Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Główne zmiany w systemach i kluczowe projekty

 
System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM)

W Grupie Kapitałowej LOTOS zakończyliśmy w 2012 r. wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, który ma na celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej realizacji celów strategicznych i operacyjnych organizacji. Stosowane zasady identyfikacji i oceny ryzyka pozwalają na odpowiednio wczesne reagowanie na występujące zagrożenia oraz ich częściowe lub całkowite ograniczenie. Dzięki opracowaniu stosownych planów postępowania, system ERM pozwala także na przygotowanie się na wypadek materializacji danego ryzyka. Działania zaprojektowane w systemie są konsekwentnie realizowane, monitorowane i doskonalone, tak by uzyskać maksymalne korzyści dla grupy kapitałowej.

Funkcjonowanie zarządzania ryzykiem jest wspierane przez Portal ERM - system informatyczny zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Grupy Kapitałowej LOTOS i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki temu uzyskaliśmy narzędzie, które jest doskonalone wraz z rozwojem wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Szczegółowe zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS przedstawiliśmy w rozdziale Zarządzanie ryzykiem.

Zarządzanie procesami

W 2012 r. dokonaliśmy w Spółce przeglądu procesów pod kątem ich optymalizacji oraz przygotowaliśmy witrynę do ich monitorowania, która pozwoli właścicielom procesów komunikować swoje wyniki, wykorzystując jednocześnie wszelkie dostępne informacje na temat danego procesu.

Zarządzanie projektami

W 2012 r. wdrożyliśmy zasady zarządzania projektami realizowanymi w Grupie Kapitałowej LOTOS. Mają one na celu usystematyzowanie i powiązanie ze sobą różnych praktyk stosowanych dotychczas w poszczególnych segmentach. Wprowadziliśmy jednolity sposób uruchamiania, monitorowania i raportowania projektów, zapewniający ich sprawną realizację, efektywną kontrolę postępu prac i efektów, a także standaryzację metod zarządzania.

Zgodnie z wprowadzonymi uregulowaniami, w segmentach zostały wyznaczone osoby do pełnienia funkcji Kontrolera Projektów Segmentu oraz wprowadzono narzędzie usprawniające - elektroniczny rejestr wszystkich projektów realizowanych w grupie kapitałowej, pozwalający na monitorowanie ich aktualnego statusu. Rozpoczęliśmy także cykl szkoleń dotyczących zasad prowadzenia projektów i dokumentowania ich przebiegu.

System zarządzania energią (ang. Energy Management System, EnMS)

W 2012 r. kontynuowaliśmy proces wdrażania systemu zarządzania energią według wymagań normy ISO 50001, którego celem jest wprowadzenie jednolitego standardu postępowania w odniesieniu do działań zmierzających do podnoszenia efektywności energetycznej Grupy LOTOS poprzez:

  • usystematyzowane i ustandaryzowane podejście do zarządzania energią w różnych obszarach działalności,
  • identyfikację znaczących aspektów energetycznych w odniesieniu do działalności Spółki,
  • dokumentowanie podejmowanych zadań cząstkowych w obszarach objętych systemem EnMS,
  • identyfikację działań modernizacyjno-rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×