Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Strategia

 
NA TEJ STRONIE

Priorytety Grupy Kapitałowej LOTOS określa strategia działania na lata 2011-2015 oraz kierunki rozwoju do 2020 r. Zgodnie z nimi skupiamy się na dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów oraz poprawie efektywności handlowej w powiązaniu z optymalizacją części operacyjnej. Istotny wpływ na stopień realizacji zakładanych w strategii celów mają efekty Programu 10+, dzięki któremu moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wynoszą obecnie ponad 10 mln ton ropy naftowej rocznie.

Nasz nadrzędny cel strategiczny stanowi budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz handlowym. Rozwój ten odbywa się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju, którą rozumiemy, jako dążenie do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym docenieniu kapitału intelektualnego i doświadczenia naszych pracowników.

W obszarze poszukiwawczo-wydobywczym intensyfikujemy działania na rzecz poszerzenia własnej bazy surowcowej w celu wykorzystania prognozowanego w długim okresie wysokiego poziomu marż w sektorze.

Cele strategiczne działalności poszukiwawczo-wydobywczej:

 • wydobycie 24 tys. boe/d (barrel of oil equivalent/day) – ekwiwalent 1,2 mln ton ropy rocznie w 2015 r.,
 • zwiększenie wydobycia węglowodorów zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do 2030 r.

W obszarze operacyjnym koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu mocy przerobowych rafinerii, zwiększaniu stopnia konwersji oraz na optymalnym wykorzystaniu efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a branżą energetyczną.

Cele strategiczne działalności operacyjnej:

 • osiągnięcie najlepszych światowych standardów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii europejskich,
 • optymalne wykorzystanie aktywów posiadanych i obejmowanych w wyniku działań rozwojowych,
 • zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji produkcyjnych i pomocniczych mierzonej dostępnością minimum 98% w roku,
 • zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca.

W obszarze handlu koncentrujemy się na rozwoju sieci detalicznej i struktur handlowych w oparciu o rozbudowywaną sieć dystrybucji i efektywną logistykę produktów.

Cele strategiczne działalności handlowej:

 • utrzymanie 30% udziału w krajowym rynku paliw,
 • sprzedaż paliw przewyższająca o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS,
 • uzyskanie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym przed zakończeniem okresu objętego strategią,
 • rozwój sieci stacji paliw oraz intensyfikacja sprzedaży w sieci istniejącej,
 • utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku olejów smarowych.

Stopień realizacji

Rok 2012 był kolejnym okresem realizacji strategii. Pomimo zmienności uwarunkowań rynkowych i odczuwanego spowolnienia gospodarczego, wyznaczone u progu tego okresu cele strategiczne nie uległy zmianie. Długoterminowa perspektywa strategii pozwala nam elastycznie reagować na pojawiające się w otoczeniu szanse i zagrożenia.

Kluczowym warunkiem powodzenia naszej strategii jest rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Realizacja tego celu do końca 2015 r. pozwoli na zbudowanie stabilnego i silnego koncernu naftowego, generującego znaczną część swego zysku z działalności wydobywczej. W 2012 r. produkcja ropy naftowej wyniosła łącznie 262,3 tys. ton, z czego 74,6 tys. ton wydobyto na Litwie. Zrealizowane wydobycie jest o 15,4% (35,1 tys. ton) wyższe niż w 2011 r., kiedy wyniosło 227,2 tys. ton. W minionym roku wydobycie ropy naftowej prowadzone było na Morzu Bałtyckim ze złoża B3 oraz w ramach produkcji testowej ze złoża B8, a także ze złóż lądowych na Litwie. Wydobycie towarzyszącego gazu ziemnego ze złóż bałtyckich wyniosło 20,9 mln Nm3. Negatywny wpływ na osiągnięty poziom wydobycia ma opóźnienie w realizacji projektu Yme w Norwegii i w konsekwencji brak produkcji z tego złoża.   

Realizacja celu strategicznego w segmencie poszukiwań i wydobycia będzie oparta o dalszy konsekwentny rozwój na Morzu Bałtyckim, Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na Litwie. Do kluczowych projektów w ramach realizacji strategii w tym obszarze należą: kontynuacja wydobycia ze złoża B3, zagospodarowanie i rozpoczęcie wydobycia ze złoża B8, zagospodarowanie nowych obszarów na Morzu Bałtyckim i lądzie w wyniku prowadzonych prac poszukiwawczych, pozyskanie nowych aktywów produkcyjnych w Norwegii, zwrot kapitału zaangażowanego w projekt Yme oraz kontynuacja i rozwój wydobycia na Litwie. 

W obszarze operacyjnym i handlowym realizacja celów strategicznych i osiąganie wyznaczonych na 2012 r. wskaźników przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami. Udział w krajowym rynku paliw (olej napędowy, benzyna, LOO) Grupy Kapitałowej LOTOS wzrósł o 0,4 pp. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 34% i przekraczając poziom wyznaczony dla celu strategicznego. Udział w rynku detalicznym (olej napędowy, benzyna) wzrósł do 8%. Realizacja celu strategicznego będzie przebiegała w oparciu o dalszy rozwój sieci w segmencie Premium, w tym stacji autostradowych, oraz intensywny rozwój ekonomicznej sieci stacji LOTOS Optima.

Podejmowane działania rozwojowe koncentrują się na zwiększaniu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez innowacyjny i zrównoważony rozwój z poszanowaniem zasad i wartości reprezentowanych przez interesariuszy. Wysokie ceny ropy i niestabilna sytuacja na rynkach walutowych sprawiają, iż posiadanie wysokiego udziału własnego wydobycia w stosunku do przerabianego przez rafinerię surowca, działa stabilizująco oraz podnosi rentowność naszej działalności. Dążymy do zbudowania pionowo zintegrowanego, efektywnego ekonomicznie podmiotu gospodarczego, co wymusza angażowanie się w optymalny rozwój także pozostałych segmentów.

Prognozy

Główne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS do 2020 r. pozostają zgodne z określonymi w 2010 r. Należą do nich:

 • dalsza optymalizacja modelu zarządzania w celu osiągnięcia najwyższej efektywności,
 • dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie około 330 mln boe,
 • zwiększenie wydobycia do około 100 tys. boe/dzień (ekwiwalent 5 mln ton ropy rocznie),
 • utrzymanie minimum 30% udziału w krajowym rynku paliw,
 • sprzedaż przewyższająca o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS,
 • uzyskanie minimum 10% udziału w krajowym rynku detalicznym,
 • dalsza poprawa efektywności ekonomicznej przerobu surowca zapewniająca pełne wykorzystanie posiadanych aktywów,
 • dążenie do optymalizacji gospodarki energetycznej rafinerii poprzez rozszerzenie powiązań z innymi systemami energetycznymi.

Kluczowe działania w ramach budowania naszego potencjału wydobywczego po 2015 r. obejmują:

 • kontynuację wydobycia z posiadanych złóż,
 • zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 przy współpracy z firmą CalEnergy Resources Poland i uruchomienie produkcji gazu ziemnego,
 • kontynuację prac poszukiwawczych na posiadanych koncesjach w celu rozpoznania perspektywicznych struktur, a następnie zagospodarowania i rozpoczęcia wydobycia ze zidentyfikowanych prospektów,
 • rozbudowę portfela aktywów poszukiwawczych: pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych w oparciu o złożone wnioski i udział w rundach przetargowych, a także monitorowanie obszarów koncesji poszukiwań niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu na terenie Polski w aspekcie możliwości pozyskania udziałów na wyselekcjonowanych obiektach,
 • kontynuację i rozwój potencjału wydobywczego na Litwie: intensyfikację programu wierceń na istniejących złożach oraz prace poszukiwawcze celem zagospodarowania nowych obszarów i analizy potencjału niekonwencjonalnego.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×