Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

26. Różnice kursowe z przeliczenia

 

Na pozycję Różnice kursowe z przeliczenia składają się różnice kursowe związane z przeliczeniem na złote polskie sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek i grup kapitałowych, pomniejszone o wpływ podatku dochodowego.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Stan na początek okresu 59.100 12.281
Różnice kursowe z przeliczenia (39.062) (1) 57.806
Podatek dochodowy dotyczący różnic kursowych z przeliczenia 13.864 (10.987)
Stan na koniec okresu 33.902 59.100

(1) W tym kwota (686) tys. zł wynikająca z dekonsolidacji poprzednio posiadanych przez Grupę 50% udziałów w kapitale litewskiej spółki UAB Manifoldas, która w wyniku objęcia jej kontrolą przez Grupę, z dniem 28 listopada 2012 roku, zaczęła być konsolidowana metodą pełną. Transakcja objęcia kontrolą przez Grupę spółki UAB Manifoldas została opisana w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×