Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Zintegrowane raportowanie

 

Raport Roczny 2012 Grupy Kapitałowej LOTOS jest zintegrowanym raportem odnoszącym się do działalności organizacji w roku obrotowym 2012, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w kwietniu 2012 r.

W latach 2007-2009 publikowaliśmy osobno raporty prezentujące finansowe i pozafinansowe aspekty działalności. W 2010 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących interesariuszom podejście do zarządzania oraz wyniki organizacji osiągane we wszystkich aspektach działalności, tj. ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Obecne wydawnictwo jest naszym czwartym zintegrowanym raportem.

Intencją Zarządu Grupy LOTOS jest umożliwienie interesariuszom dokonywania kompleksowej, mierzalnej, zobiektywizowanej oceny całokształtu naszego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowaną i przyjazną odbiorcom prezentację sprawozdań finansowych i pozafinansowych z działalności w danym roku. Postępujemy w tym zakresie zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji spółek publicznych:

  • w obszarze sprawozdawczości finansowej stosujemy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzone przez Unię Europejską, opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2012 r.,
  • w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosujemy Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3.1. GRI wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej), a także Zasady United Nations Global Compact. Deklarujemy osiągnięcie Poziomu A+* w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI.

* Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia Ramowych Zasad Raportowania GRI.

W zakresie zintegrowanego raportowania nie obowiązują obecnie uznane na forum międzynarodowym, jednolite standardy sporządzania sprawozdań. W 2010 r. Global Reporting Initiative oraz Prince Charles' Accounting for Sustainability Project powołały Międzynarodowy Komitet ds. Zintegrowanego Raportowania (The International Integrated Reporting Committee, IIRC), którego zadaniem jest określenie aprobowanych przez społeczność międzynarodową ram zintegrowanego raportowania. W przekonaniu IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z analizą kontekstu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno dostarczać wartościowej dla interesariuszy oceny długoterminowej rentowności firmy. Z badania przeprowadzonego w 2012 r. przez agencję Black Sun, we współpracy z IIRC wynika, że raportowanie zintegrowane pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób organizacja w przyszłości wytworzy wartość. Zintegrowany model raportowania prowadzi do większej spójności w komunikacji zewnętrznej firm oraz pozwala na zbieranie danych lepszej jakości. Do grup, które najbardziej w przyszłości skorzystają z nowego modelu sprawozdawczości zalicza się analityków i pracowników raportujących przedsiębiorstw.

W oczekiwaniu na nowy standard raportowania systematycznie dążymy do doskonalenia przyjętego modelu, wykorzystując najlepsze dostępne praktyki w zakresie sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej.

W pracach nad Raportem kierujemy się naczelnymi zasadami: dokładności, istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i wiarygodności. Wszelkie dane przedstawione w niniejszym Raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny, poświadczony za zgodność ze stanem faktycznym.

Zawarte w niniejszym raporcie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostało poddane ocenie przez biegłych rewidentów firmy Ernst & Young, przeprowadzonej stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 152 z 2009 r. poz. 1223, z późn. zm.”) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

W celu zapewnienia należytego poziomu przejrzystości oraz wiarygodności Zarząd Grupy LOTOS podjął w 2011 r. decyzję o dokonywaniu zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający także danych pozafinansowych, publikowanych w Raporcie Rocznym. Weryfikacja o ograniczonym zakresie, wykonana w 2013 r. przez firmę PwC, została przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Usług Atestacyjnych – Usługi atestacyjne inne niż badanie i przeglądy historycznych informacji finansowych (International Standard on Assurance Engagements 3000, ISAE). ISAE 3000 został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC). Standard ten, oparty na Kodeksie Etyki (Code of Conduct) i Międzynarodowych Standardach Kontroli Jakości (International Standard on Quality Control, ISQC-1) IFAC, wykorzystywany jest do weryfikacji raportów społecznych. Określa on podstawowe zasady i kluczowe procedury dla usług atestacyjnych, w tym dla usług atestacyjnych w ograniczonym zakresie.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS przyjęliśmy roczny cykl sprawozdawania postępów we wdrażaniu Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Raport Roczny 2012 jest drugim poddanym niezależnej weryfikacji w obszarze danych z zakresu CSR. Poza opisaną powyżej procedurą dokładamy starań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości gromadzenia danych sprawozdawczych. Służą temu stosowane w organizacji systemy zarządzania.

Obecny Raport publikujemy wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to podyktowane względami środowiskowymi, ale także chęcią zapewnienia czytelnikom jak największej liczby udogodnień, sprawiających, że publikacja może stać się dla odbiorców przyjaznym narzędziem dokonywanych samodzielnie analiz.

Zastosowane w wersji elektronicznej rozwiązania funkcjonalne są stale doskonalone, m.in. w wyniku przeprowadzonych badań opinii interesariuszy oraz oceny danych dotyczących statystyk odwiedzin stron z Raportem w naszym serwisie internetowym. Odbiorcy Raportu mają możliwość m.in. dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach według poszczególnych okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w publikacji są zintegrowane z treściami zawartymi w serwisie internetowym koncernu, w tym z raportami z poprzednich lat. Zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych.

Zastosowano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących, w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość powiększenia tekstu. Przyjazność dla środowiska naturalnego gwarantuje możliwość wyboru oszczędnej formy wydruku.

Wydane dotychczas raporty dostępne są w serwisie internetowym www.lotos.pl. Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są w rozdziale Użyteczne informacje niniejszego Raportu.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×