Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Plany rozwoju

 

W 2012 r. zawarliśmy dwa istotne porozumienia, które wspierać będą w nadchodzącym czasie realizację naszej strategii w segmencie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej.  

Współpraca z PGNiG

We wrześniu 2012 r. zainicjowaliśmy współpracę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także współpracy handlowej. Celem porozumienia jest zintensyfikowanie prac poszukiwawczych na terenie Polski. Przeanalizowaliśmy potencjał wydobywczy siedmiu koncesji poszukiwawczych należących do PGNiG. Do dalszych badań wytypowaliśmy cztery obszary koncesyjne położone w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. W kolejnym etapie współpracy opracowany zostanie program działań na wybranych koncesjach wraz z oceną ekonomiczną projektów. Program określi niezbędne prace w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszukiwawczo-wydobywczych, mających na celu odkrycie i potwierdzenie zasobów oraz wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.

Porozumienie z CalEnergy Resources

W październiku 2012 r. LOTOS Petrobaltic wspólnie z CalEnergy Resources Poland zawarły umowę dotyczącą wspólnego zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6. Projekt przewiduje współpracę w formule spółki celowej (po wniesieniu do niej koncesji), w której udział w zysku i kosztach będzie kształtował się na poziomie 51% dla LOTOS Petrobaltic oraz 49% dla CalEnergy Resources. Zgodnie z programem prac przygotowawczych pozyskanie danych sejsmicznych i wybór wstępnej koncepcji zagospodarowania zaplanowano na lata 2013-2014. Po zakończeniu tego etapu, partnerzy będą mogli podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną odnośnie zagospodarowania złóż. Przedsięwzięcie pozwoli LOTOS Petrobaltic na realizację prac poszukiwawczych i zagospodarowanie także innych zasobów, które potencjalnie mogą zostać połączone ze złożami B4 i B6.

W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym planujemy w 2013 r. następujące działania:

Polska

Morze Bałtyckie:

  • kontynuowanie procesu zagospodarowania złoża ropy naftowej B8: wiercenie dwóch otworów produkcyjnych, proces organizacji finansowania, projektowanie techniczne i kontraktacja, 
  • bezpieczne kontynuowanie wydobycia ropy naftowej ze złoża B3: naprawa platformy bezzałogowej PG-1 i restart produkcji z węzła PG-1,
  • przygotowanie do zagospodarowania złóż gazu ziemnego B4 i B6 we współpracy z CalEnergy Resources: prace sejsmiczne na koncesjach poszukiwawczych Gaz Południe i Gaz Północ, w ramach których znajdują się złoża gazowe B4 i B6, pod kątem uściślenia i modyfikacji koncepcji gospodarowania złóż,
  • zagospodarowanie obiektu B28S: wiercenie otworu poszukiwawczego dla potwierdzenia występowania węglowodorów i w przypadku pozytywnych wyników, rozpoczęcie procesu zagospodarowania obiektu,
  • kontynuowanie prac poszukiwawczych w celu rozpoznawania perspektywicznych struktur na pozostałych koncesjach.

Na lądzie:

  • współpraca z PGNiG w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

Norwegia

  • zabezpieczenie strategicznych interesów Grupy Kapitałowej LOTOS w ramach projektu Yme i działania w celu odzyskania kapitału zaangażowanego w projekt,
  • działania ukierunkowane na zakup złoża produkcyjnego w ramach realizacji strategii wzrostu wydobycia i zarazem optymalnego scenariusza odzyskania środków zamrożonych w projekt Yme.

Litwa

  • zwiększenie i utrzymanie wydobycia ropy naftowej na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie,
  • kontynuacja prac wiertniczych: wykonanie pięciu nowych otworów produkcyjnych, kontynuacja prac poszukiwawczych również w zakresie potencjału niekonwencjonalnego.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×