Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Systemy zarządzania

 

Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) wspiera rozwój i zapewnia jednolite standardy zarządzania w firmie. Naszym celem jest dalszy rozwój ZSZ oraz budowa wspólnej płaszczyzny zarządzania w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, z uwzględnieniem specyfiki biznesowej poszczególnych spółek.

Wdrażane w ramach ZSZ rozwiązania umożliwiają nam uzyskiwanie wymiernych korzyści z posiadanego systemu. Wymagania norm są wytycznymi pozwalającymi na poszukiwanie uniwersalnych i optymalnych dla prowadzonej działalności rozwiązań, zwiększających szanse na uzyskanie wartości dodanej, czyli uczynienie wdrożonego systemu bardziej skutecznym i użytecznym.

Na etapie wdrażania są obecnie kolejne systemy – zarządzania ryzykiem oraz zarządzania energią, zgodnie z zasadą, że wprowadzamy te systemy zarządzania, które wspierają realizację strategii naszej grupy kapitałowej. Zintegrowany System Zarządzania pozwala efektywnie zarządzać, przy zachowaniu stabilności przebiegu procesów biznesowych.

Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS
Stan na 31.12.2012 r.
Nazwa spółki Wdrożone systemy zarządzania
Grupa LOTOS Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania Publikacji Standaryzacyjnej dotyczącej Zapewnienia Jakości AQAP 2110 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznymi zgodne z normą PN-N-19001.
LOTOS Asfalt Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji.
LOTOS Kolej Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS). Spółka wdraża wymagania Systemu Zarządzania Utrzymania Pojazdów Kolejowych (MMS), systemu jakości w spawalnictwie zgodnego z normą EN 15085, Systemu Badania Bezpieczeństwa i Jakości (SQAS) oraz Utrzymania Wagonów Towarowych wg wymagań VPI.
LOTOS Lab Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LOTOS Ochrona Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Oil Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001 oraz Publikacją Standaryzacyjną dotyczącą Zapewnienia Jakości AQAP 2110. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Parafiny Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Petrobaltic Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone systemy ISM Code (na zgodność z Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom) oraz ISPS Code (System Ochrony Statku i Obiektu Portowego).
LOTOS Serwis Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania jakości dotyczące spawania wyrobów metalowych zgodne z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.
LOTOS Straż Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Czechowice Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Paliwa Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Jasło Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
LOTOS Tank Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Audity w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Grupy LOTOS są jednym z podstawowych narzędzi jego doskonalenia i wsparcia w podejmowaniu właściwych decyzji zarządczych. Ich wyniki dostarczają informacji o skuteczności realizowanych procesów, pozwalają uchwycić miejsca ich styku i doskonalić przepływ informacji. W latach 2010-2012 przeprowadziliśmy w Spółce ponad 170 auditów w następujących grupach:

  • audity wewnętrzne,
  • audity korporacyjne,
  • audity dostawców.

Wyniki auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Grupy LOTOS, zakładach produkcyjnych i bazach paliw, a także audity przekrojowe dotyczące specyficznego zagadnienia dostarczają kierownictwu informacji o spełnieniu obowiązujących uregulowań oraz skuteczności wdrożonych rozwiązań systemowych i organizacyjnych. Audity wewnętrzne to ponad 60% realizowanych w Spółce auditów.

Audity korporacyjne prowadzone są w spółkach zależnych Grupy LOTOS, a ich celem jest ocena stopnia wdrożenia wymagań i standardów korporacyjnych.

Istotnym auditem korporacyjnym zrealizowanym w 2012 r. była ocena procesu obsługi klienta na stacjach paliw LOTOS. Dzięki wynikom tego badania, przeprowadzonego na wszystkich stacjach w konwencji „tajemniczego klienta”, uzyskaliśmy cenne informacje wspierające nasze dążenia do uzyskania jak najlepszych ocen klientów i doskonalenia procesu jakości obsługi.

Poza wymaganiami jakościowymi, we współpracy z dostawcami prowadzącymi prace na terenie Grupy LOTOS, szczególny nacisk kładziemy na spełnianie wymagań z obszaru bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Audity dostawców dostarczają informacji o stopniu spełnienia tych wymagań i są narzędziem dodatkowego nadzoru nad dostawcą. Firmy, które obejmowane są auditami dostawców, wskazywane są przez kierownictwo pionów techniki i inwestycji.

Spółki zależne Grupy LOTOS w zależności od potrzeb realizują audity wewnętrzne, korporacyjne lub dostawców.

W ramach funkcjonującej od 2008 r. Szkoły Auditora podnosimy, m.in. poprzez szkolenia, kompetencje naszych auditorów, mając na uwadze wysoką jakość i wyniki prowadzonych auditów.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×