Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Podejście do zarządzania

 

W Grupie LOTOS dbamy o to, by relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron oraz zgodny z zasadami ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance). Do podstawowych celów realizacji ładu korporacyjnego w Spółce należy:

 • przejrzystość naszego działania jako spółki giełdowej,
 • zaufanie w relacjach z interesariuszami,
 • konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Struktura ładu korporacyjnego Grupy LOTOS
Struktura ładu korporacyjnego Grupy LOTOS

Od debiutu giełdowego w 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych", a od początku 2008 r. realizowała „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, zmienione ostatnio Uchwałą Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r. Dobre Praktyki są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej. 

W 2012 r. stosowaliśmy większość obligatoryjnych zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.

Zgodnie z zasadą comply or explain, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały, Zarząd Spółki pierwszy raz podał do publicznej wiadomości w 2008 r. oraz powtórzył w kolejnych latach wykaz niestosowanych zasad ładu korporacyjnego wraz z komentarzem o przyczynach zaistniałych odstępstw.

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW w Warszawie Spółka poinformowała 27 stycznia 2012 r. o jednorazowym naruszeniu zasady nr 5 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” w związku z rezygnacją w tym dniu Rafała Wardzińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.

Staramy się przedstawiać inwestorom precyzyjny, rzetelny i przejrzysty obraz naszej działalności i sytuacji finansowej. Dostarczamy aktualne informacje, przestrzegając zasad zaangażowania, dostępności i równego traktowania wszystkich inwestorów. W dwujęzycznym serwisie internetowym poświęconym relacjom inwestorskim na www.inwestor.lotos.pl publikujemy treści z zakresu ładu korporacyjnego, w tym coroczne oświadczenia Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz komunikaty publikowane w Elektronicznej Bazie Informacji.

Zapewniamy stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i innego rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sposobu zarządzania firmą. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in., wynikające z Kodeksu spółek handlowych, zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki. Określają one zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Zgodnie z wymienionymi uregulowaniami akcjonariusze mogą wpływać na naszą działalność oraz dokonywać weryfikacji czynności podejmowanych przez organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa. Jednym z najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono osobom będącym jej akcjonariuszami w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Wraz z prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:

 • składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 • żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed jego terminem,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzonych do porządku jego obrad,
 • zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania sprzeciwu i zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusze mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, również zasady zawarte w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” określają mechanizmy mające na celu poprawę jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w sprawach nie regulowanych przez prawo. Składają się na nie m.in.:

 • zamieszczanie na firmowej stronie internetowej informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, np. na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informacji o przerwie w obradach, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na nie,
 • uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • ustalenie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy,
 • umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicieli mediów.
Obrady Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS w 2012 r.
Data Zgromadzenie Główne zagadnienia
29 lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa. Głównym punktem porządku obrad były zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
28 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.
Podczas Zgromadzenia akcjonariusz p. B. Kamola skutecznie skorzystał z prawa zabierania głosu podczas obrad. Zgłaszane przez akcjonariusza wnioski i komentarze dotyczyły działalności Spółki, głównie spraw ekonomiczno-finansowych, Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS oraz projektu Yme. Zadane pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.
Ponadto wspomniany akcjonariusz skorzystał z przysługującego mu prawa zgłoszenia sprzeciwu do uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 r.
28 listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu dokonania zmian w Statucie Grupy LOTOS. W trakcie Zgromadzenia akcjonariusz p. J.H. Lampart skorzystał z przysługującego mu prawa do czynnego uczestnictwa w obradach poprzez zabieranie głosu, a także głosowania przeciw uchwałom i zgłoszenia sprzeciwu do wszystkich podjętych przez niniejsze Zgromadzenie uchwał.
Struktura ładu korporacyjnego Grupy LOTOS

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×