Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

List Prezesa Zarządu

 

Szanowni Państwo

Z nieukrywaną satysfakcją przekazuję w Państwa ręce Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy 2012.

Spowolnienie gospodarcze w wielu krajach Europy zaczęło przeradzać się w recesję. Złe wiadomości płynące ze sfery ekonomicznej zaalarmowały konsumentów, którzy znacząco zmniejszyli wydatki na codzienne potrzeby. Te wydatki to także paliwa do samochodów. Zachodnia Europa przeżyła minione 12 miesięcy w strachu przed załamaniem strefy Euro i w warunkach nieustannej huśtawki kursów walut. Dla przedsiębiorstwa importującego surowiec, takie skoki są niezwykle szkodliwe. Cena ropy naftowej utrzymała się na wysokim poziomie ok. 100 USD/baryłkę, co przy szybkiej zmienności kursów i statycznym zapotrzebowaniu na paliwa było dla firm naftowych dużym wyzwaniem.

W tych trudnych warunkach potwierdziła się słuszność naszej strategii. Przewidzieliśmy, że przy rynku pełnym wyzwań i wysokich cenach ropy, największe szanse na sukces mają najlepiej wyposażone rafinerie. Grupa LOTOS po ukończeniu Programu 10+, należy do ścisłej czołówki technologicznej europejskich i światowych rafinerii. Odpowiednio wcześnie podjęte działania pozwoliły nam w 2012 roku zwiększyć zarówno produkcję, jak i udział w rynku, a także wypracować bardzo dobre wyniki finansowe. Był to z całą pewnością kolejny rok, w którym zwiększyliśmy wartość firmy i wzmocniliśmy podstawę dalszego rozwoju.

Z satysfakcją mogę przyznać, iż lista naszych ubiegłorocznych sukcesów jest długa. Osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży 33,1 mld zł, które były o 13% wyższe niż rok wcześniej. Na ten wynik złożył się rekordowy poziom przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii, który w 2012 roku wyniósł 9,7 mln ton, czyli o 5,6% więcej niż w 2011 roku. Wyższy o 15,1% w stosunku do roku poprzedniego był poziom wydobycia ropy naftowej, której z własnych źródeł pozyskaliśmy 262 tys. ton. Zysk netto wyniósł 923 mln zł, co oznacza wzrost o 42% rok do roku.

Grupa LOTOS zapłaciła w 2012 roku prawie 9,5 mld zł w ramach zobowiązań podatkowych. Znaczna część tej kwoty (9,37 mld zł) trafiła do budżetu państwa. Z rozbudowy rafinerii i rosnącej produkcji paliw oraz innych produktów LOTOSU skorzystały także władze gminy, powiatu i województwa. W sumie w ub. r. samorządy otrzymały z tego 85,3 mln zł. Wpłaty podatkowe Grupy LOTOS nieustannie rosną. W okresie 2009-2012 zwiększyły się one prawie o 1,5 mld zł. 

Grupa LOTOS umocniła się na rynku detalicznej sprzedaży paliw. Najszybciej rozwijającą się siecią w Polsce była LOTOS Optima. W sumie w końcu 2012 r. działało w Polsce pod marką LOTOS 405 stacji, w tym 101 pod marką LOTOS Optima. Klienci stacji paliwowych LOTOS wysoko cenią nie tylko najwyższą jakość paliw i olejów, ale też przyjazną i pomocną atmosferę. Rankingi satysfakcji konsumentów potwierdzają te obserwacje.

Dobrze rozwija się działalność Grupy LOTOS w dziedzinie poszukiwania i wydobycia ropy. Operacje z tego zakresu skoncentrowane zostały w spółce LOTOS Petrobaltic. Spółka stworzyła własną grupę kapitałową, zrzeszającą kilkanaście podmiotów zależnych. Prowadzą one wydobycie lub mają w przyszłości zapewnić Grupie LOTOS dostęp do ropy znajdującej się pod dnem Bałtyku, na norweskim szelfie Morza Północnego i Morza Norweskiego oraz na Litwie. Zgodnie z planami strategicznymi, wydobycie Grupy LOTOS osiągnie 1,2 mln ton w 2015 roku.

Dzięki innowacyjnym koncepcjom pracowników rafinerii usprawniono działanie instalacji hydrokrakingu MHC, przez co produkuje ona znacznie więcej wysokiej jakości paliw niż przewidywał projekt. Instalacja pracuje z konwersją ok. 85% i wysoko przekracza założenia projektowe, które zakładały 60%.

Ruszyła też produkcja ksylenów służących m.in. do produkcji poliestrów. Ksyleny są szczególnie poszukiwane na rynku międzynarodowym z uwagi na szybko rosnącą produkcję opakowań.

Wartość marki LOTOS wyceniono w rankingu polskich marek na ponad 1 mld zł, co oznacza czterokrotny wzrost od 2004 roku. Szereg wyróżnień krajowych i międzynarodowych, jakie nam przyznano, potwierdzają doskonały odbiór marki przez rynek i opinię publiczną. Wśród największych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej LOTOS sklasyfikowano na 6. miejscu.

Strategia rozwoju LOTOSU przewiduje działania wykorzystujące dotychczasowy potencjał i jednocześnie otwierające nowe pole ekspansji. Służy temu zawarte porozumienie z PGNiG w dziedzinie współpracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż tradycyjnych i niekonwencyjnych. LOTOS Petrobaltic wspólnie z CalEnergy Resources zagospodaruje położone na Morzu Bałtyckim złoża gazowe B4 i B6, zawierające do 4 mld m3 gazu.

W końcu ubiegłego roku zostało zawarte porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach w sprawie wstępnego studium wykonalności dwóch alternatywnych kierunków rozwoju – pierwszego poprzez budowę instalacji krakingu parowego oraz drugiego zakładającego budowę kompleksu aromatów. Realizacja tego projektu będzie logicznym wykorzystaniem zarówno warunków terenowych, technicznych oraz półproduktów w rafinerii, jak też odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

W działalności Grupy LOTOS wielką uwagę zwracamy na skutki społeczne i elementy etyczne. W 2012 r. wszyscy pracownicy mieli możliwość stworzenia wizji etycznej LOTOSU, która określa system wartości, jakim powinni kierować się w swojej pracy ludzie na każdym stanowisku. Profesjonalizm, szacunek, transparentność i współpraca, to zasady określone jako najważniejsze. Grupa LOTOS jest powszechnie uważana za świetnie funkcjonującą firmę w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu, a sponsoring sportowy w wykonaniu LOTOSU stał się modelem nowoczesnych relacji przedsiębiorstw i sportu.

Mimo imponujących rozmiarów naszej organizacji, Grupę LOTOS cechuje duża elastyczność działania, tak ważna w warunkach ciągłej zmiany otoczenia. Potrafimy szybko reagować i wprowadzać rozwiązania, które gwarantują bezpieczną realizację głównych projektów rozwojowych grupy kapitałowej w trudnej i mało stabilnej sytuacji makroekonomicznej. Przykładem jest wprowadzony na początku 2012 r. efektywnościowo-oszczędnościowy Program Optymalnej Ekspansji, który w ciągu roku przyniósł oszczędności sięgające 446 mln zł. Ważnym elementem wspierającym realizację przyjętych w strategii rozwoju działań, będzie uruchomiony Program Efektywność i Rozwój 2013-2015. Jego założenia koncentrują się na podniesieniu efektywności i umożliwieniu wszystkim spółkom Grupy Kapitałowej LOTOS dalszego dynamicznego rozwoju.

Szanowni Państwo,

bardzo dobre wyniki cieszą, ponieważ są ilustracją trafnie podjętych decyzji biznesowych. Jednak biorąc pod uwagę brak perspektyw szybkiej poprawy otoczenia makroekonomicznego i przyspieszenia rozwoju gospodarczego w Europie, chcę szczególnie zwrócić Państwa uwagę na szereg zdarzeń minionego roku, które będą budować wartość naszej organizacji również w kolejnych latach. W 2013 r. LOTOS wchodzi uzbrojony w wiedzę i doświadczenie z działania w poprzednich kryzysowych okresach. Świetnie wyszkoleni, oddani swojej pracy i swojej firmie specjaliści, powszechna świadomość jasnej, realistycznej strategii rozwoju oraz wysoka jakość zarządzania przedsiębiorstwem, stwarzają nie tylko pewność przetrwania Grupy LOTOS w dobrym stanie. Dają gwarancję jej rozwoju i sukcesów rynkowych.

 

 

Z poważaniem

 

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×