Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skład Zarządu

 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego

Zgodnie z postanowieniami Statutu Grupy LOTOS Zarząd może liczyć od trzech do siedmiu członków. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która również określa liczbę członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

Skład Zarządu Grupy LOTOS w 2012 r. przedstawiono poniżej.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do końca VII kadencji:

Imię i nazwisko Funkcja
Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

W związku z upływem VII kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza w postępowaniu kwalifikacyjnym dokonała wyboru pięciu członków Zarządu VIII wspólnej kadencji, której bieg rozpoczął się 28 czerwca 2012 r.

W okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Imię i nazwisko Funkcja
Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Zbigniew Paszkowicz  Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu w innych spółkach w 2012 r.
Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Grupy LOTOS Spółka Funkcja w spółce Okres pełnienia funkcji
Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu LOTOS Exploration and Production Norge AS Przewodniczący Rady Dyrektorów 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu AB LOTOS Geonafta Przewodniczący Rady Dyrektorów 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu LOTOS Czechowice S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu RCEkoenergia Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu * LOTOS Petrobaltic S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej ** 18.01-3.10.2012 r. **
Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu * LOTOS Petrobaltic S.A. Prezes Zarządu  3.10.-31.12.2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu

* w Zarządzie Grupy LOTOS od 28.06.2012 r.
** od 6.07.2012 r. do 3.10.2012 r. oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A.; 3.10.2012 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej LOTOS Petrobaltic; 3.10.2012 r. został powołany do Zarządu LOTOS Petrobaltic wraz z powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu (do dnia sporządzania niniejszego raportu).

Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 12 marca 2002 r.

Zarządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o.o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w latach 1994-1996 pełnił funkcję Wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.

×

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 19 czerwca 2006 r.

Zarządza głównie całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, a także całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych, ponosząc odpowiedzialność w tym zakresie działania.

Ponadto sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją działalności w zakresie zawierania umów, wyboru i oceny kontrahenta oraz rozwoju systemów informatycznych i usług telekomunikacyjnych.

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W 1997 r. rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS), od 1999 r. kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był również Prokurentem Spółki.

×

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 28 czerwca 2012 r.

Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym nadzoruje działalność spółek wspomnianego segmentu oraz ponosi odpowiedzialność za działania w tym zakresie.

W 1989 r. ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiej Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w Ośrodku Wyższych Studiów Ropy Naftowej i Silników Spalinowych.  Od 1992 r. zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej S.A., jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS, a w 2006 r. został Dyrektorem ds. Rozbudowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Od kwietnia 2011 r. do listopada 2012 r. pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS.

×

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 19 kwietnia 2002 r.

Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii, pionu inwestycji (związanych z rozwojem technicznym i technologicznym) oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. (W latach 2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+). Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 r. Od 1990 r. jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej  (PRT) w latach 1996-2000. Od połowy 2000 r. do kwietnia 2002 r. pracował jako Szef Służb Technicznych. Ponadto od kwietnia 2000 r. marca 2002 r. pełnił funkcję Prokurenta Spółki. W kwietniu 2002 r. został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS, będąc jednocześnie Dyrektorem ds. Produkcji i Rozwoju.

×

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 1 lipca 2009 r.

Zarządza całokształtem spraw związanych z efektywnym zarządzaniem procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1980 r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 był zatrudniony w KMW Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do 1986 r. przebywał w USA jako Kierownik Kontraktu. W 1986 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach 1987-1989 pełnił funkcję Export Managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zachodnim. Od 1989 r. prowadził własną działalności gospodarczą, m.in. w Easey Garments UK Ltd. (Easy Jeans) jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W 2002 r. związał karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej. Od października 2008 r. do lutego 2009 r. sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. pracował w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A., tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie, obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu.

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×