Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Szanowni Państwo,

Był to kolejny dobry rok dla Grupy LOTOS.
Spółka podtrzymała i rozwinęła tradycję wzrostu w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Wyniki osiągnięte przez LOTOS w 2012 roku budzą uznanie i jednocześnie skłaniają do optymizmu w sprawie przyszłego rozwoju firmy.

Przychody Grupy LOTOS w ubiegłym roku wyniosły 33,1 mld zł, czyli były o ponad 13% wyższe niż w 2011 roku. Ogromną satysfakcję daje wzrost przerobu ropy naftowej do rekordowego poziomu 9,7 mln ton. Za jeszcze istotniejszy uważam wzrost o ponad 15% wydobycia ropy naftowej, do poziomu 262 tys. ton. Nie jest to jeszcze docelowa skala, ale silny dowód na konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju, w której fundamentalnym kierunkiem jest właśnie wzrost własnego wydobycia, do którego powinna istotnie przyczynić się współpraca z PGNiG. 

Warto wspomnieć o wysokich wpłatach z tytułu zobowiązań podatkowych. Budżet państwa otrzymał od Grupy LOTOS prawie 9,5 mld zł z tytułu różnego rodzaju podatków. Bardzo duże wpłaty otrzymały też władze samorządowe, gminy, powiaty i województwa.

Na uwagę zasługuje systematyczne zwiększanie wydajności poszczególnych instalacji i ich bardzo wysoka dostępność na poziomie 99,2%. LOTOS nie zakończył modernizacji rafinerii po zamknięciu Programu 10+, ale nadal kontynuuje ją z sukcesami. Dzięki twórczym koncepcjom inżynierom LOTOSU, usprawniono instalację hydrokrakingu MHC, dla której zwiększono wydajność konwersji z projektowych 60 do 85%. Uruchomiono też produkcję ksylenów, wysokomarżowego półproduktu petrochemicznego, na który jest duże zapotrzebowanie. 

Dynamiczny rozwój sieci stacji paliw służył systematycznemu zwiększeniu udziału Grupy LOTOS w rynku detalicznym, który w 2012 roku wyniósł 8%. Na koniec ub. r. w barwach LOTOSU działało łącznie 405 stacji, z czego 101 to placówki LOTOS Optima.

Zarząd Grupy LOTOS charakteryzuje się wysoką sprawnością funkcjonowania również w trudnym otoczeniu rynkowym.  Równie istotną cechą jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany koniunktury. W 2012 roku Zarząd wprowadził plan efektywnościowo-oszczędnościowy: Program Optymalnej Ekspansji. W jego wyniku wygenerowano oszczędności na poziomie  446 mln zł, choć plan zakładał 257 mln zł. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obniżenie kosztów nie zakłóciło dynamiki rozwoju Grupy.

W dobrze przemyślanych koncepcjach rozwojowych Grupy LOTOS znalazł się nowy obszar. Porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach otwiera drogę do uruchomienia kompleksu petrochemicznego na terenie rafinerii, co przyniesie silną i korzystną synergię możliwości technicznych LOTOSU i Azotów.

Za szczególnie ważną uważam wysoką jakość zarządzania Grupą Kapitałową LOTOS. Ten kluczowy dla oceny możliwości przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa czynnik jest utrzymywany na znakomitym poziomie, co nie jest proste przy wyzwaniach stawianych przez coraz bardziej konkurencyjny rynek. W procesie tym występują silne akcenty etyki, zrozumienia nowoczesnej formuły społecznej odpowiedzialności biznesu oraz bardzo sprawna komunikacja tak z pracownikami, jak i światem zewnętrznym. Grupa LOTOS to firma oparta o kulturę wartości. Profesjonalizm, szacunek, transparentność i współpraca, to zasady określone w firmie jako najważniejsze. Suma ich wszystkich jest bardzo silnym atutem Grupy LOTOS.

Przy dużej dozie niepewności dotyczącej sytuacji makroekonomicznej można mieć pewność, że przyszłość Grupy LOTOS budowana jest na silnych fundamentach. Nowoczesna technologia, bardzo sprawne zarządzanie oraz silny duch wspólnoty łączący pracowników otwierają nowe perspektywy wzrostu i gwarantują sukces rynkowy.

Z poważaniem,

Wiesław Skwarko - podpis

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×