Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Interesariusze

 

W Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 2012-2015 wskazaliśmy trzy kluczowe grupy naszych interesariuszy. Każda z nich jest przez nas uwzględniana w procesach decyzyjnych, w wyniku których wywieramy rzeczywisty lub potencjalny wpływ na ich przedstawicieli. Staramy się budować pozytywne relacje z nimi wszystkimi, mimo że skala i charakter tego wpływu oraz adresowanych wobec nas oczekiwań są różne. 

Poszczególne grupy interesariuszy zostały przez nas wyłonione w toku prac nad Strategią społecznej odpowiedzialności podjętych w 2011 r. Wtedy też uwzględniliśmy ich reprezentację w procesie konsultacji założeń naszych celów strategicznych w obszarze społecznej odpowiedzialności. W toku realizacji Strategii dokonujemy okresowej ewaluacji poszczególnych projektów społecznych m.in. poprzez badanie opinii beneficjentów naszych działań.

KLUCZOWE GRUPY INTERESARIUSZY GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS
OTOCZENIE WEWNĘTRZNE OTOCZENIE SPOŁECZNE OTOCZENIE RYNKOWE

Pracownicy

Spółki grupy kapitałowej

Organizacje związkowe

Rada Pracowników

Społeczności lokalne

Organizacje pozarządowe

Jednostki samorządu terytorialnego

Administracja rządowa

Instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne

Organizacje pracodawców

Media

Środowisko przyrodnicze

Wykonawcy i podwykonawcy  

Dostawcy  

Odbiorcy i klienci

Partnerzy biznesowi

Firmy konkurencyjne

Organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe

Organizacje kontrolne i monitorujące

Uczestnicy rynku kapitałowego

W celu odpowiedzialnego i zgodnego z oczekiwaniami budowania relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy wykorzystujemy zróżnicowany zasób metod i narzędzi komunikacji. O wadze, jaką przykładamy do doskonalenia praktyk komunikacyjnych, świadczy poświęcenie przez nas miejsca tym zagadnieniom także w obowiązującym od 2013 r. Kodeksie etyki.

Skuteczna komunikacja, ukierunkowana na zrozumienie stawianych celów i powierzanych zadań, ma kluczowy wpływ na efektywność naszej pracy. Staramy się, aby zasady przepływu informacji w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS były czytelne i dokładnie określone. W relacjach między pracownikami cenimy nastawienie na porozumienie i współdziałanie, przejawiające się otwartością i profesjonalizmem w komunikacji oraz aktywnym poszukiwaniem informacji zwrotnych. Odpowiadamy na zgłaszane propozycje usprawnienia komunikacji wewnętrznej, a także doskonalimy umiejętności interpersonalne pracowników. Stawiamy sobie za cel również odpowiedzialne i otwarte komunikowanie z zewnętrznymi partnerami, z poszanowaniem ich dobrego imienia i podjętych zobowiązań.

Źródło: Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS

Wybrane narzędzia i metody budowania w 2012 r. relacji z interesariuszami
GŁÓWNE KATEGORIE INTERESARIUSZY FORMY ZARZĄDZANIA RELACJAMI ISTOTNE ZMIANY W RELACJI DO 2011 R.
Pracownicy Spotkania bezpośrednie, platforma intranetowa, kioski intranetowe, serwis mobilny, gazeta wewnętrzna, szkolenia, badanie opinii. Wprowadziliśmy serwis intranetowy na urządzenia mobilne oraz uruchomiliśmy intranet w języku angielskim w celu zapewnienia dostępu do bieżących informacji pracownikom spółek działających w Norwegii i na Litwie. Dążyliśmy także do rozwoju systemu konsultacji społecznych w ramach całej grupy kapitałowej.
Społeczności lokalne Programy i akcje społeczne, serwis internetowy, badanie opinii, spotkania konsultacyjne z przedstawicielami społeczności. Rozwijaliśmy komunikację w serwisach społecznościach Facebook i YouTube poprzez stworzenie odpowiednich profili korporacyjnych. Stworzyliśmy sekcję poświęconą zrównoważonemu rozwojowi w serwisie internetowym.
Organizacje pozarządowe Spotkania bezpośrednie, programy społeczne, serwis internetowy, raport roczny, badanie opinii. Zostaliśmy partnerem Forum Inicjowania Rozwoju – innowacyjnej platformy współpracy trzech sektorów na Pomorzu. Przeprowadziliśmy warsztaty CSR we współpracy z wyspecjalizowaną organizacją pozarządową.
Uczestnicy rynku kapitałowego Raporty bieżące i okresowe, raport roczny, spotkania bezpośrednie, konferencje, telekonferencje, serwis internetowy, Dzień analityka i inwestora. Rozbudowaliśmy oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w raporcie rocznym oraz sekcję Ład korporacyjny w profilu inwestorskim w serwisie internetowym o kwestie etyki w biznesie i działań podejmowanych w ramach Programu etycznego.
Administracja publiczna Raport roczny, lobbing, spotkania bezpośrednie, konferencje. Aktywnie uczestniczyliśmy  w procesie konsultacyjnym i legislacyjnym w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących sektora energii.
Klienci Infolinia, serwis internetowy, informacje udostępniane poprzez produkty, kontakt bezpośredni, akcje społeczne poprzez program lojalnościowy, badania satysfakcji. Wprowadziliśmy jednolity model badania satysfakcji klientów grupy kapitałowej. Ujednoliciliśmy także proces reklamacyjny. Opracowaliśmy projekt wdrożenia systemu zarządzania kontaktami z klientami, umożliwiającego ustalenie syntetycznych wskaźników ich obsługi.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×