Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Struktura organizacji

 

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2012 r., wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący oraz 34 spółki o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:

  • 14 spółek bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS,
  • 20 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS.

Ponadto Grupa LOTOS posiada udziały w spółce współzależnej.

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS
Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji Udział Grupy LOTOS
w kapitale podstawowym
31.12.2012 r. 31.12.2011 r.
 Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Gaz S.A.
w likwidacji
Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Lab Sp. z o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Jasło Produkcja i sprzedaż  mas parafinowych pełna - (1) 100,00%
LOTOS Tank Sp. z o.o. Gdańsk Handel paliwem lotniczym
do 16.10.2011 r. oraz od 1.01.2013 r. usługi logistyczne
pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Czechowice S.A.)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Jasło S.A. Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pełna 99,96(2)% 99,95%
LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.
Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) pełna 100,00% 100,00%
Miliana Shipholding Company Ltd.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)
Nikozja, Cypr Magazynowanie i transport ropy naftowej oraz inne usługi w obszarze transportu morskiego oraz zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi pełna 99,96% (3) 99,95%

Technical Ship Management
Sp. z o.o. (4)

Gdańsk Z dniem 1.10.2012 r. spółka rozpoczęła prowadzenie działalności usługowej wspomagającej transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków pełna 99,96% (3,4) 100,00%
Miliana Shipmanagement Ltd. Nikozja, Cypr Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego pełna 99,96% (3) 99,95%
Miliana Shipping Group Ltd.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.)
Nikozja, Cypr Zarządzanie posiadanymi aktywami pełna 99,96% (3) 99,95%
Bazalt Navigation Co. Ltd. Nikozja, Cypr Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95%
Granit Navigation
Company Ltd.
Nikozja, Cypr Czarter statku   99,96% (3) 99,95%
Kambr Navigation
Company Ltd.
Nikozja, Cypr Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95%
St. Barbara
Navigation Company Ltd.
Nikozja, Cypr Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95%
Petro Icarus Company Ltd. Nikozja, Cypr Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95%
Petro Aphrodite
Company Ltd.
Nikozja, Cypr Czarter statku pełna 99,96% (3) 99,95%
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger, Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej pełna 99,96% (3) 99,95%
Aphrodite Offshore
Services N.V.
Antyle Holenderskie, Curaçao Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej od 17.10.2011 r. pełna 99,96% (3) 99,95%
Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego pełna 99,96% (3) 99,95%
AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej pełna 99,96% (3) 99,95%
UAB Genciu Nafta Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej pełna 99,96% (3) 99,95%
UAB Manifoldas Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej pełna 99,96% (3,5) 49,98%
Baltic Gas Sp. z o.o. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej nie objęte konsolidacją (6) 99,96% (3,6) -
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej nie objęte konsolidacją (7) 99,96% (3,7) -
Spółki współzależne
UAB Minjos Nafta Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej proporcjonalna 49,98% (3) 49,98%

(1) 10 stycznia 2012 r. nastąpiła sprzedaż 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego tj. na rzecz spółki Krokus Chem Sp. z o.o. Dodatkowym elementem transakcji było zawarcie 29 listopada 2011 r. siedmioletniej umowy na dostawy gaczy parafinowych przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2018 r. Jej szacunkowa wartość wynosi 780 mln zł netto. Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 98 mln zł netto. Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

(2) Korzystając z przysługującego prawa poboru, 15 grudnia 2011 r. Grupa LOTOS S.A. złożyła zapisy na akcje nowej emisji serii C spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A. objęła 279.996 sztuk akcji o łącznej wartości 53.980 tys. zł. 2 lutego 2012 r. dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A.

Ponadto, Grupa LOTOS S.A. kontynuowała proces wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących w procesie dobrowolnego wykupu akcji, który został zakończony pod koniec marca 2012 r. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do zakończenia procesu dobrowolnego wykupu akcji Grupa LOTOS S.A. nabyła 26 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 3 tys. zł stanowiących 0,0003% kapitału podstawowego.

Wobec pozostałych akcji będących w posiadaniu udziałowców niekontrolujących, z wyłączeniem akcji należących do Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie spółki LOTOS Petrobaltic S.A. 8 maja 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego, tj. Grupę LOTOS S.A.

W ramach przymusowego wykupu akcji do 31 grudnia 2012 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła 1.421 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 179 tys. zł stanowiących 0,0146% kapitału podstawowego, z czego 218 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 28 tys. zł stanowiących 0,0022% kapitału podstawowego zostało wpisanych do księgi akcyjnej.

W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu dobrowolnego i przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących oraz podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada 99,96% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A., w tym 9.935.069 sztuk akcji, wpisanych do księgi akcyjnej stanowiących 99,95% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

(3) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (2) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy LOTOS S.A. w kapitale podstawowym spółek zależnych i spółki współzależnej spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

(4) 31 lipca 2012 r. Grupa LOTOS S.A. sprzedała 100% udziałów spółki LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. na rzecz Miliana Shipholding Company Ltd. 17 października 2012 r. została zarejestrowana zmiana nazwy spółki z: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. na: Technical Ship Management Sp. z o.o.

(5) 28 listopada 2012 r. nastąpiło nabycie przez spółkę AB LOTOS Geonafta, 50% udziałów spółki UAB Manifoldas. Po przeprowadzonej transakcji spółka AB LOTOS Geonafta posiada 100% udziałów w spółce UAB Manifoldas.

(6) 12 listopada 2012 r. pomiędzy spółką LOTOS Petrobaltic S.A. a Kancelarią Prawną Domański i Wspólnicy sp.k. została zawarta umowa nabycia udziałów, na mocy której spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 100% udziałów spółki Baltic Gas Sp. z o.o. Podmiot wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki na 31 grudnia 2012 r. są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.

(7) 12 listopada 2012 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła od Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy sp.k. wszystkie prawa i obowiązki w spółce Baltic Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. i tym samym stała się jedynym komandytariuszem tej Spółki. Komplementariuszem spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. jest Baltic Gas Sp. z o.o. Podmiot wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki na 31 grudnia 2012 r. są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS
Stan na 31.12.2012 r.
Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS<br />
Stan na 31.12.2012 r.

1 Skarb Państwa – 0,01%, akcje pracownicze – 0,04%
2 Komandytariusz
3 Komplementariusz
4 Ponadto Grupa LOTOS  S.A. posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o. (spółce należącej do grupy kapitałowej PERN „Przyjaźń” S.A z Płocka).

Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący, pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających.

Realizacji zadań z tym związanych służy wdrożony w przedsiębiorstwie model zarządzania segmentowego. Segment jest to wydzielony obszar działalności biznesowej zarządzany w grupie kapitałowej przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS. Przyjęty model wpływa na sprawność zarządzania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji. Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in. realizację spójnej strategii, skoordynowane planowanie i kontroling, zintegrowane zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie zachowania spójnych standardów korporacyjnych.

W działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS wyróżniamy dwa główne segmenty operacyjne sprawozdawcze:

segment operacyjny wydobywczy - obejmujący działalnośc w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

segment operacyjny produkcji i handlu - obejmujący działalność spółek w zakresie wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.

Dla celów zarządczych Grupa Kapitałowa LOTOS podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o segmenty branżowe:

zarządczy: zarządzany przez prezesa Zarządu Grupy LOTOS, tj. szefa segmentu zarządczego. Segment prowadzi działania w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym koordynację opracowania strategii, definiowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych oraz koordynację funkcji wsparcia procesowego;

poszukiwawczo-wydobywczy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia, tj. szefa segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie działań w tym zakresie.

Do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego przypisana jest spółka LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami powiązanymi;

operacyjny: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i rozwoju, tj. szefa segmentu operacyjnego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych oraz nadzór i koordynacja całokształtu spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką. W zadaniach segmentu mieści się opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego, nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku, nadzór nad procesami bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.

Do segmentu operacyjnego przypisane są spółki: LOTOS Ochrona, LOTOS Straż, LOTOS Serwis, LOTOS Lab, LOTOS Jasło i LOTOS Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi. Spółka LOTOS Ochrona została przypisana do segmentu operacyjnego w październiku 2012 r. Poprzednio spółka była w segmencie zarządczym;

handlowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS ds. handlu, tj. szefa segmentu handlowego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii w zakresie handlu oraz efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją. Segment odpowiada także za rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.

Do segmentu handlowego przypisane są spółki: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej i LOTOS Tank;

finansowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, tj. szefa segmentu finansowego. Do zadań segmentu należy monitorowanie realizacji strategii Grupy Kapitałowej LOTOS oraz zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym opracowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.

Do segmentu finansowego przypisane są spółki: LOTOS Park Technologiczny i LOTOS Gaz w likwidacji wraz z podległą spółką powiązaną.

W 2012 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS. Wprowadzenie zmian było konsekwencją zmian w składzie Zarządu Spółki oraz miało na celu m.in.:

  • zapewnienie realizacji obowiązującej do 2015 r. strategii biznesowej,
  • wzrost rangi, decyzyjności, odpowiedzialności i efektywności segmentów,
  • doskonalenie modelu zarządczego,
  • minimalizację kosztów zarządczych,
  • usprawnienie raportowania segmentowego,
  • usprawnienie komunikacji,
  • optymalizację obszarów związanych z obsługą finansowo-księgową, CSR i sponsoringiem, zarządzaniem informatyką, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz zarządzaniem majątkiem.

Schemat obrazujący segmenty działalności
Stan na 31.12.2012 r.
Schemat obrazujący segmenty działalności<br />
Stan na 31.12.2012 r.

W strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS, która przedstawia podział pracy, powiązania między funkcjami i zadaniami realizowanymi w Spółce, ustala podporządkowanie jednostek organizacyjnych oraz przedstawia obowiązującą hierarchię zarządzania, na koniec 2012 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 15 pionów, w tym 5 podległych bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, 35 biur, 19 działów oraz 8 zakładów.

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS
Stan na 31.12.2012 r.

×
Schemat obrazujący segmenty działalności
Stan na 31.12.2012 r.

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×