Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Stałe komitety Rady Nadzorczej

 

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych, to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

W skład każdego komitetu wchodzi od trzech do pięciu osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Pracami komitetu kieruje przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków komitetu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych komitetów.

  • Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.
  • Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji, mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.
  • Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

Szczegółowe kompetencje komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy komitetów.

1 stycznia 2012 r. skład komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Komitet Imię i nazwisko Funkcja
Komitet Audytu Michał Rumiński  Przewodniczący
Oskar Pawłowski Członek 
Wiesław Skwarko Członek 
Rafał Wardziński Członek 
Komitet Strategii i Rozwoju Wiesław Skwarko  Przewodniczący
Małgorzata Hirszel Członek 
Michał Rumiński Członek 
Leszek Starosta Członek 
Rafał Wardziński Członek
Komitet Organizacji i Zarządzania Leszek Starosta Przewodniczący
Małgorzata Hirszel Członek
Oskar Pawłowski Członek
Michał Rumiński Członek

W wyniku złożenia przez Rafała Wardzińskiego 27 stycznia 2012 r. oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, skład tego organu spadł poniżej  przewidzianej Statutem minimalnej liczby sześciu osób. W wyniku tego od 27 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza nie mogła wykonywać obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Spółki do czasu uzupełnienia jej składu. Wspomniana zasada odnosiła się również do komitetów Rady Nadzorczej, które w zaistniałych okolicznościach nie funkcjonowały do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z wprowadzonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. zmianami w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym  posiedzeniu w nowym składzie, które odbyło się 8 marca 2012 r. powołała do składu Komitetu Audytu - Marcina Majeranowskiego, do składu Komitetu Strategii i Rozwoju - Agnieszkę Trzaskalską i Marcina Majeranowskiego oraz do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania: Marcina Majeranowskiego, a także Agnieszkę Trzaskalską - powierzając jej funkcję przewodniczącej. Ponadto podczas wspomnianego posiedzenia Michał Rumiński złożył rezygnację z pracy w Komitecie Organizacji i Zarządzania.

Od 8 marca do 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Komitet Imię i nazwisko Funkcja
Komitet Audytu Michał Rumiński  Przewodniczący
Oskar Pawłowski Członek 
Wiesław Skwarko Członek 
Marcin Majeranowski Członek 
Komitet Strategii i Rozwoju Wiesław Skwarko  Przewodniczący
Małgorzata Hirszel Członek 
Michał Rumiński Członek 
Agnieszka Trzaskalska Członek 
Marcin Majeranowski  Członek
Komitet Organizacji i Zarządzania Agnieszka Trzaskalska Przewodniczący
Małgorzata Hirszel Członek
Oskar Pawłowski Członek
Marcin Majeranowski Członek

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×