Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Polityka personalna

 

Misja Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada rozwój organizacji poprzez stałe doskonalenie i korzystanie z kapitału pracowników. Podstawowym założeniem naszej strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest traktowanie pracowników jako najważniejszego kapitału firmy, stąd dbałość o rozwijanie ich kompetencji i stwarzanie okoliczności sprzyjających ich identyfikacji z wartościami decydującymi o kulturze organizacyjnej.

Nasza firma stosuje zasady społecznej odpowiedzialności w każdej sferze swojego działania. Dotyczy to również polityki personalnej, która prowadzona jest w sposób kompleksowy i strategiczny. Przy jej realizacji kierujemy się zasadami dostępności dla pracowników, spójności wszystkich systemów i rozwiązań, elastyczności w stosunku do potrzeb biznesu, a przede wszystkim odpowiedzialności za efekty pracy. Prowadzona przez nas polityka personalna ma charakter długofalowy i opiera się na stałym stosowaniu i doskonaleniu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej rekrutacji i zatrudniania, ułatwiania adaptacji do środowiska pracy, tworzenia systemów podnoszenia kwalifikacji, oceny i motywowania pracowników, przestrzegania zasad etycznych i zasad bezpieczeństwa pracy.

Do wartości, które w relacjach z pracownikami szczególnie cenimy, zaliczamy nastawienie na realizację celów, współpracę, komunikację, zaangażowanie i innowacyjność oraz stałe doskonalenie umiejętności. W związku z ciągłym rozwojem firmy niezwykle istotne jest dla nas zarówno utrzymanie obecnych pracowników oraz doskonalenie ich umiejętności, jak również pozyskanie nowych, posiadających odpowiednie kompetencje.

Za wyznaczanie polityki personalnej w grupie kapitałowej w zakresie doboru kadr, doskonalenia i rozwoju zawodowego, administracji personalnej, systemów motywacyjnych oraz spraw socjalnych odpowiada Zarząd Grupy LOTOS. Spółka wywiera dzięki temu pozytywny wpływ na praktyki zatrudnienia, motywowania i budowania pożądanej kultury organizacyjnej, przygotowując i sukcesywnie wdrażając optymalne rozwiązania z tego zakresu w całej Grupie Kapitałowej LOTOS.

Jesteśmy postrzegani jako solidny i ceniony pracodawca, propagujemy standardy społecznej odpowiedzialności, przestrzegamy zasad odnoszących się do każdej strefy życia społecznego, przeciwdziałamy dyskryminacji w sferze zatrudnienia. Troska o rozwój zawodowy, doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników idzie w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne relacje między ludźmi w miejscu pracy. Cenimy otwartą komunikację, umiejętność współpracy oraz partnerskie relacje między kadrą kierowniczą i pracownikami. Wartości te stanowią wyróżnik kultury organizacyjnej w naszej firmie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. Kodeksie etyki.

Doceniamy korzyści wynikające z pracy wykonywanej w dobrej atmosferze przez osoby pracowite, obowiązkowe, lojalne wobec pracodawcy, a także gotowe do współpracy i angażujące się w powierzone zadania. Atmosfera pracy zbudowana na współdziałaniu daje możliwość pełniejszego wykorzystania zdolności i możliwości ludzi zarówno dla dobra Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i dla satysfakcjonującego rozwoju osobistego każdego pracownika. Zmierzamy do zapewnienia wszystkim przyjaznych warunków pracy. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez tworzenie zrozumiałych i skutecznych regulacji, transparentny i uzasadniony proces decyzyjny oraz utrzymywanie harmonijnych relacji międzyludzkich.

Stawiamy sobie za cel zapewnienie pracownikom oraz osobom ubiegającym się o pracę równych szans zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego. Nasze starania w tym zakresie koncentrują się na budowaniu klimatu wzajemnego zaufania między kadrą kierowniczą i pozostałymi pracownikami. W swoich działaniach kierujemy się sprawiedliwym traktowaniem wszystkich osób, bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wiek, płeć, orientację seksualną, wygląd zewnętrzny, narodowość, wyznanie czy orientację polityczną. Procesy rekrutacyjne, ścieżki rozwoju zawodowego, oceny pracownicze, przyznawanie awansów i wynagradzanie pracowników odbywają się na podstawie jasno określonych zasad i kryteriów, które służą zagwarantowaniu równego traktowania wszystkich pracowników i kandydatów na pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Źródło: Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS

Kształtowanie odpowiedzialnych relacji społecznych z pracownikami stanowi jeden z najważniejszych obszarów naszej Strategii społecznej odpowiedzialności, która przyczynia się do skutecznej realizacji zakładanych celów biznesowych.

FILARY STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS DO 2015 ROKU
I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
II
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA
III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA
Tworzenie wartości korzystnych dla otoczenia społecznego Tworzenie wartości korzystnych dla środowiska naturalnego Tworzenie wartości korzystnych ekonomicznie i gospodarczo
Nasza działalność cechuje się poszanowaniem kapitału intelektualnego i różnorodności, przestrzeganiem praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolności zrzeszania się. Przyczyniamy się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy jakości kapitału ludzkiego w regionie swego oddziaływania. Przeciwdziałamy wykluczeniu oraz innym problemom społecznym w obszarach zgodnych ze swoimi kompetencjami. Dążymy do stałego ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne poprzez stosowanie wysokich standardów wydobywania, produkcji i przerobu węglowodorów, a także spełnianie wymagających norm środowiskowych w procesie produkcji, transportu i sprzedaży produktów ropopochodnych. W działalności wydobywczej stosujemy najlepsze dostępne obecnie techniki i zasady postępowania, stale analizując możliwości stwarzane w tym zakresie przez nowe technologie. Zmierzamy do rozpoznania i rozwinięcia możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przykładamy wagę do zarządzania relacjami z otoczeniem w sposób przewidywalny i obliczalny, zgodny z zasadami etyki, z zachowaniem przejrzystości i partnerstwa. Wpływa to na sposób, w jaki dążymy do osiągania zysków i wzrostu wartości w długiej perspektywie. Nasza odpowiedzialność przejawia się w inicjowaniu działań zmierzających do zwiększania bezpieczeństwa w sektorze energii w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.  Zapewniamy stabilne dostawy paliw na rynek, a także uczestniczymy w poszukiwaniach i wydobyciu złóż węglowodorów, w tym niekonwencjonalnych. 
 

Do kluczowych celów Strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze inwestowania w zasoby ludzkie należy zapewnienie wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej oraz udoskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości.

Osiąganie celów Strategii CSR poddawane jest monitoringowi w okresach zbieżnych z oceną stopnia realizacji Strategii biznesowej grupy kapitałowej. Założone na 2012 r. cele w zakresie polityki personalnej wynikające ze Strategii biznesowej oraz Strategii CSR zostały zrealizowane.

Zapewniono odpowiednią liczbę wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej.

Podjęte działania rekrutacyjne pozwoliły na zatrudnienie osób o wymaganych kwalifikacjach. W celu efektywniejszego wykorzystania posiadanej bazy kandydatów oraz usprawnienia i ujednolicenia zasad rekrutacji w Grupie Kapitałowej LOTOS w 2012 r. wdrożyliśmy system e-Rekrutacji. Umożliwia on bardziej efektywne zarządzanie procesami rekrutacyjnymi, m.in. poprzez szybką publikację ogłoszeń w kilku mediach jednocześnie, sprawną analizę zgromadzonej bazy kandydatów dzięki zastosowaniu elektronicznego formularza aplikacyjnego i odpowiednich wyszukiwarek, gromadzenie i wymianę informacji o kandydatach z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, dostęp do statystyk skuteczności ogłoszeń. Nowy system jest przyjazny dla kandydatów i pozwala na jeszcze większą transparentność i obiektywizm w prowadzonych rekrutacjach, co jest zgodne z naszym systemem wartości.

Działania zwiększające efektywność rekrutacji
Działania zwiększające efektywność rekrutacji

W celu dotarcia do większej liczby kandydatów do pracy w 2012 r. wprowadziliśmy także zmiany na stronie internetowej www.lotos.pl, poprzez podniesienie atrakcyjności wizualnej i funkcjonalnej zakładki Kariera. Pozwoliło to ułatwić zainteresowanym osobom dostęp do ważnych informacji o Grupie Kapitałowej LOTOS jako pracodawcy.

Wysokie wyniki oceny okresowej pracowników, którą objęto pracowników spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, potwierdzają skuteczność narzędzi rekrutacyjnych, adaptacji, szkolenia oraz motywowania pracowników.

Wynagrodzenia oferowane przez firmę konstruowane są w oparciu o dane otrzymywane z przeglądów płacowych. W tym celu prowadziliśmy badania systemów płacowych i rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem branży paliwowo-energetycznej i petrochemicznej.

Zgodnie z misją firmy stale doskonalimy kompetencje pracowników. Służą temu m.in. projekty szkoleniowo-rozwojowe realizowane w ramach dostępnej wszystkim pracownikom Akademii LOTOS.

W pełni wykorzystujemy potencjał ludzi pracujących w naszej organizacji. Zbudowaliśmy kulturę dzielenia się wiedzą i korzystamy z kwalifikacji oraz doświadczenia pracowników w wieku 50+, angażując ich w proces rozwoju pozostałych pracowników. Prowadzą oni m.in. szkolenia w ramach Programu adaptacyjnego, są opiekunami nowo zatrudnionych pracowników, prelegentami podczas szkoleń wewnętrznych oraz mentorami zatrudnionych w obszarze produkcji.

Doskonalono kulturę organizacyjną w oparciu o przyjęte wartości.

W ramach przyjętej polityki personalnej oraz w celu kształtowania pożądanej kultury organizacyjnej w Grupie Kapitałowej LOTOS w 2012 r. wprowadziliśmy jednolite zasady planowania i realizacji zatrudnienia, rekrutacji wewnętrznych oraz monitorowania odejść pracowników. Dzięki temu dobre praktyki Grupy LOTOS z tego zakresu w jeszcze większym niż dotąd stopniu znalazły swoje odzwierciedlenie i zastosowanie w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wykorzystywane narzędzia i rozwiązania podlegają ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu. W Spółce zaktualizowaliśmy Program adaptacyjny, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników technicznych. Przygotowaliśmy wdrożenie Programu adaptacyjnego w LOTOS Asfalt, z uwzględnieniem specyfiki obszaru handlowego.

Zapadła także decyzja o wdrożeniu systemu informatycznego SAP HCM, który obejmie całą grupę kapitałową. Nowy system usprawni raportowanie, ale przede wszystkim zaspokoi potrzeby kadry kierowniczej i pracowników, ułatwiając im dostęp do informacji i sprawniejsze korzystanie z narzędzi HR. W tym celu dokonaliśmy przeglądu procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności poprzez przeprowadzenie audytu jego „miękkiej” części. Rozpoczęto prace nad Mapą stanowisk dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS, powiązanym z nią modelem kompetencji oraz zmianami w Systemie Oceny Okresowej Pracowników tak, aby nowy system informatyczny odpowiadał potrzebom biznesowym.

W celu wywierania pozytywnego wpływu na praktyki zatrudnienia, motywowania, budowania kultury pracy na stacjach paliw marki LOTOS, przygotowaliśmy plan działań wspierających proces rekrutacji, motywowania oraz budowania kultury pracy, opartej na przyjętych wartościach. Aby proces rekrutacji pracowników stał się bardziej transparentny, wypracowaliśmy profil optymalnego pracownika na stanowisku sprzedawcy oraz zarządzającego stacją paliw. Planowane są szkolenia wspierające i przygotowujące naszych partnerów biznesowych, którzy zatrudniają pracowników stacji paliw, do wyboru i oceny kandydatów. Na stronie internetowej przygotowaliśmy przejrzystą informację o tym, jak ubiegać się o pracę na stacjach. Przeanalizowaliśmy i oceniliśmy metody motywowania pracowników pod kątem ich stosowania w przyszłości. Przygotowywany jest program szkoleń dla stacji paliw, który będzie promował postępowanie zgodne z przyjętymi wartościami społecznymi i etycznymi.

Trwa ciągły proces budowania świadomości biznesowej kadry kierowniczej grupy kapitałowej, uwzględniający wagę czynników społecznych, środowiskowych oraz z dziedziny ładu korporacyjnego w działalności przedsiębiorstwa. Jego skuteczność potwierdza wynik oceny okresowej  - ponad 90% wszystkich ocenionych pracowników uzyskało dobre i bardzo dobre wyniki w zakresie kryterium uwzględniającego wagę czynników społecznych i ładu korporacyjnego, zaś wśród kadry kierowniczej było aż 86% ocen bardzo dobrych.

Działania zwiększające efektywność rekrutacji

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×