Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

List Wiceprezesa Zarządu

 

Szanowni Interesariusze,

Rok 2012 okazał się okresem spowolnienia gospodarczego, zmiennych notowań walut i marż z notowań produktów naftowych. Przy trudnych warunkach zewnętrznych, na które złożyły się rozchwiane dekoniunkturą i problemami z płynnością finansową gospodarki państw Unii Europejskiej i wykazujące umiarkowany sceptycyzm światowe rynki finansowe oraz tarcia  polityczne w różnych regionach świata, skutkujące fluktuacją cen ropy naftowej, zrealizowaliśmy solidny wynik netto na poziomie ok. 923 mln zł.

Po czterech kwartałach 2012 roku wypracowaliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 33 mld zł., tj. o 13% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Raportowany zysk operacyjny koncernu to 301 mln zł, zaś wynik operacyjny po wyeliminowaniu zaburzających go zdarzeń jednorazowych i z uwzględnieniem efektu LIFO wyniósł 1,3 mld zł i był aż o 131% wyższy niż w 2011 roku.

W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym, którego rozwój jest istotnym elementem obowiązującej strategii biznesowej, doszło do kilku istotnych wydarzeń. Zawarliśmy umowę inwestycyjną z CalEnergy Resources w sprawie wspólnego zagospodarowania naszych złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim. Na Litwie przejęliśmy pełną kontrolę nad spółką wydobywczą UAB Manifoldas, należącą do grupy kapitałowej AB Geonafta, której zakup finalizowaliśmy w 2011 roku.

Wynik 2012 roku został obciążony i mocno zniekształcony odpisem w wysokości 935 mln zł, aktualizującym wartość udziałów Grupy LOTOS w projekcie Yme na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, wynikającym ze znacznego opóźnienia w jego realizacji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 2013 roku operator złoża Talisman Energy i właściciel platformy firma SBM Offshore zawarły porozumienie w sprawie usunięcia wadliwej platformy za złoża, co otwiera nam możliwość dalszego rozwijania projektu bądź sprzedaży posiadanych w nim udziałów.

Drugim istotnym filarem strategii jest segment produkcji i handlu. W trakcie roku Grupa LOTOS wykorzystała zdolności przerobowe nowoczesnej rafinerii na poziomie przewyższającym 92%. Osiągnięta dzięki rozbudowie elastyczność operacyjna skonfigurowanych po Programie 10+  instalacji rafinerii  umożliwiła szybką adaptację do otoczenia rynkowego. Przerób ropy naftowej zanotował kolejny rekord na poziomie 9,7 mln ton, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z zeszłym rokiem. Nastąpiła dalsza poprawa struktury uzysków na korzyść wysokomarżowych produktów, szczególnie benzyn, paliwa lotniczego i LPG. Przy okazji wagi, jaką niesie ze sobą Program 10+, warto jest również podkreślić bezpieczeństwo finansowe. Mimo, że obsługa zadłużenia powstałego w celu sfinansowania Programu 10+ nadal obciąża finanse Spółki, to modernizacja dokonana dzięki dodatkowym środkom, pozwoliła Grupie LOTOS znaleźć się w czołówce najbardziej zaawansowanych technologicznie i efektywnych rafinerii europejskich. W 2012 roku znacząco zmniejszyliśmy poziom zadłużenia, dzięki czemu relacja długu netto do kapitałów własnych obniżyła się do 68% z 90% w roku poprzednim.

Warto odnotować fakt uruchomienia zasilania rafinerii gdańskiej gazem ziemnym w 2012 roku, na bazie którego kreowane są dalsze przedsięwzięcia podnoszące zyskowność procesu przerobu ropy naftowej oraz sprawność energetyczną zakładu.

Umacnianie wiodących kanałów sprzedaży i aktywne poszukiwanie możliwości wzrostu sprzedaży poskutkowało w 2012 roku zwiększeniem udziału marki LOTOS w krajowym rynku paliw do poziomu 34,3%.

Intensywnie rozbudowywaliśmy sieć stacji paliw LOTOS do 405 obiektów na koniec 2012 roku, w tym 101 stacji pod ekonomiczną marką LOTOS Optima, co dla Spółki oznacza podwojenie liczby placówek w tym segmencie w porównaniu z 2011 rokiem. Nasz udział w rynku detalicznym osiągnął 8% na koniec 2012 roku. W związku z niestabilną sytuacją gospodarczą w Europie, Spółka zdecydowała się wdrożyć Program Optymalnej Ekspansji na rok 2012, który zakładał uruchomienie szeregu projektów poprawiających efektywność funkcjonowania koncernu, przy zachowaniu realizacji kluczowych projektów strategicznych. Na koniec 2012 roku efekt programu uwzględniający działania proefektywnościowe, oszczędności kosztowe oraz planowane inwestycje wyniósł w Grupie Kapitałowej LOTOS 446 mln zł.

Wyniki osiągnięte w 2012 roku i stabilna sytuacja finansowa będą bezpieczną bazą dla realizacji ambitnych projektów rozwojowych w najbliższych latach, co przyczyni się do poprawienia pozycji konkurencyjnej Grupy LOTOS, umacniając tym samym fundamenty do dalszego kreowania wartości dla akcjonariuszy Spółki.
 

Z wyrazami szacunku,
 

Mariusz Machajewski

 

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych
Grupa LOTOS S.A.

 

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×