Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wynagradzanie Zarządu

 

Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (50% liczby akcji) w stosunku do Grupy LOTOS, w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu zastosowanie ma Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu jest Walne Zgromadzenie. Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu pozostaje w gestii Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień Statutu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza 13 listopada 2009 r. ustaliła wysokość wynagrodzenia wiceprezesów Zarządu Spółki na poziomie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia prezesa Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, 17 grudnia 2009 r. określiło zasady wynagradzania prezesa Zarządu Spółki na tym samym poziomie.

Ponadto zgodnie z indywidualnymi umowami o pracę, w czasie ich obowiązywania, członkom Zarządu Spółki przysługują świadczenia dodatkowe, obejmujące koszty polisy ubezpieczenia na życie oraz ponadstandardową opiekę medyczną w niepublicznej placówce opieki zdrowotnej zarówno w kraju, jak i zagranicą dla członka Zarządu oraz jego rodziny.

Jednocześnie, zgodnie Ustawą z dnia 3 marca 2000 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22, poz. 259), członkom Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna, której maksymalna wysokość to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym jej przyznanie.

Decyzję o przyznaniu nagrody rocznej prezesowi Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. W przypadku pozostałych członków Zarządu decyzję o przyznaniu nagrody rocznej podejmuje Rada Nadzorcza. Nagroda roczna może zostać przyznana pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy spółka:

  • poprawiła wyniki finansowe,
  • wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,
  • efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju,
  • nie przekroczyła maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

Uprawnionym do otrzymania nagrody rocznej jest członek Zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przywołanej „ustawy kominowej”, członkom Zarządu w 2012 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w IV kwartale 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu w 2012 r.
Imię i nazwisko Kwota (zł)
Paweł Olechnowicz 319.182,98
Marek Sokołowski 314.917,05
Mariusz Machajewski 319.259,00
Maciej Szozda 322.459,30
Zbigniew Paszkowicz 129.207,60
Łącznie 1.405.025,93

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×