Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Akcjonariat

 

Kapitał akcyjny Grupy LOTOS składa się z 129.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiada prawo do dywidendy.

Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
Stan na 31.12.2012 r. oraz na 31.12.2011 r.
Akcjonariusze Liczba
akcji/głosów
Wartość
nominalna akcji (zł)
Udział w kapitale
podstawowym (%)
Skarb Państwa 69.076.392 69.076.392 53,19
Pozostali akcjonariusze 60.796.970 60.796.970 46,81
Łącznie 129.873.362 129.873.362 100,00

Z końcem 2011 r. Skarb Państwa posiadał łącznie 69.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS, reprezentujących 53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.   

W raportowanym roku nie doszło do zmian w strukturze najważniejszych akcjonariuszy.

Stan posiadania akcji Grupy LOTOS przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
Stan na 31.12.2012 r.
Osoby Liczba akcji  Wartość nominalna (zł)
Zarząd, w tym: 9.636 9.636
Marek Sokołowski 8.636 8.636
Zbigniew Paszkowicz 1.000 1.000
Rada Nadzorcza 0 0
Łącznie 9.636 9.636

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×