doszło w 2012 r. do żadnego przypadku przymusowego przesiedlenia. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
Aspekt: Integralność aktywów i bezpieczeństwo procesowe
OG13. Liczba przypadków zagrożenia bezpieczeństwa procesowego według rodzaju działalności.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR1. Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
PR2. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia według rodzaju skutków.
 
Zrównoważony rozwój [1]   1  
Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
PR3. Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.
 
Zrównoważony rozwój [1]   10  
PR4. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
PR5. Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Komunikacja marketingowa
PR6. Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
PR7. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Ochrona prywatności klienta
PR8. Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Zgodność z regulacjami
PR9. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.
 
Zrównoważony rozwój [1]      
Aspekt: Zamienniki paliw kopalnych
OG14. Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.
 
 
Zrównoważony rozwój [1]    

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×