Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skład Rady Nadzorczej

 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólny okres trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych jej członków. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. 

Niezależnie od powyższego Skarb Państwa uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (KSH) przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Ponadto, stosownie do zapisów Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zgodnie z zasadą zawartą w dziale I pkt 6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Obecnie Rada Nadzorcza Grupy LOTOS liczy sześciu członków, w tym dwie kobiety i czterech mężczyzn. 

1 Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki w odniesieniu do §11 ust. 1; do dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki w KRS, tj. do 17 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS mogła liczyć od sześciu do dziewięciu członków.

Od 1 do 27 stycznia 2012 r. skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja
Wiesław Skwarko Przewodniczący
Rafał Wardziński Wiceprzewodniczący
Oskar Pawłowski Sekretarz
Leszek Starosta Członek
Małgorzata Hirszel Członek
Michał Rumiński Członek

Rafał Wardziński, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, złożył 27 stycznia 2012 r. oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie, co spowodowało, iż skład osobowy tego organu spadł poniżej przewidzianej wówczas Statutem minimalnej liczby sześciu osób. Skutkiem tego od 27 stycznia 2012 r. do czasu uzupełnienia składu Rada Nadzorcza nie mogła wykonywać obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki. Utrata bytu przez Radę Nadzorczą, jako organu Spółki, nie wpłynęła jednak na mandaty pozostałych jej członków, którzy po uzupełnieniu składu nadal pełnią swoje funkcje.

W związku z zaistniałymi okolicznościami, 29 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do składu organu nadzorczego Agnieszkę Trzaskalską i Marcina Majeranowskiego oraz odwołując Leszka Starostę.

Od 29 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja
Wiesław Skwarko Przewodniczący
Marcin Majeranowski Wiceprzewodniczący
Oskar Pawłowski Sekretarz
Małgorzata Hirszel Członek
Agnieszka Trzaskalska Członek
Michał Rumiński Członek
Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS
w latach 2009-2012
Rok Okres Ogólna liczba członków Liczba kobiet Liczba mężczyzn
2010 r. 1.01.-11.02. 7 1 6
11.02.-29.03. 7 1 6
29.03.-28.06. 6 1 5
28.06.-31.12. 8 2 6
2011 r. 1.01.-27.06. 8 2 6
27.06.-8.11. 7 2 6
8.11.-31.12. 6 1 5
2012 r. 1.01.-27.01. 6 1 5
27.01.-29.02. 5 1 4
29.02.-31.12. 6 2 4

Członek Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2008 r.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, tym samym zgodnie z przyznanymi kompetencjami administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Jednocześnie uczestniczy w pracach komitetów Rady Nadzorczej, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz będąc członkiem Komitetu Audytu.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego).

W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999 r. sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. Od 10 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 r. do końca kwietnia 2011 r. sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27 października 2010 r. do 31 lipca 2012 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu. Od 10 września 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

×

Członek Rady Nadzorczej od 29 lutego 2012 r.

Od 8 marca 2012 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i w związku z powyższym ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przewodniczącego Rady wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, o ile zostanie upoważniony do tego przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności. Jednocześnie uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju, Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu.

Decyzją Rady Nadzorczej z 11 stycznia 2013 r. delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją programu rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS i wykonaniem jego harmonogramu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r.  wpisany  na  listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik szeregu kursów, w tym kursu prawa porównawczego w ramach Faculté Internationale de Droit Comparé organizowanego przez Uniwersytet im. Roberta Schumana w Strasbourgu.

Od 1997 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego, gdzie poza obsługą postępowań sądowych zdobył m.in. doświadczenie w zakresie międzynarodowego arbitrażu  inwestycyjnego oraz arbitrażu handlowego. Od 2010 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych (obecnie Departament Projektów Strategicznych), do którego zadań należy w szczególności wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego nad podmiotami o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz koordynowanie i wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w tym  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Z dniem 12 grudnia 2012 r. powołany do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

×

Członek Rady Nadzorczej od 11 lutego 2010 r.

Od 2 marca 2010 r. pełni funkcję sekretarza Rady i w związku z powyższym organizuje i dokumentuje pracę Rady oraz czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jednocześnie pozostaje członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Decyzją Rady Nadzorczej z 24 października 2012 r. delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad prawnymi aspektami dalszego uczestnictwa Spółki w konsorcjum zagospodarowującym złoże Yme oraz sporu z operatorem tego złoża.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej.

W 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych. W latach 2000-2002 prawnik w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. W latach 2002-2003 prawnik w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp. k./Domański Zakrzewki Palinka Sp. k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna, natomiast od 2003 r. do 2007 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki. Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp. k.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Włada językiem angielskim. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence” (Inwestor, 1/2010).

×

Członek Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2008 r.

Uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych.

Od 2000 r. zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie do 2002 r. zajmowała stanowisko Głównego Specjalisty/Radcy Szefa KPRM, następnie Radcy Wiceprezesa RM i Radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Ekonomiczno-Społecznym (później przekształconym w Departament Komitetu RM). Od 2002 do 2006 r. pełniła funkcję p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Gospodarczych w ww. Departamencie. Następnie p.o. Dyrektora Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 r. Dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów i Sekretarz stałego Komitetu Rady Ministrów.

×

Członek Rady Nadzorczej od 29 lutego 2012 r.

Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej oraz uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju.

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo.

Od 1999 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa na różnych stanowiskach w następujących departamentach: Departament Agencji i Fundacji, Departament Instytucji Finansowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V i IV. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Prywatyzacji, gdzie koordynuje i nadzoruje projekty zbycia pakietów akcji/udziałów Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek nadzoru właścicielskiego oraz procesów przekształceń podmiotów gospodarczych, zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako pełniąca funkcje: Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. od 2007 r., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. w latach 2007-2012, Członka Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w latach 2000-2003. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

×

Członek Rady Nadzorczej od 11 lutego 2010 r.

Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju. Do 8 marca 2012 r. uczestniczył również w pracach Komitetu Organizacji i Zarządzania.

Absolwent University of Chicago - Booth School of Business, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2012 r. Prezes Zarządu i Partner Zarządzający spółki EEC Ventures specjalizującej się w zarządzaniu aktywami i doradztwie kapitałowym, w tym w wyspecjalizowanych usługach finansowych w sektorze Cleantech. Od 2007 r. do 2012 r. w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełnił funkcje Partnera Inwestycyjnego, Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu ABC Data S.A. – największej spółki portfelowej tego funduszu, oraz członka rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, gdzie przeprowadził wiele transakcji kapitałowych i inwestycji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w tym od 2004 r. na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance w KBC Securities S.A., gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie strategii i utworzenie działu corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities w Polsce. Wcześniej zarządzał działem bankowości inwestycyjnej w Kredyt Banku. Autor publikacji dotyczących polskiego i światowego rynku kapitałowego.

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×